OHAL İNCELEME KOMİSYONUNA YAPILACAK BAŞVURULAR HAKKINDA DUYURU
 
23/01/2017 tarihli ve 29957 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 685 sayılı KHK gereğince Başbakanlıkta oluşturulan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonuna başvuruların yapılmasına ilişkin hususlar, 12/07/2107 tarihli ve 30122 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun Çalışmasına İlişkin Usul ve Esaslar’da ayrıntılı olarak belirlenmiştir. Komisyonun başvuruları almaya başlayacağı tarih ise Başbakanlık tarafından 17 Temmuz 2017 olarak ilan edilmiştir.
 
Başvurular, Komisyon tarafından oluşturulan https://ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ve Usul ve Esasların 1 ve 2 numaralı ekinde yer alan ilgili başvuru formu doldurulup alınan çıktı imzalanmak suretiyle valiliklere veya en son görev yapılan kuruma varsa ekleriyle birlikte yazılı olarak yapılacaktır.
 
Yapılacak başvurular 17 Temmuz 2017 tarihinden itibaren Adana Valiliği D Blok Kat:3’te bulunan İl Olağanüstü Hal Bürosu’nda kabul edilecektir.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 
                                                                                                               A D A N A  V A L İ L İ Ğ