T.C.
ADANA VALİLİĞİ
İl Mahalli İdareler Müdürlüğü
 
İDARİ VE MALİ DENETİM RAPORU
 
        6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanununun 18. maddesi gereğince Valilik Makamının 17.02.2017 tarih  ve 6228 sayılı Onayı ile kurulan denetim komisyonu marifetiyle İlimiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren sulama birliklerinin 2016 yılına ait idari ve mali denetim raporları aşağıya çıkarılmıştır.
 
 
 
 
GÖREV EMRİNİN
DENETİMİ  YAPANLAR
 
 
       Başkan
Mustafa AYDIN         Fevzi UNKUR             Şafak ÇETİN
 Vali Yardımcısı        Defterdarlık Uzmanı          Ziraat Y. Müh.
 
 
 
 
         Mehmet ULUTAŞ                        Ragıp İNCE
               Ziraat Müh.                                       V.H.K.İ
Tarihi : 17/02/2017
 
 
 
Numarası :E.6228
RAPORUN
 
Tarihi : 04/07/2017
 
 
Verildiği Yer ve Makam:
Adana Valiliği
(Mahalli İdareler Müdürlüğü)
İNCELEME RAPORUNUN KONUSU
 
6172 Sayılı Sulama Birlikleri Kanununun 18.maddesi gereğince ilimiz genelinde faaliyette bulunan sulama birliklerinin idari ve mali denetiminin yapılması raporun konusunu oluşturmaktadır.
Eklerin Adedi:
 
Denetim Raporu 81 sahife ve 72 Adet ekten ibarettir.
YAPILACAK İŞLEM
 
Raporun İnceleme ve Değerlendirme Bölümünde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I- GİRİŞ:
 
Adana Valilik Makamının (İl Mahalli İdareler Müdürlüğü) 17.02.2017 tarih ve E.6228 sayılı görevlendirme Olur’ una istinaden 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanunu'nun 18. maddesi gereğince ilimiz genelinde faaliyette bulunan sulama birliklerinin idari ve mali denetiminin yapılması istenilmiştir.(Ek:1)
 
II- YAPILAN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME:
 
1–  ADANA SULAMA BİRLİĞİ
2016 YILI DENETİMİ
A-İdari Yönden Denetim :
Devir Tarihi: 06.12.1996
Denetleme Tarihi: 22-23/03/2017
Seyhan Barajı Seyhan Sağ Sahil Sulaması TS3, Y10, Y11 Ana Kanalları ve Kılıçlı Göleti Basınçlı Sulaması.
Seyhan Barajı Seyhan Sağ Sahil Sulaması TS3, Y10, Y11 Ana Kanalları:
Meclis Karar Defterinin incelenmesinde; sayfa aralarının mühürlü olduğu, defterin son sayfasında kaç sayfadan ibaret olduğunun yazıldığı, mühür ve imzanın bulunduğu tespit edilmiştir.
Encümen Karar Defterinin incelenmesinde; sayfa aralarının mühürlü olduğu, defterin son sayfasında kaç sayfadan ibaret olduğunun yazıldığı, mühür ve imzanın bulunduğu tespit edilmiştir.
Gelen Evrak Kayıt Defteri ve Giden Evrak Kayıt Defterlerinin usulüne uygun (ayrı ayrı) olarak düzenlendiği, defterlerin son sayfasına kaç sayfadan ibaret olduğunun yazıldığı, tasdik edilerek mühürlendiği, defter sayfa aralarının da mühürlendiği görülmüştür.
Hizmet Binası: Mülk olup, 2 katlı bina ve 1 adet atölye bulunmaktadır. Hizmet binası;  1 adet başkan odası, 1 adet birlik müdürü odası, 1 adet sayman odası, 1 adet işletme mühendisi odası, 1 adet muhasebe odası ve 1 adet toplantı salonu olmak üzere toplam 6 (altı) odadan ibarettir.
            Personel Durumu: Adana Sulama Birliği’nde 4 (dört) kişi görev yapmaktadır.
            Görev Dağılımı:
            - Birlik Müdürü (1 kişi)
            - Sayman (1 kişi)
- Su Dağıtım Teknisyeni ( 2 kişi)
            Ekipman Araç Gereç:
            2 Adet Motosiklet
            1 Adet Traktör
            2 Adet Römork
            1 Adet Su Tankı
            1 Adet İlaçlama Makinesi
            1 Adet Binek Aracı
            1 Adet Çift Sıralı Pikap
            1 Adet Yükleyici Lastik Tekerlekli Ekskavatör
Adana Sulama Birliği’nde görevli Ziraat Mühendisi bulunmaktadır.
Adana Sulama Birliği’nin net sulama alanı 4895 hektardır. Sulama sahasının tamamı şebeke içi sahadır. Sahanın tamamı cazibe sulamasıdır.
2016 yılı Sulama Sonuçları Değerlendirme Raporu incelendiğinde; ASO TS3, Y10, Y11 ve Kılıçlı Göleti  2016 yılında toplam sulanan alanın 4633 hektar olduğu, bunun 2928 hektarının yüzeysel yöntemlerle, 70 hektarının yağmurlama yöntemi ile 1635 hektarının ise damla sulama yöntemi ile sulandığı tespit edilmiştir.
2016 yılı İzleme ve Değerlendirme Raporu incelendiğinde; ASO TS3, Y10, Y11 ve Kılıçlı Göleti sulamalarındaki birliğe üye  sulayıcı (mükellef) sayısının 845, parsel sayısının 1820 adet ve ortalama parsel genişliğinin 2,5 hektar olduğu tespit edilmiştir.
2016 yılı Genel Sulama Planlaması ile Planlı Su Dağıtımı Uygulama Raporu incelendiğinde; sulama randımanının %36 sulama oranının ise % 83 olduğu görülmüştür.
2016 yılında bakım-onarım hizmetleri için 827.453,79 TL. harcama yapıldığı, yapılan bu harcamanın 2016 yılı bütçesinin % 48’si olduğu tespit edilmiştir.                                             (Birlik Gelirleri Toplamı: 1.707.627.43 TL.)
2016 yılı personel giderinin 344.724,90 TL olduğu ve 2016 yılı birlik gelirlerine oranının % 20’iolduğu tespit edilmiştir. (Birlik Gelirleri Toplamı : 1.707.627,43 TL)
Arazi mesaha (arazi ölçümü) cetvellerinin 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarıldığı, askı süresi sonunda sulama birliğinin görev sahası içerisinde bulunan 8  adet mahalle (Çaputçu, Dervişler, Köylüoğlu, Dörtağaç, Mürseloğlu, Karaçerçili, Çiçekli, Çöplü) muhtarlığı olmak üzere toplam 8  adet muhtarlığa tutanak ile gönderildiği ve tahakkuka bağlandığı tespit edilmiştir.
Adana Sulama Birliğine Bağlı Kılıçlı Göleti Basınçlı Sulaması
 Devir Tarihi: 29.04.2010
Denetleme Tarihi: 22-23/03/2017
Barajı Kılıçlı Göleti Basınçlı Sulaması:
Kılıçlı Sulamasının net sulama alanı 825 hektardır. 
Sahanın tamamı basınçlı sulamasıdır.
2016 yılı Sulama Sonuçları Değerlendirme Raporu incelendiğinde; 201 yılında toplam sulanan alanın 447 hektar olduğu, bunun 19 hektarının yüzeysel yöntemlerle, 176  hektarının yağmurlama yöntemi ile 252  hektarının ise damla sulama yöntemi ile sulandığı tespit edilmiştir.
Arazi mesaha (arazi ölçümü) cetvellerinin 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarıldığı, askı süresi sonunda sulama birliğinin görev sahası içerisinde bulunan toplam 4 (dört) adet mahalle (Buruk, Göztepe, İncirlik, Kılıçlı) muhtarlığına tutanak ile gönderildiği ve tahakkuka bağlandığı tespit edilmiştir. 
B–   Mali Yönden Denetim :
 
a) Adana Sulama Birliği'nin 01.01.2016- 31.12.2016 dönemine ait tahsilât denetimi Birlik Denetim Komisyonu tarafından Ocak – Aralık dönemine ait B serili 8851 sayılı makbuzdan başlayan B serili 9873 sayılı makbuza kadar tahsilât toplamının 1.707.637,43 TL olduğu tarafımızdan tespit edilmiştir. Bu tespitin denetim komisyonu tarafından yapılan denetim sonucunda tespit edilen meblağ eşit olduğu görülmüştür. (Ek:2)
 
b) 2016 yılı dönem sonu mizanının incelenmesi sonucu, 2015 yılından 1.172.191,60 TL su hizmetlerine ilişkin gelir tahakkuku devrettiği, 2016 yılı içerisinde 1.666.277,94 TL su hizmetlerine ilişkin gelir tahakkuku yapıldığı ve su hizmetlerine ilişkin gelir tahakkuku toplam tutarının 2.838.469,54 TL olduğu, söz konusu denetim tarihi olan 01.01.2016- 31.12.2016 tarihine kadar 487.525,20 TL geçmiş yıllardan, 916.600,21 TL 2016 yılı tahakkukundan olmak üzere 2016 yılı içerisinde 1.404.125,41 TL su kullanım hizmeti tahsilatı yapıldığı, tahsilatı yapılmayan tahakkuk toplamı 1.434.344,13 TL olduğu ve bu miktarda 2017 yılına tahakkuk artığı devrettiği yapılan tahsilatların makbuz karşılığında yapıldığı ve yevmiye kayıtlarına intikal ettiği görülmüştür. Ayrıca 2016 yılı bütçe giderlerinin 2.020.246,55 TL olduğu 31.12.2016 tarihine ait mizan cetvelinden anlaşılmıştır. (Ek:3)
 
c) Birliğin 2016 yılı sonu itibariyle; Akbank Bankası Adana  Şubesin de bulunan 0002-0451165 numaralı vadesiz hesabında 978.800,12 TL 2017 yılına devrettiği banka ekstrasının incelenmesi sonucu tespit edilmiştir.
 
d) Gider belgelerinin incelenmesinde; 2015 yılı denetim raporunun d maddesinde tenkit edilen ve yapılan ihalelere ilişkin idarece alınan teminat mektuplarının 2016 yılı içerisinde ilgili hesaplara intikal ettirildiği ve tespit edilen aksaklığın telafi edildiği görülmüştür.
 
2 – KUZEY YÜREĞİR SULAMA BİRLİĞİ
 
            2016 YILI DENETİMİ
A– İdari Yönden Denetim:
 
Devir Tarihi: 21.03.1994
Denetleme Tarihi: 24-27/03/2017
Seyhan Barajı Seyhan Sol Sahil Sulaması YS1 Ana Sulama Kanalı.
Meclis Karar Defterinin incelenmesinde; sayfa aralarının mühürlü olduğu, defterin son sayfasında kaç sayfadan ibaret olduğunun yazıldığı, mühür ve imzanın bulunduğu tespit edilmiştir.
Encümen Karar Defterinin incelenmesinde; sayfa aralarının mühürlü olduğu, defterin son sayfasında kaç sayfadan ibaret olduğunun yazıldığı, mühür ve imzanın bulunduğu tespit edilmiştir.
Gelen Evrak Kayıt Defteri ve Giden Evrak Kayıt Defterlerinin ayrı ayrı olarak düzenlendiği, defterlerin son sayfasına kaç sayfadan ibaret olduğunun yazıldığı, tasdik edilerek mühürlendiği, defter sayfa aralarının da mühürlendiği görülmüştür.
            Hizmet Binası: Kira olup,1 adet başkan odası, 1 adet birlik müdürü odası ve sayman odası, 1 adet tahsilat servis odası, 1 adet toplantı salonu ve 1 adet arşiv odası olmak üzere toplam 5 (beş) adet odadan ibarettir.
            Personel Durumu: Kuzey Yüreğir Sulama Birliği’nde 11 (onbir) kişi görev yapmaktadır.
            Görev Dağılımı:
- Birlik Müdürü (1 kişi)
            - Sayman (1 kişi)
            - İşletme Mühendisi (1 kişi)
            -Tahsildar (1 kişi)
            - Su Dağıtım Teknisyeni (4 kişi)
            - İş Makinesi Operatörü (1 kişi)
            - Gece Bekçisi (1 Kişi)
            - Yazı İşleri (1 kişi)
            Ekipman Araç Gereç:
            6 Adet Motosiklet
            1 Adet Binek Aracı
            1 Adet Arazi Aracı
1 Adet Çift Sıralı Pikap
            2 Adet Yükleyici Kazıcı Beko Leoder
            1 Adet Traktör Kepçe
            1 Adet Dozer
Kuzey Yüreğir Sulama Birliği’nde İşletme Mühendisi olarak görevli Ziraat Mühendisi bulunmaktadır.
Kuzey Yüreğir Sulama Birliği’nin net sulama alanı 4860 hektardır. 
Sahanın tamamı cazibe sulamasıdır.
2016 yılı Sulama Sonuçları Değerlendirme Raporu incelendiğinde; 2016 yılında 3845 hektar sahanın sulandığı tespit edilmiştir. Toplam sulanan 3845 hektar sahanın 2305 hektarının yüzeysel yöntemlerle, 845 hektarının yağmurlama ve 695 hektarının damla sulama yöntemi ile sulandığı tespit edilmiştir.
2016 yılı İzleme ve Değerlendirme Raporu incelendiğinde; sulayıcı (mükellef) üye sayısının 626, parsel sayısının 821 adet ve ortalama parsel genişliğinin 4,3 hektar olduğu tespit edilmiştir.
2016 yılı Genel Sulama Planlaması ile Planlı Su Dağıtımı Uygulama Raporu incelendiğinde; sulama randımanının % 37 sulama oranının ise % 65 olduğu görülmüştür.
2016 yılında bakım-onarım hizmetleri için 419.416,18 TL. harcama yapıldığı, yapılan bu harcamanın 2016 yılı bütçesinin % 22'si olduğu tespit edilmiştir.                                        (Birlik Gelirleri Toplamı: 1.902.814,52 TL.)
2016 yılı personel giderinin 433.171,84 TL olduğu ve 2016 yılı birlik gelirlerine oranının % 26 olduğu tespit edilmiştir. (Birlik Gelirleri Toplamı: 1.902.814,52 TL)
Arazi mesaha (arazi ölçümü) cetvellerinin 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarıldığı, askı süresi sonunda sulama birliğinin görev sahası içerisinde bulunan toplam 10 (on) adet mahalle (Yakapınar, Yürekli, Suluca (Acıdere), Köklüce, İncirlik, Alihocalı, Camili, Cumhuriyet, Dedepınarı, Dağcı) muhtarlığına tutanak ile gönderildiği ve tahakkuka bağlandığı tespit edilmiştir. 
 
 
 
 
B – Mali Yönden Denetim:
 
a) Kuzey Yüreğir Sulama Birliği'nin 01.01.2016-31.12.2016 dönemlerine ait tahsilat denetimleri, Birlik Meclisinin seçtiği Denetim Komisyonu tarafından yapılmış ve yapılan denetim sonucunda, birliğin 2016 yılı  suluma ücretleri tahsilat toplamının 1.776.104,38 TL olduğu,  104.302.,36 TL si gecikme cezası , 2.682,70 TL si diğer gelir olarak tahsil edildiği faiz gelirleri olarak 19.725,08 TL hesaba intikal ettiği toplam tahsilatın 1.902.814,52 TL olduğu tespit edilmiştir. (Ek:4)
 
b) 2016 yılı dönem sonu mizanlarının incelenmesi sonucu, 2015 yılından  1.780.617,87 TL su hizmetlerine ilişkin gelir tahakkuku devrettiği, 2016 yılı içerisinde 1.334.460,00 TL su hizmetlerine ilişkin gelir tahakkuku yapıldığı ve toplam tahakkuk tutarının 3.115.077,87 TL olduğu, 2016 yılı içerisinde tarımsal hizmetlere ilişkin 1.776.104,38 TL tahsil edildiği, 2017 yılına 1.338.973,49 TL tahakkuk artığı devrettiği görülmüştür.
2016  yılı bütçe giderleri toplamının 1.484.134,21 TL olduğu görülmüştür.(Ek:5)
 
c) 2015 yılı denetim raporunun (c) maddesinde tenkit edilen tahsilat oranının çok düşük olduğundan bahisle yazılan tenkit konusunu 2016 yılı denetimde bu hususların yerine getirildiği gibi tahsilat oranında yükseltme cihetine gidildiği görülmüştür.
 
d)  Birliğin 2016 yılı sonu itibariyle banka hesapları ve hesap bakiyelerinin;
 
Banka Adı
Hesap Numarası
Hesap Türü
2016 Yılı Banka Ekstresi Bakiyesi
T.C.VakıflarBankasıYüreğir Şb.
00158007302815895
Vadesiz
11.131,53
T.C.Ziraat Bankası Yüreğir Şb.
00139833984595003
Vadesiz
147.713,05
T.C.Ziraat Bankası Yüreğir Şb.
00139833984595006
Vadeli
151.114,76
T.C.Ziraat Bankası Yüreğir Şb.
00139833984595009
Vadeli
800.000,00
TOPLAM
1.109.959,34
olduğu görülmüştür.
 
           
3 - CUMHURİYET SULAMA BİRLİĞİ
           
            2016 YILI DENETİMİ
A – İdari Yönden Denetim:
 
Devir Tarihi: 25.10.1994
Denetleme Tarihi: 28/03/2017
Seyhan Barajı Seyhan Sol Sahil Sulaması YSO-8. Kısım.
Meclis Karar Defterinin incelenmesinde; sayfa aralarının mühürlü olduğu, defterin son sayfasında kaç sayfadan ibaret olduğunun yazıldığı, mühür ve imzanın bulunduğu tespit edilmiştir.
Encümen Karar Defterinin incelenmesinde; sayfa aralarının mühürlü olduğu, defterin son sayfasında kaç sayfadan ibaret olduğunun yazıldığı, mühür ve imzanın bulunduğu tespit edilmiştir. Ödemeler ile ilgili kararların yazılı ve onaylı olduğu görülmüştür.
Gelen Evrak Kayıt Defteri ve Giden Evrak Kayıt Defterlerinin usulüne uygun (ayrı ayrı) olarak düzenlendiği, defterlerin son sayfasına kaç sayfadan ibaret olduğunun yazıldığı, tasdik edilerek mühürlendiği, defter sayfa aralarının da mühürlendiği görülmüştür.
Hizmet Binası: kira olup, 1 adet başkan odası, 1 adet birlik müdürü odası, 1 adet sayman ve 1 adet tahsildar odası olmak üzere toplam 4 (dört) adet odadan ibarettir.
            Personel Durumu: Cumhuriyet Sulama Birliği’nde (beş) kişi görev yapmaktadır.
            Görev Dağılımı:
            - Birlik Müdürü (1 kişi)
            - Sayman (1 kişi)
            -Tahsildar (1 kişi)
            - İş Makinesi Operatörü (1 kişi)
            - Hizmetli (1 kişi)
            Ekipman Araç Gereç:
            9 Adet Motosiklet
            1 Adet Çift Sıralı Pikap
            1 Adet Lastik Tekerlekli Ekskavatör
            1 Adet Traktör
            Cumhuriyet Sulama Birliği’nde görevli Ziraat Teknikeri bulunmaktadır.
Cumhuriyet Sulama Birliği’nin net sulama alanı 2655 hektardır. Sulama sahasının tamamı şebeke içi sahadır. Bu sahanın 1765 hektarı cazibe (sulama randımanı % 36, sulama oranı % 68) 890 hektarı ise pompaj sulamasıdır.
 
 
 
 
YS0-8. Kısım;
 
Pompa İstasyonunun Adı
Toplam Kurulu Güç
( kW )
Toplam Kapasite
( l/s ) veya ( m3/h )
Alihocalı
528
5040    m3/h
 
2016 yılı Sulama Sonuçları Değerlendirme Raporu incelendiğinde; 2016 yılında toplam sulanan alanın 1772 hektar olduğu, bunun 939 hektarının yüzeysel yöntemlerle, 204 hektarının yağmurlama yöntemi ile, 629 hektarının ise damla sulama yöntemi ile sulandığı tespit edilmiştir.
2016 yılı İzleme ve Değerlendirme Raporu incelendiğinde; sulayıcı (mükellef) üye sayısının 484, parsel sayısının 1116 adet ve ortalama parsel genişliğinin 1,6 hektar olduğu tespit edilmiştir.
2016 yılında bakım-onarım hizmetleri için 131.195,72 TL. harcama yapıldığı, yapılan bu harcamanın 2016 yılı bütçesinin % 14,69 'u olduğu tespit edilmiştir.(Birlik Gelirleri Toplamı: 893.295,99 TL.)
2016 yılı personel giderinin 203.487,60 TL. olduğu ve 2016 yılı birlik gelirlerine oranının % 22,78 olduğu tespit edilmiştir.   (Birlik Gelirleri Toplamı: 893.295,99 TL)
Arazi mesaha (arazi ölçümü) cetvellerinin 20 (Yirmi) gün süre ile askıya çıkarıldığı, askı süresi sonunda sulama birliğinin görev sahası içerisinde bulunan toplam 5 (beş) adet mahalle (Cumhuriyet, Alihocalı, Yukarı Çiçekli (İnnaplı), İsmailiye (Köklüce), Camili) muhtarlığına tutanak ile gönderildiği ve tahakkuka bağlandığı tespit edilmiştir.  
 
B –  Mali Yönden Denetim:
 
a) Cumhuriyet Sulama Birliği'nin 01.01.2015-31.12.2016 dönemlerine ait tahsilât denetimleri, Birlik Denetim Komisyonu tarafından yapılmış ve yapılan denetim sonucunda birliğin 2016 yılı tahsilât toplamının 893.295,99 TL olduğu,  2016 yılı tahsilat denetim raporlarından ve gerekse 2016 yılı aralık ayına ait aylık mizan ile irsaliyelerden tespit edilmiştir. (Ek:6)
 
b)  2016 yılı dönem sonu mizanlarının incelenmesi sonucu, 2015 yılından 963.332 , 04 TL su hizmetlerine ilişkin gelir tahakkuku devrettiği, 2016 yılı içerisinde 892.306,80 TL su hizmetlerine ilişkin gelir tahakkuku yapıldığı ve toplam tahakkuk tutarının 1.855.638,84 TL olduğu, 2016 yılı içerisinde tarımsal hizmetlere ilişkin 832.448,70 TL tahsil edildiği, 2017 yılına  1.023.190,14 TL tahakkuk artığı devrettiği tespit edilmiştir.
2016 yılı bütçe giderleri toplamının 976.722,76  TL olduğu görülmüştür.
 
c) 2015 yılı denetim raporunun (c) maddesinde 2015 yılı içerisinde tahsilat oranının % 42,61 oranında olduğundan bahisle tahsilatın düşük olduğu tenkit edilmiştir. 2016 yılı denetimde 2015 yılından devir eden su hizmetlerine ilişkin tahakkuk tutarı 963.332,04 TL olduğu 2016 yılı içerisinde tahakkuka alınan su kullanım hizmet bedeli ise 892.306,80 TL olmak üzere toplam 1.855.638,84 TL tahakkuka karşı yılı içerisinde 832.448,70 TL tahsil edildiği görülmüştür. Buna göre 2016 yılı tahsilat oranının ( 892.306,08 x 100 : 1.855.638,84 ) = %44,86 oranında tahsilat yapılmış ise de, Bir yıl önceki tahsilat oranından rakamsal olarak yüksek ise de tarafımızca bu oranında düşük olduğu değerlendirilmiştir. Bu sebeble tahsilatın hızlandırılması bakımından su kullanım hizmet bedelini ödemeyen mükellefler hakkında icra mevzuatı çerçevesinde haklarında yasal işlemin başlatılması gerekmektedir. 
 
d) Birliğin 2015 yılı sonu itibariyle; Halk Bankası Yüreğir Şubesinde bulunan TR28 0001 2009 1620 0016 0000 10 iban numaralı vadesiz hesabında 6.476,46 TL olduğu görülmüştür.
 
4 –  YENİGÖK SULAMA BİRLİĞİ
 
2016 YILI DENETİMİ
A – İdari Yönden Denetimi:
 
Devir Tarihi: 30.12.1994
Denetleme Tarihi: 29/03/2017
Seyhan Barajı Seyhan Sol Sahil Sulaması YS9 Ana Kanalı.
Meclis Karar Defterinin incelenmesinde; sayfa aralarının mühürlü olduğu, defterin son sayfasında kaç sayfadan ibaret olduğunun yazıldığı, mühür ve imzanın bulunduğu tespit edilmiştir.
Encümen Karar Defterinin incelenmesinde; sayfa aralarının mühürlü olduğu, defterin son sayfasında kaç sayfadan ibaret olduğunun yazıldığı, mühür ve imzanın bulunduğu tespit edilmiştir.
Gelen Evrak Kayıt Defteri ve Giden Evrak Kayıt Defterlerinin tek defter olarak düzenlendiği, defterlerin son sayfasına kaç sayfadan ibaret olduğunun yazıldığı, tasdik edilerek mühürlendiği, defter sayfa aralarının da mühürlendiği görülmüştür.
Hizmet Binası: Kira olup, 1 adet başkan odası ve 1 adet birlik müdürü ile saymanın bulunduğu oda olmak üzere toplam 2 (iki) adet odadan ibarettir.
Personel Durumu: Yenigök Sulama Birliği’nde 9 (dokuz) kişi görev yapmaktadır.
Görev Dağılımı:
- Birlik Müdürü (1 kişi)
- Sayman (1 kişi)
- İşletme Teknisyeni (1 kişi)
-Tahsildar (1 kişi)
- Su Dağıtım Teknisyeni (2 kişi Geçici)
- İş Makinesi Operatörü (1 kişi)
- Şoför (1 kişi)
- Bekçi (1 kişi)
Ekipman Araç Gereç:
3 Adet Motosiklet
2 Adet Çift Sıralı Pikap
2 Adet Lastik Tekerlekli Ekskavatör
Yenigök Sulama Birliği’nde görevli Ziraat Mühendisi bulunmaktadır.
Yenigök Sulama Birliği’nin net sulama alanı 6088 hektardır. Sulama sahasının 2624 hektarı şebeke içi (sulama randımanı % 50 sulama oranı % 91), 3464 hektarı ise şebeke dışı (sulama randımanı % 40 sulama oranının ise % 63) sahadır.
Sahanın tamamı cazibe sulamasıdır.
2016 yılı Sulama Sonuçları Değerlendirme Raporu incelendiğinde; 2016 yılında toplam sulanan alanın 4893 hektar olduğu, bunun 3448 hektarının yüzeysel yöntemlerle, 139 hektarının yağmurlama yöntemi ile 1306 hektarının ise damla sulama yöntemi ile sulandığı tespit edilmiştir.
2016 yılı İzleme ve Değerlendirme Raporu incelendiğinde; sulayıcı (mükellef) üye sayısının 350, parsel sayısının 790 adet ve ortalama parsel genişliğinin 5,5 hektar olduğu tespit edilmiştir.
2016 yılında bakım-onarım hizmetleri için 265.040,00 TL harcama yapıldığı, yapılan bu harcamanın 2016 yılı bütçesinin % 18,16 olduğu tespit edilmiştir. (Birlik Gelirleri Toplamı: 1.459.661,88 TL)
2016 yılı personel giderinin 457.416,11 TL olduğu ve 2016 yılı birlik gelirlerine oranının % 31,34 olduğu tespit edilmiştir. (Birlik Gelirleri Toplamı: 1.459.661,88 TL)
6172 Sayılı Sulama Birlikleri Kanunun Personel İstihdamı başlıklı 14. Madde 3. Bendinde;  Birliğin toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranı ile çarpımı sonucu bulunan miktarın % 30'unu aşamaz. Bu oran ihtiyaç olması halinde birliğin talebi üzerine Bakan onayı ile % 40’a kadar artırılabilir. Yıl içerisinde aylık ve ücretlerde beklenmedik bir artışın meydana gelmesi sonucu personel giderlerinin söz konusu oranları aşması durumunda; cari yıl ve izleyen yıllarda personel giderleri bu oranların altına ininceye kadar yeni personel alımı yapılamaz. Yeni personel alımı sebebiyle bu oranın aşılması halinde oluşan kamu zararı, zararın oluştuğu tarihten itibaren hesaplanarak kanuni faiziyle birlikte başkandan tahsil edilir hükmü yer almaktadır. Yenigök Sulama Birliği Personel giderinin yılı tahsilatına oranı %31,34 olduğu tespit edilmiş olup Yenigök Sulama Birliğinin personel gideri %30’un altına inene kadar personel almaması konusunda uyarılması gerekmektedir. 
Arazi mesaha (arazi ölçümü) cetvellerinin 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarıldığı, askı süresi sonunda sulama birliğinin görev sahası içerisinde bulunan 7 (yedi) adet köy (Dolaplı, Topraklı, Hacıhasan, Kiremitli, İsahacılı, Kırhasan, Terliksiz) ve 6 (altı) adet mahalle (Yunusoğlu, Çağırkanlı, Zağarlı, Gökçeli, Yenice, Beyköy) muhtarlığı olmak üzere toplam 13 (onüç) adet  muhtarlığa tutanak ile gönderildiği ve tahakkuka bağlandığı tespit edilmiştir. 
 
B – Mali Yönden Denetim:
 
a) Yenigök Sulama Birliği'nin 01.01.2016-31.12.2016 dönemlerine ait tahsilat denetimleri, birliğin denetim komisyonu tarafından yapılmış ve yapılan denetim sonucunda, birliğin 2016 yılı tahsilat toplamının 1.459.661,88 TL olduğu tespit edilmiştir. (Ek:7)
 
b) 2015 yılı dönem sonu mizanın incelenmesi sonucu, 2015 yılından 1.716.544,49 TL su hizmetlerine ilişkin gelir tahakkuku devrettiği, 2016 yılı içerisinde 1.151.949,70 TL su hizmetlerine ilişkin gelir tahakkuku yapıldığı ve toplam tahakkuk tutarının 2.868.494,19 TL olduğu, 2016 yılı içerisinde tarımsal hizmetlere ilişkin 1.262.207,36 TL tahsil edildiği, 2017 yılına 1.606.286,83 TL tahakkuk artığı devrettiği ve 2016 yılı bütçe giderlerinin 1.097.361,80 TL olduğu görülmüştür.
 
c) 2015 yılı denetim raporunun (c) maddesinde 2015 yılı içerisinde tahsilat oranının % 31,95 oranında olduğundan bahisle tahsilatın düşük olduğu tenkit edilmiştir. 2016 yılı denetimde 2015 yılından devir eden su hizmetlerine ilişkin tahakkuk tutarı 1.716.544,49 TL olduğu 2016 yılı içerisinde tahakkuka alınan su kullanım hizmet bedeli ise 1.151.949,70 TL olmak üzere toplam 2.868.494,19 TL tahakkuka karşı yılı içerisinde 1.262.207,36 TL tahsil edildiği görülmüştür. Buna göre 2016 yılı tahsilat oranının ( 1.262.207,36 x 100 : 2.868.494,19 ) = %44,00 oranında tahsilat yapılmış ise de, Bir yıl önceki tahsilat oranından rakamsal olarak yüksek ise de tarafımızca bu oranında düşük olduğu değerlendirilmiştir. Bu sebeple tahsilatın hızlandırılması bakımından su kullanım hizmet bedelini ödemeyen mükellefler hakkında icra mevzuatı çerçevesinde haklarında yasal işlemin başlatılması gerekmektedir. 
 
d) Birliğin 2016 yılı sonu itibariyle; Vakıflar Bankası Abidinpaşa şubesinde bulunan 00158007261914347 numaralı vadesiz hesabında 341.470,99 TL, Denizbank Adana şubesinde 2340-09806317-351 numaralı vadesiz hesabında 27.802,65 TL  Vakıfbank Abidinpaşa şubesinde bulunan 00158018010214856 numaralı vadeli hesabında 623.987,96 TL , Vakıfbank Kredi Kartı Hesabında 192.330,07 TL Denizbank Kredi Kartı hesabında 5.031,99 TL  olduğu görülmüştür.
 
5– ÇUKUROVA SULAMA BİRLİĞİ
 
 
2016 YILI DENETİM
A – İdari Yönden Denetim:
Devir Tarihi: 16.06.1994
Denetleme Tarihi: 30-31/03/2017
Seyhan Barajı Seyhan Sağ Sahil Sulaması TS3 Ana Kanalı.
Meclis Karar Defterinin incelenmesinde; sayfa aralarının mühürlü olduğu, defterin son sayfasında kaç sayfadan ibaret olduğunun yazıldığı, mühür ve imzanın bulunduğu tespit edilmiştir.
Encümen Karar Defterinin incelenmesinde; sayfa aralarının mühürlü olduğu, defterin son sayfasında kaç sayfadan ibaret olduğunun yazıldığı, mühür ve imzanın bulunduğu tespit edilmiştir.
Gelen Evrak Kayıt Defteri ve Giden Evrak Kayıt Defterlerinin usulüne uygun olarak düzenlendiği, defterlerin son sayfasına kaç sayfadan ibaret olduğunun yazıldığı, tasdik edilerek mühürlendiği, defter sayfa aralarının da mühürlendiği görülmüştür.
            Hizmet Binası: Mülk olup iki katlıdır.1 adet başkan odası, 1 adet birlik müdürü odası, 1 adet sayman odası, 1 adet işletme teknisyeni odası, 1 adet tahsildar odası, 1 adet bilgi-işlem odası, 1 adet encümen odası, 1 adet arşiv ve 1 adet toplantı salonu olmak üzere toplam 9 (dokuz) adet odadan ibarettir.
            Personel Durumu: Çukurova Sulama Birliği’nde 13 (onüç) kişi görev yapmaktadır.
            Görev Dağılımı:
            - Birlik Müdürü (1 kişi)
            - Sayman (1 kişi)
            - İşletme Teknisyeni (1 kişi)
            -Tahsildar (1 kişi)
            - Su Dağıtım Teknisyeni (3 kişi Daimi, 3 Kişi Geçici)
            - İş Makinesi Operatörü (2 kişi)
            - Hizmetli (1 Kişi Geçici)
            Ekipman Araç Gereç:
            11 Adet Motosiklet
            1 Adet Römork
            2 Adet Biçme Makinesi
            1 Adet İlaçlama Makinesi
            1 Adet Çift Sıralı Pikap
            1 Adet Binek Araç
            1 Adet Ataçmanlı Traktör
            1 Adet Lastik Tekerlekli Ekskavatör
Çukurova Sulama Birliği’nde görevli Ziraat Mühendisi bulunmaktadır.
Çukurova Sulama Birliği’nin net sulama alanı 6847 hektardır. Sahanın tamamı cazibe sulamasıdır.
2016 yılı Sulama Sonuçları Değerlendirme Raporu incelendiğinde; 2016 yılında toplam sulanan alanın 6828 hektar olduğu, bunun 5473 hektarının yüzeysel yöntemlerle ve 1355 hektarının ise damla sulama yöntemi ile sulandığı tespit edilmiştir.
2016 yılı İzleme ve Değerlendirme Raporu incelendiğinde; sulayıcı (mükellef) üye sayısının 1858, parsel sayısının 2416 adet ve ortalama parsel genişliğinin 2,5 hektar olduğu tespit edilmiştir.
2016 yılı Genel Sulama Planlaması ile Planlı Su Dağıtımı Uygulama Raporu incelendiğinde; sulama randımanının % 34 sulama oranının ise % 90 olduğu görülmüştür.
2016 yılında bakım-onarım hizmetleri için 676.292,87 TL. harcama yapıldığı, yapılan bu harcamanın 2016 yılı bütçesinin % 35,61 ’i olduğu tespit edilmiştir.                                             (Birlik Gelirleri Toplamı: 1.899.153,44 TL)
2016 yılı personel giderinin 693.452,93 TL olduğu ve 2016 yılı birlik gelirlerine oranının % 36’70 i  olduğu tespit edilmiştir. (Birlik Gelirleri Toplamı : 1.899.153,44 TL) (Ek: 7-8-9 )
6172 Sayılı Sulama Birlikleri Kanunun Personel İstihdamı başlıklı 14. Madde 3. Bendinde;  Birliğin toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranı ile çarpımı sonucu bulunan miktarın % 30'unu aşamaz. Bu oran ihtiyaç olması halinde birliğin talebi üzerine Bakan onayı ile % 40’a kadar artırılabilir. Yıl içerisinde aylık ve ücretlerde beklenmedik bir artışın meydana gelmesi sonucu personel giderlerinin söz konusu oranları aşması durumunda; cari yıl ve izleyen yıllarda personel giderleri bu oranların altına ininceye kadar yeni personel alımı yapılamaz. Yeni personel alımı sebebiyle bu oranın aşılması halinde oluşan kamu zararı, zararın oluştuğu tarihten itibaren hesaplanarak kanuni faiziyle birlikte başkandan tahsil edilir hükmü yer almaktadır. Çukurova Sulama Birliği Personel giderinin yılı tahsilatına oranı %36,70 olduğu tespit edilmiş olup Çukurova Sulama Birliğinin personel gideri %30’un altına inene kadar personel almaması konusunda uyarılması gerekmektedir. 
Arazi mesaha (arazi ölçümü) cetvellerinin 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarıldığı, askı süresi sonunda sulama birliğinin görev sahası içerisinde bulunan toplam 12 (oniki) adet mahalle (Gölbaşı, Akkapı, Camuzcu, Dörtağaç, Hadırlı, Karayusuflu, Kayışlı, Koyuncu, Mıdık, Salmanbeyli, Uçakalanı, Yalmanlı) muhtarlığına tutanak ile gönderildiği ve tahakkuka bağlandığı tespit edilmiştir.  
 
B –  Mali Yönden Denetim:
 
a) Çukurova Sulama Birliği'nin 01.01.2016-31.12.2016 dönemlerine ait tahsilât denetimleri, Birlik Denetim Komisyonu tarafından yapılmış ve yapılan denetim sonucunda birliğin 2016 yılı tahsilât toplamının 1.899.153,44 TL olduğu belirtilmiştir ve bu meblağın banka hesaplarına intikal ettiği görülmüştür. (Ek:8)
 
b) 2016 yılı ocak ayının mizanının incelenmesi sonucu, 2015 yılından 1.242.282,98 TL su hizmetlerine ilişkin gelir tahakkuku artığı devrettiği, 2016 yılı içerisinde 1.745.435,29 TL su hizmetlerine ilişkin gelir tahakkuku yapıldığı ve geçen yıldan devirle birlikte su hizmetlerine ilişkin gelir tahakkuku toplam tutarının 2.987.718,27 TL olduğu; söz konusu denetim tarihi olan 01.01.2016-31.12.2016 tarihleri arasındaki su kullanım hizmet bedeli tahsilat tutarının 1.742.318,35 TL olduğu, tahsilatı yapılmayan tahakkuk toplamının 1.245.399,92 TL olduğu ve bu miktarda 2016 yılına tahakkuk artığı devrettiği yapılan tahsilatların makbuz karşılığında yapıldığı ve yevmiye kayıtlarına intikal edildiği görülmüştür.
Çukurova Sulama Birliğinin 2016 yılı içerisinde bütçe gideri olarak harcanan tutarın 1.940.910,51 TL olduğu 31.12.2016 tarihli aylık mizanın tetkikinden tespit edilmiştir.Ek:9)
 
c) 2016 yılı sonu itibarıyla su kullanımı hizmet bedeline ilişkin tahakkuku toplamının 2.987.718,27 TL olmasına karşın yapılan tahsilat tutarı olan 1.742.318,35 TL’ nin toplam tahakkukun % 58 oranında olduğu görülmüş olup geçen yıl yapılan teftişde tespit edilen oarandan yüksek olmakla birlikte  yapılan tahsilat oranın yinede  düşük olduğu bu düşüklük sebebiyle personel giderlerinin yasal sınırları aştığı tespit edildiğinden tahsilatın arttırılması yönünde gerekli çaba ve hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.
 
d) Çukurova Sulama Birliğinin banka hesaplarının incelenmesinde; T.C Ziraat Bankası Adana Şubesindeki 36778159-5001 numaralı vadesiz hesabından 1.464,39 TL ve Akbank Adana Saydam Şubesindeki 0115162 nolu hesabından ise 390.348,89 TL olmak üzere toplam 391.813,28 TL 2016 yılından 2017 yılına banka tutarının devrettiği Aralık 2016 ayına ait aylık mizanın tetkikinden tespit edilmiştir.
 
e) Banka hesapları ile ilgili yapılan incelemede; Birlik Saymanı Ramazan YILMAZ tarafından 10.06.2016 tarihinde yatırılan 28.222,25 TL’den hareketle, bunun sebebi Sayman Ramazan YILMAZ’a yazılı olarak alınan beyanında; “ 2012 yılının Mayıs ve Aralık aylarına ait, 2013 yılının Eylül ve Aralık, 2014 yılının Mart ayı, 2015 yılının Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ile Ağustos aylarına ait Çukurova Sulama Birliğinde çalışan işçilere ait SSK primlerinin geç yatırması nedeniyle Sulama Birliğine ait bankadaki hesaba bloke konulduğu bu nedenle SSK primlerinin yatırılmasından kaynaklanan gecikme cezasının yatırılmasına maddi gücü olmaması nedeniyle kendisine ait Adana İli, Seyhan İlçesi, Camuzcu mahallesi 12000 ada 97,98,50,100,102,103,105,110,123 parseller, 12002 ada 1,13,24,35, parseller 12003 ada 3 parsel 12033 ada 181,212 parseller 12036 ada 139 parsel ile Adana İli, Seyhan İlçesi, Akkapı mahallesi 1042 ada 6,7 parseller ile 1046 ada 4 parseldeki toplam 5900 metrekarelik hisselerini 59.000 TL bedelle dayısı Necati BÖBÜRER’ e sattığını ayrıca 11.583,25 TL’yi de eşime ait 7 çift bilezikleri satarak toplam 70.583,25 TL’nin 42.361 TL’sini SSK ya ait TC Ziraat Bankasındaki hesaba yatırdığını ayrıca SSK’nın icra yoluyla Birliğe ait Akbank’taki hesabına bloke koymak suretiyle tahsil ettiği 120.815,00 TL’nin içersinde tahakkuk etmiş olan 28.222,25 TL’ yede Birliğin hesabına yatırarak toplam 70.583,25 TL’yi ödemek suretiyle gecikme zammını telafi ettiğini Birliğin bankada bulunan paradan herhangi bir ödemenin yapılmadığını beyan ederek yapılan bu işlemlerle ilgili belgeleri denetim komisyonuna ibraz etmiştir.(Ek:10,11,12,13,14,15,16,17,18)
Tarafımızca bu hususla ilgili olarak belgeler üzerinde yapılan incelme sonucunda, Sulama Birliğinin 2012,2013,2014 ve 2015 yıllarında muhtelif aylarda Sulama Birliğinde çalışan işçilere ait SGK primlerinin yasal süresinde SGK’ya ödememesi nedeniyle SGK tarafından asıl borçla birlikte gecikme cezalarının da tahsiline ilişkin Birliğe ait TC Ziraat Bankasındaki hesabına bloke konulmak suretiyle tahsili cihetine gidildiği, asıl SGK borçlarının dışında saymanın ihmalinin sonucu tahakkuk eden gecikme zamlarının Birlik Saymanı Ramazan YILMAZ tarafından şahsına ait gayrimenkullerin satışı sonucu elde edilen parasal miktarın gecikme cezasına ilişkin ödendiğini bunun dışında birlik nezdinde kamu zararının oluşmadığı kanaatine varılmıştır.
Ancak; Bundan böyle Birlik Saymanının yaptığı ve yapacağı işlerin 6172 Sayılı Sulama Birlikleri kanunun 9. Maddesinin d ve f bendinde yazılı bulunan hükümler çerçevesinde Birlik Başkanı Arif TÜNK’ün diğer taraftan Çukurova Sulama Birliği ana statüsünün 43 maddesinde yazılı bulunan hükümler çerçevesinde ise Birlik Müdürü Murat CEYRAN’nın bu hususla ilgili gerekli hassasiyetinin gösterilmesi gerekmektedir.
 
 
6 –  CEYHAN SULAMA BİRLİĞİ
 
2016 YILI DENETİMİ
A – İdari Yönden Denetim:
 
Devir Tarihi: 26.05.1995
Denetleme Tarihi: 03-04-05-06/04/2017
Aslantaş Barajı Ceyhan Sol Sahil Sulaması BSO İsale Kanalı, BS6, BS7 Ana Kanalları.
Meclis Karar Defterinin incelenmesinde; sayfa aralarının mühürlü olduğu, defterin son sayfasında kaç sayfadan ibaret olduğunun yazıldığı, mühür ve imzanın bulunduğu tespit edilmiştir. Ancak, meclis toplantısına katılanların isimlerinin olmadığı tespit edilmiştir.
Encümen Karar Defterinin incelenmesinde; sayfa aralarının mühürlü olduğu, defterin son sayfasında kaç sayfadan ibaret olduğunun yazıldığı, mühür ve imzanın bulunduğu tespit edilmiştir.
Gelen Evrak Kayıt Defteri ve Giden Evrak Kayıt Defterlerinin usulüne uygun (ayrı ayrı) olarak düzenlendiği, defterlerin son sayfasına kaç sayfadan ibaret olduğunun yazıldığı, tasdik edilerek mühürlendiği, defter sayfa aralarının da mühürlendiği görülmüştür.
            Hizmet Binası: Mülk olup 2 adet binadan oluşmaktadır.
1.Bina: 2 katlıdır. 1 adet birlik başkanı odası, 1 adet birlik müdürü odası, 1 adet sayman odası, 1 adet işletme teknisyeni odası, 1 adet tahsilat odası, 1 adet ayniyat odası, 1 adet yazı işleri odası, 1 adet elektrik teknisyeni odası olmak üzere 8 (sekiz) odadan ibarettir.
2.Bina: 2 katlıdır. Zemin katta; 1 adet atölye ve 1 adet şoförler odası bulunmakta, üst katta ise 1 adet toplantı salonu ve 1 adet harita teknikeri odasından ibarettir.
Personel Durumu: Ceyhan Sulama Birliği’nde 62 (altmışiki) kişi görev yapmaktadır.
            Görev Dağılımı:
            - Birlik Müdürü (1 kişi)
            - Sayman (1 kişi)
            - İşletme Teknisyeni (4 kişi)
            -Tahsildar (2 kişi)
            - Su Dağıtım Teknisyeni (24 kişi = 4 Daimi + 20 Geçici)
            - İş Makinesi Operatörü (4 kişi)
            - Şoför (3 kişi)
            - Bekçi (14 kişi = 7 kişi Daimi + 7 kişi Geçici)
            - Büro Memuru (3 kişi)
            - Hizmetli (1 kişi = 1 kişi Daimi) 
            -Sulama İşçisi (5 kişi = 3 kişi Daimi + 2 kişi Geçici)
            Ekipman Araç Gereç:
            25 Adet Motosiklet
            1 Adet Römork
            1 Adet Su Tankı
            2 Adet İlaçlama Makinesi
            1 Adet Biçme Makinesi
            1 Adet Binek Aracı
            1 Adet Çift Sıralı Pikap
            1 Adet Traktör
            1 Adet Ataçmanlı Traktör
            2 Adet Damperli Kamyon
            1 Adet Greyder
            2 Adet Yükleyici Lastik Tekerlekli Ekskavatör
            1 Adet Dozer
            1 Adet Gradall-Bantam Tipi Ekskavatör Lastik Tekerlekli Ekskavatör
Ceyhan Sulama Birliği’nde görevli Ziraat Mühendisi bulunmaktadır.
Ceyhan Sulama Birliği’nin net sulama alanı olan 35171 hektardır. Sulama sahası Cazibe + Pompaj sulamasıdır.
Ceyhan Sulama Birliği’nin görev sahası içerisinde 5 adet pompa istasyonunu bulunmaktadır. Abidiye, Değirmendere, Malaz I ve Malaz II ve Narlıören Pompa İstasyonları’nın toplam güç ve toplam kapasiteleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
 
Sıra No
 
Pompa İstasyonunun Adı
 
Toplam Kurulu Güç
( kW )
 
Toplam Kapasite
( l/s ) veya ( m3/h )
1
Abidiye
550
1000     l/s
2
Değirmendere
600
1500     l/s
3
Malaz I
800
1000     l/s
4
Malaz II
800
1000     l/s
5
Narlıören
5000
3200    l/s
 
2016 yılı Sulama Sonuçları Değerlendirme Raporu incelendiğinde; 2016 yılında toplam sulanan alanın 33311 hektar olduğu, bunun 28881 hektarının yüzeysel yöntemlerle, 2438 hektarının yağmurlama yöntemi ile, 1992 hektarının damlama yöntemi ile  sulandığı tespit edilmiştir.
2016 yılı İzleme ve Değerlendirme Raporu incelendiğinde; sulayıcı (mükellef) üye sayısının 7882, parsel sayısının 16335 adet ve ortalama parsel genişliğinin 2 hektar olduğu tespit edilmiştir.
2016 yılı Genel Sulama Planlaması ile Planlı Su Dağıtımı Uygulama Raporu incelendiğinde; Ceyhan Sol Sahil Sulamasında sulama randımanının % 53,42 sulama oranının ise % 92,47 olduğu, pompaj sulamalarında ise sulama oranının düşük olduğu görülmüştür.
2016 yılında bakım-onarım hizmetleri için 1.764.245,64 TL. harcama yapıldığı, yapılan bu harcamanın 2016 yılı bütçesinin % 18,20’si olduğu tespit edilmiştir.                                               (Birlik Gelirleri Toplamı: 9.691.146,55 TL)
2016 yılı personel giderinin 1.762.991,61 TL olduğu ve 2016 yılı birlik gelirlerine oranının % 19 olduğu tespit edilmiştir. (Birlik Gelirleri Toplamı : 9.691.146,55 TL)
            Arazi mesaha (arazi ölçümü) cetvellerinin 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarıldığı, askı süresi sonunda sulama birliğinin görev sahası içerisinde bulunan 36 (otuzaltı) adet mahalle (Doruk, Hamdilli, Ağaçpınar, Ayvalık, Çevretepe, Çiftlikler, Değirmendere, Demirtaş, Deveciuşağı, D.H.Dede, Erenler, Gölovası, Gündoğan, Günyazı, Hamzalı, Haylazlı, İmran, İncetarla, İsalı, Kılıçkaya, Köprülü, Körkuyu, Kurtkulağı, K.Yumurtalık, Mısırlı, Narlık, Narlıören, Nazımbey, Sirkeli, Soğukpınar, Sugözü, Toktamış, Gaziosmanpaşa, Hürriyet, Kelemeti, Mithatpaşa) muhtarlığı olmak üzere toplam 36 (otuzaltı) adet yerleşim birimine tutanak ile gönderildiği ve tahakkuka bağlandığı tespit edilmiştir.
 
B – Mali Yönden Denetim:
 
a) Ceyhan Sulama Birliği'nin 01.01.2016 - 31.12.2016 dönemlerine ait tahsilat denetimi, Birlik Denetim Komisyonu tarafından yapılmış ve yapılan denetim sonucunda birliğin 2016 yılı tahsilat toplamının 9.691.146,55  TL olduğu belirtilmiştir.(Ek:19/1-2)
 
b) 2016 yılı dönem sonu mizanının incelenmesi sonucu, 2015 yılından 4.809.353,14 TL su hizmetlerine ilişkin gelir tahakkuku devrettiği, 2016 yılı içerisinde 9.945.083,15 TL su hizmetlerine ilişkin gelir tahakkuku yapıldığı ve su hizmetlerine ilişkin gelir tahakkuku toplam tutarının 14.754.436,29 TL olduğu, söz konusu denetim tarihi olan 01.01.2016 - 31.12.2016 tarihine kadar 2016 yılı içerisinde 9.248.270,38 TL su kullanım hizmeti tahsilatı yapıldığı, tahsilatı yapılmayan tahakkuk toplamı 5.506.165,91  TL olduğu ve bu miktarda 2017 yılına tahakkuk artığı devrettiği yapılan tahsilatların makbuz karşılığında yapıldığı ve yevmiye kayıtlarına intikal ettiği görülmüştür. Ayrıca 2016 yılı bütçe giderlerinin 9.718.676,97 TL olduğu 31.12.2016 tarihine ait mizan cetvelinden anlaşılmıştır.
 
c) Birliğin 2016 yılı sonu itibariyle banka hesapları ve hesap bakiyelerinin;
 
Banka Adı
Hesap Numarası
Hesap Türü
2016 Yılı Banka
Ekstresi Bakiyesi
Ziraat Bankası Ceyhan Şb.
34343515-5002
Vadesiz
3.340,49 TL
Denizbank Ceyhan Şb.
12896631-351
Vadesiz
161.565,52 TL
Denizbank Ceyhan Şb.
12896631-352
Vadeli
180.000,00 TL
                              TOPLAM
344.906,01 TL
olduğu ve 2017 yılına devrettiği yevmiye kaydı ile diğer kayıtlar üzerinde yapılan incelemelerde görülmüştür.
           
d) 2015 yılı denetim raporunun (d) maddesinde tenkit edilen;  Bazı  çiftçilere tahakkuk eden su kullanım hizmet bedeline ilişkin itiraz dilekçeleri neticesinde şikayetlerin değerlendirilmesinde fazla tahakkuk edildiği düşünülerek Sulama Birliği yönetim kurulunun kararı ile terkin işlemi yapıldığı 2016 yılında terkin yoluna gidilmediği denetim raporuna uygun hareket edildiği tespit edilmiştir.
 
e) Harcama belgeleri üzerinde yapılan incelemede; 17.02.2016 gün ve 82 yevmiye numaralı ve 648,00 TL tutarındaki ödeme emri belgesine ekli Tarih Kültür Eğitim Derneği İktisadi İşletme derneğine ait 02.02.2015 tarih ve 16578 sayılı fatura ile adı geçen derneğe yapılan ödemeye ait onay belgesi ve harcama talimatı olmadığı ayrıca söz konusu satın alınan albümün teslim alındığına dair taşınır işlem yönetmenliğinin ilgili hükümleri gereğince düzenlenmediği halde mevzuata aykırı şekilde ödeme yapıldığı görülmüştür. Bu nedenle mevzuata aykırı şekilde ödemesi yapılan 642,00 TL’nin yasal faiziyle birlikte başta harcama yetkilisi ve birlik başkanı Mustafa DÖNMEZ, birlik müdürü Ali KIYMACI ve 5018 sayılı yasanın 61. Maddesi gereğince eklenmesi gereken belgeler noksan olduğu halde ödemeyi yapan muhasebe yetkilisi vekili Gizem DÖNMEZ’ den ortaklaşa ve zincirleme olarak tahsil edilip Birliğin hesabı bulunan Denizbank Ceyhan Şubesi 12896631-351 numaralı hesabına yatırılması gerekmektedir.
 
 
7 –  ÇUKUROVA GAZİ SULAMA BİRLİĞİ
 
2016 YILI DENETİMİ
A – İdari Yönden Denetim:
Devir Tarihi: 01.02.1995
Denetleme Tarihi:07- 10-11-12/04/2017
Aslantaş Barajı Ceyhan Sağ Sahil Sulaması AS 0 İsale Kanalı.
Meclis Karar Defterinin incelenmesinde; sayfa aralarının mühürlü olduğu, defterin son sayfasında kaç sayfadan ibaret olduğunun yazıldığı, mühür ve imzanın bulunduğu tespit edilmiştir.
Encümen Karar Defterinin incelenmesinde; sayfa aralarının mühürlü olduğu, defterin son sayfasında kaç sayfadan ibaret olduğunun yazıldığı, mühür ve imzanın bulunduğu tespit edilmiştir.
Gelen Evrak Kayıt Defteri ve Giden Evrak Kayıt Defterlerinin ayrı ayrı olarak düzenlendiği, defterlerin son sayfasına kaç sayfadan ibaret olduğunun yazıldığı, tasdik edilerek mühürlendiği, defter sayfa aralarının da mühürlendiği görülmüştür.
Hizmet Binası: Kira olup; 1 adet başkan odası, 1 adet birlik müdürü odası, 1 adet sayman odası, 1 adet yazı işleri odası, 1 adet tekniker odası ve 1 adet arşiv odası olmak üzere toplam 6 (altı) adet odadan ibarettir.
Personel Durumu: Çukurova Gazi Sulama Birliği’nde 29 (yirmidokuz) kişi görev yapmaktadır.
Görev Dağılımı:
- Birlik Müdürü (1 kişi)
- Sayman (1 kişi)
- İşletme Teknisyeni (1 kişi)
- Tahsildar (1 kişi)
- Su Dağıtım Teknisyeni (15 kişi = 15 kişi Geçici)
- İş Makinesi Operatörü (3 kişi = 1 kişi Daimi+2 kişi Geçici)
- Şoför (2 kişi = 1 kişi Daimi+1 kişi Geçici)
- Bekçi (2 kişi = 1 kişi Daimi+ 1 kişi Geçici)
- Büro Memuru (1 kişi)
- Hizmetli (1 kişi)
- Harita Teknikeri (1 kişi)
Ekipman Araç Gereç:
2 Adet Motosiklet
2 Adet Çift Sıralı Pikap
1 Adet Binek Araç
2 Adet Yükleyici Beko Leoder
2 Adet Lastik Tekerlekli Ekskavatör
1 Adet Traktör
1 Adet İlaçlama Makinası
Çukurova Gazi Sulama Birliği’nde görevli Ziraat Mühendisi bulunmaktadır.
Çukurova Gazi Sulama Birliği’nin net sulama alanı 9000 hektardır. Sahanın tamamı cazibe sulamasıdır. Diğer yandan 2016 yılı içerisinde 1315 ha şebeke harici alan sulanmıştır.
2016 yılı Sulama Sonuçları Değerlendirme Raporu incelendiğinde; 2016 yılında toplam sulanan alanın 9970 hektar olduğu, bunun 6928 hektarının yüzeysel yöntemlerle, 2656 hektarının ise yağmurlama yöntemi ile, 386 hektarının damlama yöntemi  ile sulandığı tespit edilmiştir.
2016 yılı İzleme ve Değerlendirme Raporu incelendiğinde; sulayıcı (mükellef) üye sayısının 1719, parsel sayısının 3035 adet ve ortalama parsel genişliğinin 2,9 hektar olduğu tespit edilmiştir.
2016 yılı Genel Sulama Planlaması ile Planlı Su Dağıtımı Uygulama Raporu incelendiğinde; sulama randımanının % 92 sulama oranının ise % 63 olduğu görülmüştür.
2016 yılında bakım-onarım hizmetleri için 719.794,87 TL. harcama yapıldığı, yapılan bu harcamanın 2016 yılı bütçesinin %31’i olduğu tespit edilmiştir.                                                      (Birlik Gelirleri Toplamı: 2.299.019,77 TL)
2016 yılı personel giderinin 823.487,37 TL olduğu ve 2016 yılı birlik gelirlerine oranının % 35,81 olduğu tespit edilmiştir. (Birlik Gelirleri Toplamı : 2.299.019,77 TL)
6172 Sayılı Sulama Birlikleri Kanunun Personel İstihdamı başlıklı 14. Madde 3. Bendinde;  Birliğin toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranı ile çarpımı sonucu bulunan miktarın % 30'unu aşamaz. Bu oran ihtiyaç olması halinde birliğin talebi üzerine Bakan onayı ile % 40’a kadar artırılabilir. Yıl içerisinde aylık ve ücretlerde beklenmedik bir artışın meydana gelmesi sonucu personel giderlerinin söz konusu oranları aşması durumunda; cari yıl ve izleyen yıllarda personel giderleri bu oranların altına ininceye kadar yeni personel alımı yapılamaz. Yeni personel alımı sebebiyle bu oranın aşılması halinde oluşan kamu zararı, zararın oluştuğu tarihten itibaren hesaplanarak kanuni faiziyle birlikte başkandan tahsil edilir hükmü yer almaktadır. Çukurova Gazi Sulama Birliği Personel giderinin yılı tahsilatına oranı %35,81 olduğu tespit edilmiş olup Çukurova Gazi Sulama Birliğinin personel gideri %30’un altına inene kadar personel almaması konusunda uyarılması gerekmektedir. 
Arazi mesaha (arazi ölçümü) cetvellerinin 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarıldığı, askı süresi sonunda sulama birliğinin görev sahası içerisinde bulunan Büyük Mangıt, Gaziköy, Mercimek, Ağaçlı, Akdam, Ayşehoca, Camızağılı, Çatalhöyük, Dilekkaya, İnceyer, Küçük Mangıt, Sarıbahçe, Yeşilbahçe, Yeşildam muhtarlığı olmak üzere toplam 14 (ondört) yerleşim birimine tutanak ile gönderildiği ve tahakkuka bağlandığı tespit edilmiştir.  
B – Mali Yönden Denetim:
a) Çukurova Gazi Sulama Birliği'nin 01.01.2016 - 31.12.2016 dönemlerine ait tahsilat denetimi, Birlik Denetim Komisyonu tarafından yapılmış ve yapılan denetim sonucunda birliğin 2016 yılı tahsilat toplamının 2.299.019,77  TL olduğu belirtilmiştir.(Ek:20/1-2)
b) 2016 yılı dönem sonu mizanının incelenmesi sonucu, 2015 yılından 1.453.697,64 TL su hizmetlerine ilişkin gelir tahakkuku devrettiği, 2016 yılı içerisinde 2.688.018,45 TL su hizmetlerine ilişkin gelir tahakkuku yapıldığı ve su hizmetlerine ilişkin gelir tahakkuku toplam tutarının 4.141.716,09 TL olduğu, söz konusu denetim tarihi olan 01.01.2016- 31.12.2016 tarihine kadar 2016 yılı içerisinde 2.225.144,40 TL su kullanım hizmeti tahsilatı yapıldığı, tahsilatı yapılmayan tahakkuk toplamı 1.916.571,69 TL olduğu ve bu miktarda 2017 yılına tahakkuk artığı devrettiği yapılan tahsilatların makbuz karşılığında yapıldığı ve  yevmiye kayıtlarına intikal ettiği görülmüştür. Ayrıca 2016 yılı bütçe giderlerinin 2.495.280,27 TL olduğu 31.12.2016 tarihine ait mizan cetvelinden anlaşılmıştır.
 
 
c)  Birliğin 2016 yılı sonu itibariyle banka hesapları ve hesap bakiyelerinin;
 
Banka Adı
Hesap Numarası
Hesap Türü
2016 Yılı Banka Ekstresi Bakiyesi
Ziraat Bankası Ceyhan Şb.
33668888-5004
Vadesiz
66.926,81 TL
Denizbank Ceyhan Şb.
TR750013400000537429500003
Vadesiz
180.506,84 TL
TOPLAM
247.433,65 TL
olduğu ve 2017 yılına devrettiği yevmiye kaydı ile banka vaziyet cetvelleri üzerinde yapılan incelemelerde görülmüştür.
 
d) Harcama Belgeleri üzerinde yapılan incelemede; 21.10.2016 tarih ve 616 yevmiye numaralı ödeme emri belgesiyle Türk Telekom’a ödemesi yapılan 533 482 92 84 numaralı cep telefonu konuşmasına ilişkin düzenlenen 8590380323 nolu ve 1083,50 TL tutarındaki konuşmalara ilişkin ödemesi yapılan konuşmaların resmi görüşmedir şeklinde Birlik Başkanı ve Müdürü tarafından tasdik edilmesi gerekmektedir.
e) Çukurova Gazi Sulama Birliğinin 24/10/2016 tarihi itibariyle birikmiş olan SSK borcundan dolayı 5510 sayılı yasanın 60. Maddesinin 1. ve 2. Fıkraları gereğince borcun yeniden yapılandırılması amacı ile 02/01/2017 tarihinden itibaren taksitlendirme yapıldığı görülmüştür. Ancak, bu yapılandırmaya rağmen sözü edilen taksitlerden bir kısmının yatırıldığı geriye kalan borcun ödemesi ihmal edilmiştir. Diğer taraftan 2016 yılı içerisinde birlikte çalışan işçilere ait SSK primlerinin SGK kurumuna düzenli olarak yatırılmadığı görülmüş bunun sebebi Birlik Başkanı, Birlik Müdürü ile Birlik Muhasebe Yetkilisine sorulduğunda nakit sıkıntısından kaynaklanan sebeplerden dolaya yerine getirilmediği beyan edilmiştir.
Önemlilik arz eden SGK primlerinin en kısa sürede birikmiş olanların SGK kurumuna yatırılması hususunda başta Birlik Başkanı Halil ÜNALDI, Birlik Müdürü Cumali PELEN ile Birlik Muhasebe yetkilisi Meral Şenel AYDIN’ın yazılı olarak muhakkak uyarılmaları gerekmektedir.
f) Sulama Birliğinin 2016 yılı tahakkuk eden su kullanım hizmet bedeline göre  TL tahsil edildiği görülmüştür. Buna göre 53,73 oranında tahsilat yapıldığı ve bu oranında düşük olduğu değerlendirilmiştir. Yukardaki (e) bendinde açıklandığı üzere, maddi imkansızlıklar sonucu SGK primlerinin SGK’ ya ödenememesi tahsilat oranının düşük olmasının da büyük oranda etkisi olduğu görülmüştür. Bu nedenle tahsilatın artırılması hususunda gerekli özenin gösterilmesi gerekmektedir.
 
 
8 - KÖSRELİ SULAMA BİRLİĞİ
 
 
2016 YILI DENETİMİ
A – İdari Yönden Denetim:
Devir Tarihi: 02.06.1995   
Denetleme Tarihi: 13-14-17-18/04/2017
Aslantaş Barajı Ceyhan Sol Sahil Sulaması BS1, BS2, BS3 Ana Kanalları.
Meclis Karar Defterinin incelenmesinde; sayfa aralarının mühürlü olduğu, defterin son sayfasında kaç sayfadan ibaret olduğunun yazıldığı, mühür ve imzanın bulunduğu tespit edilmiştir.
Encümen Karar Defterinin incelenmesinde; sayfa aralarının mühürlü olduğu, defterin son sayfasında kaç sayfadan ibaret olduğunun yazıldığı, mühür ve imzanın bulunduğu tespit edilmiştir.
Gelen Evrak Kayıt Defteri ve Giden Evrak Kayıt Defterlerinin ayrı ayrı düzenlendiği, defterlerin son sayfasına kaç sayfadan ibaret olduğunun yazıldığı, tasdik edilerek mühürlendiği, defter sayfa aralarının da mühürlendiği görülmüştür.
Hizmet Binası: Mülk olup iki katlıdır. Zemin kat; 1 adet başkan odası, 1 adet birlik müdürü odası, 1 adet yazı işleri odası, 1 adet tahsilat odası olmak üzere toplam 4 (dört) adet odadan ibarettir. Üst katta ise 1 adet toplantı salonu, 1 adet işletme mühendisi odası, 1 adet arşiv odası ve 1 adet bilgi-işlem odası olmak üzere toplam 4 (dört) adet oda bulunmaktadır.
Ayrıca, 6 adet lojman (kira), 1 adet atölye (kira) ve 1 adet depo-ambar (kira) mevcuttur.
Personel Durumu: Kösreli Sulama Birliği’nde 33 (otuzüç) kişi görev yapmaktadır.
Görev Dağılımı:
- Birlik Müdürü (1 kişi)
- İşletme Mühendisi (1 kişi)
- Sayman (1 kişi)
- İşletme Teknisyeni (1 kişi)
-Tahsildar (1 kişi)
- Su Dağıtım Teknisyeni (13 kişi = 6 kişi Daimi + 7 kişi Geçici)
- İş Makinesi Operatörü (7 kişi = 5 kişi Daimi + 2 kişi Geçici)
- Şoför (2 kişi = 1 kişi Daimi + 1 kişi Geçici)
- Bekçi (4 kişi)
- Büro Memuru (1 kişi)
- Hizmetli (1 kişi)
Ekipman Araç Gereç:
22 Adet Motosiklet
1 Adet Römork
1 Adet Su Tankı
1 Adet İlaçlama Makinesi
1 Adet Biçme Makinesi
2 Adet Çift Sıralı Pikap
2 Adet Traktör
1 Adet Ataçmanlı Traktör
2 Adet Damperli Kamyon
1 Adet Greyder
2 Adet BekoLoeder.
3 Adet Lastik Tekerlekli Tipi Ekskavatör
Kösreli Sulama Birliği’nde görevli Ziraat Mühendisi bulunmaktadır. Evraklar elektronik ortamda tutulmakta olup, yedekleme ünitesi mevcuttur. Kösreli Sulama Birliği’nin net sulama alanı 18300 hektardır.  Sahanın tamamı cazibe sulamasıdır.
2016 yılı Sulama Sonuçları Değerlendirme Raporu incelendiğinde; 2016 yılında toplam sulanan alanın 18529 hektar olduğu, bunun 15840 hektarının yüzeysel yöntemlerle, 2311.9 hektarının yağmurlama yöntemi ile, 377.1 hektarının ise damla sulama yöntemi ile sulandığı tespit edilmiştir. Diğer yandan 2016 yılı içerisinde 294.8 hektar şebeke dışı alan sulanmıştır.
2016 yılı İzleme ve Değerlendirme Raporu incelendiğinde; sulayıcı (mükellef) üye sayısının 3199, parsel sayısının 6800 adet ve ortalama parsel genişliğinin 2,7 hektar olduğu tespit edilmiştir.
2016 yılı Genel Sulama Planlaması ile Planlı Su Dağıtımı Uygulama Raporu incelendiğinde; sulama randımanının % 59.85 sulama oranının ise % 99,2 olduğu görülmüştür.
2016 yılında bakım-onarım hizmetleri için 2.378.095,72 TL. harcama yapıldığı, yapılan bu harcamanın 2016 yılı bütçesinin % 54’i olduğu tespit edilmiştir.(Birlik Gelirleri Toplamı: 4.380.741,03 TL)
2016 yılı personel giderinin 1.473.337,11 TL olduğu ve 2016 yılı birlik gelirlerine oranının % 34 olduğu tespit edilmiştir. (Birlik Gelirleri Toplamı : 4.380.741,03 TL)
6172 Sayılı Sulama Birlikleri Kanunun Personel İstihdamı başlıklı 14. Madde 3. Bendinde;  Birliğin toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranı ile çarpımı sonucu bulunan miktarın % 30'unu aşamaz. Bu oran ihtiyaç olması halinde birliğin talebi üzerine Bakan onayı ile % 40’a kadar artırılabilir. Yıl içerisinde aylık ve ücretlerde beklenmedik bir artışın meydana gelmesi sonucu personel giderlerinin söz konusu oranları aşması durumunda; cari yıl ve izleyen yıllarda personel giderleri bu oranların altına ininceye kadar yeni personel alımı yapılamaz. Yeni personel alımı sebebiyle bu oranın aşılması halinde oluşan kamu zararı, zararın oluştuğu tarihten itibaren hesaplanarak kanuni faiziyle birlikte başkandan tahsil edilir hükmü yer almaktadır. Kösreli Sulama Birliği Personel giderinin yılı tahsilatına oranı %34 olduğu tespit edilmiş olup Kösreli Sulama Birliğinin personel gideri %30’un altına inene kadar personel almaması konusunda uyarılması gerekmektedir.  
Arazi mesaha (arazi ölçümü) cetvellerinin 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarıldığı, askı süresi sonunda sulama birliğinin görev sahası içerisinde bulunan 18 (onsekiz) adet Mahalle (Birkent, Kösreli, Adapınar, Altıgöz, Burhanlı, Ceyhanbekirli, Dağıstan, Dikilitaş, Ekinyazı, Elmagölü, Günlüce, Haliliye, Hamitbey, Hamitbey Bucağı, Irmaklı, İncetarla, Karakayalı, Yalak) ve Osmaniye İline bağlı 1 (bir) adet köy (Sakarcalık) muhtarlığı olmak üzere toplam 19 (ondokuz) adet yerleşim birimine tutanak ile gönderildiği ve tahakkuka bağlandığı tespit edilmiştir.
B – Mali Yönden Denetim:
 
a) Kösreli Sulama Birliği'nin 01.01.2016-31.12.2016 dönemlerine ait tahsilat denetimi, Birlik Denetim Komisyonu tarafından yapılmış ve yapılan denetim sonucunda birliğin 2016 yılı tahsilat toplamının 4.380.741,03 TL olduğu belirtilmiştir. (Ek:21/1-2)
 
b) 2016 yılı dönem sonu mizanının incelenmesi sonucu, 2015 yılından 1.734.166,91 TL su hizmetlerine ilişkin gelir tahakkuku devrettiği, 2016 yılı içerisinde 4.345.657,60 TL su hizmetlerine ilişkin gelir tahakkuku yapıldığı ve su hizmetlerine ilişkin gelir tahakkuku toplam tutarının 6.079.824,51 TL olduğu, söz konusu denetim tarihi olan 01.01.2016 - 31.12.2016 tarihine kadar 2016 yılı içerisinde 4.053.646,99 TL su kullanım hizmeti bedeli tahsilatı yapıldığı  tahsilatı yapılmayan tahakkuk toplamı 2.026.177,52 TL olduğu ve bu miktarda 2017 yılına tahakkuk artığı devrettiği yapılan tahsilatların makbuz karşılığında yapıldığı ve yevmiye kayıtlarına intikal ettiği görülmüştür. Ayrıca 2016 yılı bütçe giderlerinin 5.229.283,33 TL olduğu 31.12.2016 tarihine ait mizan cetvelinden anlaşılmıştır.
 
c) Birliğin 2016 yılı sonu itibariyle banka hesapları ve hesap bakiyelerinin;
Banka Adı
Hesap Numarası
Hesap Türü
2016 Yılı Banka
Ekstresi Bakiyesi
Ziraat Bankası Ceyhan Şb.
34324737-5008
Vadesiz
3.346.800,73 TL
TOPLAM
3.346.800,73 TL
olduğu ve 2017 yılına devrettiği yevmiye kaydı ile diğer kayıtlar üzerinde yapılan incelemelerde görülmüştür.
       
      d) 2015 yılı denetim raporunun (b) maddesinde tenkit edilen;  Bazı  çiftçilere tahakkuk eden su kullanım hizmet bedeline ilişkin itiraz dilekçeleri neticesinde şikayetlerin değerlendirilmesinde fazla tahakkuk edildiği düşünülerek Sulama Birliği yönetim kurulunun kararı ile terkin işlemi yapıldığı 2016 yılında terkin yoluna gidilmediği denetim raporuna uygun hareket edildiği tespit edilmiştir.
 
9- MUSTAFABEYLİ SULAMA BİRLİĞİ
 
            2016 YILI DENETİMİ
A – İdari Yönden Denetim:
Devir Tarihi: 01.01.1995
Denetleme Tarihi: 19-20-21-24/04/2017
Aslantaş Barajı Ceyhan Sol Sahil BSO İsale Kanalı, BS4, BS01 Ana Kanalı.
Meclis Karar Defterinin incelenmesinde; sayfa aralarının mühürlü olduğu, defterin son sayfasında kaç sayfadan ibaret olduğunun yazıldığı, mühür ve imzanın bulunduğu tespit edilmiştir.
Yönetim Karar Defterinin incelenmesinde; sayfa aralarının mühürlü olduğu, defterin son sayfasında kaç sayfadan ibaret olduğunun yazıldığı, mühür ve imzanın bulunduğu tespit edilmiştir.
Gelen Evrak Kayıt Defteri ve Giden Evrak Kayıt Defterlerinin usulüne uygun (ayrı ayrı) olarak düzenlendiği, defterlerin son sayfasına kaç sayfadan ibaret olduğunun yazıldığı, tasdik edilerek mühürlendiği, defter sayfa aralarının da mühürlendiği görülmüştür.
Hizmet Binası: mülk olup iki katlıdır. Zemin kat 1 adet toplantı salonu, 2 adet ambar, 1 adet teknisyen odası, Üst katta; 1 adet başkan odası, 1 adet birlik müdürü odası, 1 adet toplantı salonu, 1 adet sayman, yazı işleri ve tahsildarın bulunduğu geniş bir salon, 1 adet arşiv odası, ve 1 adet daha oda olmak üzere toplam 10 (on) adet odadan ibarettir.
Personel Durumu: Mustafabeyli Sulama Birliği’nde 30 (otuz) kişi görev yapmaktadır.
Görev Dağılımı:
            - Birlik Müdürü (1 kişi)
            - Sayman (1 kişi)
            - İşletme Teknisyeni (1 kişi)
            -Tahsildar (1 kişi)
            - Su Dağıtım Teknisyeni (12 kişi : 4 kişi Daimi + 8 kişi Geçici)
            - İş Makinesi Operatörü (2 kişi)
            - Şoför (2 kişi Geçici)
            - Bekçi (4 kişi; 1 daimi, 3 Geçici)
            - Büro Memuru (2 kişi)
            - Bakımcı (2 kişi)
            - Hizmetli (1 kişi)
            - Bahçıvan (1 kişi)
            Ekipman Araç Gereç:
            18 Adet Motosiklet
            2 Adet Römork
            1 Adet Su Tankı
            2 Adet İlaçlama Makinesi
            1 Adet Biçme Makinesi
            3 Adet Çift Sıralı Pikap
            1 Adet Binek Aracı
            1 Adet Traktör
            1 Adet Ataçmanlı Traktör
            1 Adet Damperli Kamyon
            1 Adet Greyder
            1 Adet Yükleyici (Lastik Tekerlekli)
            1 Adet Gradall
            1 Adet Lastik Tekerlekli Ekskavatör
            1 adet Hiyaplı Kamyon
            Mustafabeyli Sulama Birliği’nde görevli Ziraat Mühendisi bulunmaktadır.
            Mustafabeyli Sulama Birliği’nin net sulama alanı 8604 hektardır. Sulama sahasının tamamı şebeke içi sahadır. Sahanın tamamı cazibe sulamasıdır.
2016 yılı Sulama Sonuçları Değerlendirme Raporu incelendiğinde; 2016 yılında toplam sulanan alanın 8288 hektar olduğu, bunun 7977 hektarının yüzeysel yöntemlerle, 177 hektarının damla sulama yöntemi, 134 hektarın yağmurlama sulama yöntemi ile sulandığı tespit edilmiştir.
2016 yılı İzleme ve Değerlendirme Raporu incelendiğinde; sulayıcı (mükellef) üye sayısının 2258, parsel sayısının 4115 adet ve ortalama parsel genişliğinin 2 hektar olduğu tespit edilmiştir.
2016 yılı Genel Sulama Planlaması ile Planlı Su Dağıtımı Uygulama Raporu incelendiğinde; sulama randımanının % 44 sulama oranının ise % 96 olduğu görülmüştür.
2016 yılında bakım-onarım hizmetleri için 696.915,54 TL. harcama yapıldığı, yapılan bu harcamanın 2016 yılı bütçesinin % 34,82 i olduğu tespit edilmiştir.                                                      ( Birlik Gelirleri Toplamı: 2.001.625,64 TL)
2016 yılı personel giderinin 504.036,83 TL olduğu ve 2016 yılı birlik gelirlerine oranının % 25,18 olduğu tespit edilmiştir. (Birlik Gelirleri Toplamı : 2.001.625,64 TL)
Arazi mesaha (arazi ölçümü) cetvellerinin 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarıldığı, askı süresi sonunda sulama birliğinin görev sahası içerisinde bulunan 1 (bir) adet ilçe (Toprakkale), 1 (bir) adet belde (Tüysüz) , 5 (beş) adet köy (Alahanlı, , Arslanpınarı, Lalegölü, Sayhüyük, Sazlık) 8 (sekiz) adet mahalle (Altıgöz, Azizli, Değirmenli, Günyazı, İmran, Kuzucak, Tatarlı, Mustafabeyli) muhtarlığı olmak üzere toplam 15 (onbeş) adet yerleşim birimine tutanak ile gönderildiği ve tahakkuka bağlandığı tespit edilmiştir. 
 
 
B – Mali Yönden Denetim:
a) Mustafabeyli Sulama Birliği'nin 01.01.2016 - 31.12.2016 dönemlerine ait tahsilat denetimi, Birlik Denetim Komisyonu tarafından yapılmış ve yapılan denetim sonucunda birliğin 2016 yılı tahsilat toplamının 2.001.625,64 TL olduğu tespit edilmiştir. (Ek:22/1-2)
 
b) Mustafabeyli Sulama Birliği'nin 2016 yılı dönem sonu mizanının incelenmesi sonucu, 2015 yılından 2016 yılına 409.465,53 TL tarımsal hizmetlere ilişkin gelir tahakkuku devrettiği, 2016 yılı içerisinde 1.810.849,40 TL tarımsal hizmetlere ilişkin gelir tahakkuku yapıldığı ve toplam tahakkuk tutarının 2.220.314,93 TL olduğu, 2016 yılı içerisinde tarımsal hizmetlere ilişkin 1.840.541,24 TL tahsil edildiği, 2017 yılına 379.773,69 TL tahakkuk artığı devrettiği aylık mizan ve irsaliye cetvelleri üzerinde tespit edilmiştir.
2016 yılı bütçe giderlerinin 2.223.291,67 TL olduğu aylık mizan ve irsaliye cetvelleri üzerinde tespit edilmiştir.
Mizan verilerine göre 2016 yılı içerisindeki tahsilatın % 85-90 arasında olduğu performansın olumlu olduğu tespit edilmiştir.
 
c) Birliğin 2016 yılı sonu itibariyle banka hesapları ve hesap bakiyelerinin;
 
Banka Adı
Hesap Numarası
Hesap Türü
2016 Yılı Banka
Ekstresi Bakiyesi
T.C.Vakıflar Bankası Ceyhan Şb.
158007295704489
Vadesiz
21.914,82 TL
Denizbank Ceyhan Şb.
60031239
Vadesiz
413.544,72 TL
T.C. Ziraat Bankası Çamlıyol Şb.
34324738-5056
Vadesiz
586.496,75 TL
Finans Bank Ceyhan Şb.
42867154
Vadesiz
606,43 TL
                                     TOPLAM
1.022.562,72 TL
olduğu ve 2017 yılına devrettiği yevmiye kaydı ile diğer kayıtlar üzerinde yapılan incelemelerde görülmüştür.
 
d) Harcama belgelerin incelenmesinde; Mustafabeyli Sulama Birliği Başkanı Muhammet MAZI’ nın 14.03.2016 – 18.03.2016 tarihleri arasında (5 gün) yıllık izne ayrılmasından dolayı birlik başkanlığına Meclis üyesi Mustafa ÇELİK’ in vekalet edeceği, aynı birlik başkanı 07.11.2016 – 11.11.2016 tarihleri arasında (5 gün) izne ayrılmasından dolayı birlik başkanlığına Mustafa ÇELİK’ in vekalet edeceği diğer taraftan aynı birlik başkanı 28.11.2016 – 07.12.2016 tarihleri arasında (10 gün) izne ayrılmasından dolayı birlik başkanlığına Meclis üyesi Ahmet DAYANGAÇ’ ın vekalet edeceği DSİ   Şube Müdürlüğüne bildirilmiştir.  Hal böyleyken, yukarıda sözü edilen Birlik Başkanı Muhammet MAZI’ ya vekalet görevlendirmeleri sonucunda, Mustafa ÇELİK’ e 14.03.2016 – 18.03.2016 tarihleri arasında 5 gün vekaletine karşılık 04.04.2016 tarih ve 145 yevmiye numaralı muhasebe fişi ile 693,72 TL, 07.11.2016 – 11.11.2016 tarihleri arasında 5 günlük vekaletine karşılık 01.12.2016 tarih ve 696 yevmiye numaralı muhasebe fişi ile 693,72 TL olmak üzere toplam 1.387,44 TL huzur ücreti ödendiği, aynı şekilde Ahmet DAYANGAÇ’ a ise 28.11.2016 – 07.12.2016 tarihleri arasında 10 günlük vekaletine karşılık 30.12.2016 tarih ve 808 yevmiye numaralı muhasebe fişi ile 1.387,45 TL vekalet ücreti ödendiği tespit edilmiştir.(Ek:23/1-2-3-4-5)(Ek:24/1-2-3-4-5) (Ek:25/1-2-3-4-5)
Bilindiği üzere Mustafabeyli Sulama Birliği ana statüsü’ nün 37/l maddesinde Herhangi bir sebeple görevinin başında bulunmadığı durumlarda yönetim kurulu veya birlik meclisi üyelerinden birini başkan vekili olarak tayin etmek hükmü yer almaktadır. Ancak aynı statünün 38. maddesinde, Birlik Başkanı kendisinin bulunmadığı durumlarda görev yapmak üzere, yönetim kurulu yada birlik meclisi üyeleri arasından bir başkan vekili seçer ve bu yönetim kurulu tutanaklarına yazılır. Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi dolduğunda başkan, vekilini yeniden belirler denilmektedir.
Yukarda belirlenen başkana vekalet olaylarında başkana vekalet edecek yönetim kurulu yada birlik meclisi üyeleri arasından başkan tarafından seçilen başkan vekilinin yönetim kurulu defterine yazılmadığı anlaşılmıştır. Diğer taraftan ana statünün hükümlerinden anlaşılacağı üzere herhangi bir sebeple görevi başında bulunmayan birlik başkanlarının yerine başkan vekili olarak görevlendirilenlere huzur ücreti ( vekalet ücreti ) adı altında herhangi bir ödeme yapılacağı dair herhangi bir hüküm mevcut olmadığı anlaşılmakla yukarda Mustafa ÇELİK’ e 1.387,44 TL’ nin Ahmet DAYANGAÇ’ a ise 1.387,44 TL vekalet ücretlerinin mevzuata aykırı ve yersiz ödendiği anlaşıldığından dolayı ödenen tutarların kanuni faiziyle birlikte adı geçenlerden tahsil edilerek birliğin hesabı bulunan bankadaki hesaplarına yatırılması için gerekli işlemin yapılması gerekmektedir.
 
e) 04.11.2016 tarih ve 636 yevmiye numaralı ödeme emri belgesine ekli harcama belgelerinin incelenmesinde Birlik Başkanı Muhammet MAZI’ nın Ankara DSİ Genel Müdürlüğüne yapmış olduğu ziyaretinden dolayı adı geçene 61,99 TL uçak bileti bedeli ile Ankara daki Grand Hamit hotel de konaklama bedeli olarak 120,00 TL olmak üzere toplam 181,99 TL ödendiği tespit  edilmiştir.(Ek:26/1-2-3-4-5-6)
Ancak adı geçen Birlik Başkanın Ankara DSİ Genel Müdürlüğüne gitmesini gerektiren çağrı yazısı veya davet ödeme belgelerinde olmadığı anlaşılmıştır. Bu nedenle DSİ Genel Müdürlüğüne gitmesini icap ettiren herhangi bir görevlendirme işlemi bulunmadığı ancak Ankara ya gidişinin kendi isteği çerçevesinde gerçekleşmesi nedeniyle Sulama Birliğinin bütçesinden yersiz ödemesi yapılan 181,99 TL’nin Birlik başkanı Muhammet MAZI’ dan kanuni faiziyle birlikte birliğin hesabı bulunan bankadaki hesaplarına yatırılması gerekmektedir.
 
 
10 –  NURDAĞ SULAMA BİRLİĞİ
 
 
2016 YILI DENETİMİ
A – İdari Yönden Denetim:
Devir Tarihi: 17.02.1995
Denetleme Tarihi: 25-26-27-28/04/2017
Ceyhan Nehri Misis Pompaj Sulaması Kızıldere Yeni Pompa İstasyonu.
Meclis Karar Defterinin incelenmesinde; sayfa aralarının mühürlü olduğu, defterin son sayfasında kaç sayfadan ibaret olduğunun yazıldığı, mühür ve imzanın bulunduğu tespit edilmiştir.
Encümen Karar Defterinin incelenmesinde; sayfa aralarının mühürlü olduğu, defterin son sayfasında kaç sayfadan ibaret olduğunun yazıldığı, mühür ve imzanın bulunduğu tespit edilmiştir.
Gelen Evrak Kayıt Defteri ve Giden Evrak Kayıt Defterlerinin usulüne uygun (ayrı ayrı) olarak düzenlendiği, defterlerin son sayfasına kaç sayfadan ibaret olduğunun yazıldığı, tasdik edilerek mühürlendiği, defter sayfa aralarının da mühürlendiği görülmüştür.
            Hizmet Binası: 1 Birlik Müdürü Odası, 1 Adet Tahsildar Odası ve Toplantı Odası vardır.
            Personel Durumu: Nurdağ Sulama Birliği’nde 5 (beş) kişi görev yapmaktadır.
            Görev Dağılımı:
            - Birlik Müdürü (1 kişi)
            - Muhasebeci (1 kişi)
            -Tahsildar (1 kişi)
            - Su Dağıtım Teknisyeni (1 kişi)
            - Pompa Operatörü (1 kişi)
            Ekipman Araç Gereç:
            3 Adet Motosiklet
            1 Adet Tek Sıralı Pikap
            1 Adet Yükleyici Lastik Tekerlekli Ekskavatör
            1 Adet Gradall
Nurdağ Sulama Birliği’nde görevli Ziraat Mühendisi bulunmaktadır.
Nurdağ Sulama Birliği’nin net sulama alanı 807 hektardır. Sulama sahasının tamamı şebeke içi sahadır.
Sahanın tamamı pompaj sulamasıdır.
 
 
 
Pompa İstasyonunun Adı
Toplam Kurulu Güç
(kW)
Toplam Kapasite
(l/s) veya (m3/h)
Kızıldere Yeni
1485
2225    l/s
 
            2016 yılı Sulama Sonuçları Değerlendirme Raporu incelendiğinde; 2016 yılında toplam sulanan alanın 920 hektar olduğu, bunun 308 hektarının yüzeysel yöntemlerle, 123 hektarının damla sulama yöntemi, 489 hektarın yağmurlama sulama yöntemi ile sulandığı tespit edilmiştir
2016 yılı İzleme ve Değerlendirme Raporu incelendiğinde; sulayıcı (mükellef) üye sayısının 221, parsel sayısının 309 adet ve ortalama parsel genişliğinin 2,6 hektar olduğu tespit edilmiştir.
2016 yılı Genel Sulama Planlaması ile Planlı Su Dağıtımı Uygulama Raporu incelendiğinde; sulama randımanının %80,50 sulama oranının ise %99,13 olduğu görülmüştür.
2016 yılında bakım-onarım hizmetleri için 56.765,15 TL harcama yapıldığı, yapılan bu harcamanın 2016 yılı bütçesinin %4’ü olduğu tespit edilmiştir.                                             (Birlik Gelirleri Toplamı: 1.485.260,48 TL)
2016 yılı personel giderinin 171.479,39 TL olduğu ve 2016 yılı birlik gelirlerine oranının % 12’si olduğu tespit edilmiştir. (Birlik Gelirleri Toplamı : 1.485.260,48 TL)
Arazi mesaha (arazi ölçümü) cetvellerinin 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarıldığı, askı süresi sonunda sulama birliğinin görev sahası içerisinde bulunan toplam 2 (iki) adet köy (Çokçapınar,Kızıldere) muhtarlığına tutanak ile gönderildiği ve tahakkuka bağlandığı tespit edilmiştir.  
BMali Yönden Denetim:
 
a) Nurdağ Sulama Birliği'nin 01.01.2016-31.12.2016 dönemlerine ait birliğin 2016 yılı tahsilât toplamının 1.485.260,48 TL olduğu 2016 yılı dönem sonu mizanlarının incelenmesi sonucu tespit edilmiştir.
 
b) Birliğin dönem sonu mizanlarının incelenmesi sonucu, 2015 yılından 340.945,60 TL tarımsal hizmetlere ilişkin gelir tahakkuku devrettiği, 2016 yılı içerisinde 1.368.131,00TL tarımsal hizmetlere ilişkin gelir tahakkuku yapıldığı ve toplam tahakkuk tutarının 1.709.076,60 TL olduğu, 2016 yılı içerisinde tarımsal hizmetlere ilişkin olarak 1.172.028,40 TL tahsil edildiği, 2017 yılına  537.048,20 TL tahakkuk artığı devrettiği denetim raporunun tetkikinden anlaşılmıştır.(Ek:27/1-2-3)
2016 yılı bütçe giderlerinin 1.398.638,03 TL olduğu aralık ayı mizanından tespit edilmiştir. 
 
c) Birliğin 2016 yılı sonu itibariyle; T.C. Ziraat Bankası Ceyhan Şubesi'nde 34324734-5001 hesap numaralı vadesiz hesabının bulunduğu, 2015 yılı dönem sonu bakiyesinin 12.209,56 TL olduğu görülmüştür. Diğer yandan 34324734-5002 nolu vadesiz hesapta ise 111,00 TL olduğu ve Denizbank Ceyhan Şubesindeki 44209915928- 351 nolu hesapta ise 259,32 TL olduğu ve Finansbank Ceyhan Şubesindeki 0056379078 nolu vadesiz hesapta 721,39 TL olduğu banka vaziyet cetvellerinden tespit edilmiştir.
 
              11 –  GAZİ SULAMA BİRLİĞİ
             
              2016 YILI DENETİMİ
A – İdari Yönden Denetim:
Devir Tarihi: 30.12.1994
Denetleme Tarihi: 02-03/05/2017
Seyhan Barajı Seyhan Sol Sahil Sulaması YS7 Ana Kanalı.
Meclis Karar Defterinin incelenmesinde; sayfa aralarının mühürlü olduğu, defterin son sayfasında kaç sayfadan ibaret olduğunun yazıldığı, mühür ve imzanın bulunduğu tespit edilmiştir.
Encümen Karar Defterinin incelenmesinde; sayfa aralarının mühürlü olduğu, defterin son sayfasında kaç sayfadan ibaret olduğunun yazıldığı, mühür ve imzanın bulunduğu tespit edilmiştir.
Gelen Evrak Kayıt Defteri ve Giden Evrak Kayıt Defterlerinin tek defter olarak düzenlendiği, son sayfasına kaç sayfadan ibaret olduğunun yazıldığı, tasdik edilerek mühürlendiği, defter sayfa aralarının da mühürlendiği görülmüştür.
Hizmet Binası:Mülk olup, 3 (üç) adet hizmet binası mevcuttur.
1.Bina: İdari ve mali işler binası.
2.Bina: İşletme ve bakım birimi binası.
3.Bina: Birlik başkanının, arşiv ve yemekhanenin bulunduğu bina.
Bu 3 (üç) adet binaya ilaveten ambar ve garaj mevcuttur.
Personel Durumu: Gazi Sulama Birliği’nde 15 (onbeş) kişi görev yapmaktadır.
Görev Dağılımı:
- Birlik Müdürü (1 kişi)
- Sayman (1 kişi)
- İşletme Teknisyeni (1 kişi)
-Tahsildar (1 kişi)
- Su Dağıtım Teknisyeni (5 kişi)
- İş Makinesi Operatörü (1 kişi)
- Şoför (1 kişi)
- Bekçi (2 kişi)
- Yazı İşleri (1 kişi)
- Hizmetli (1 kişi)
Ekipman Araç Gereç:
7 Adet Motosiklet
1 Adet Römork
1 Adet Minibüs
1 Adet İlaçlama Makinesi
3 Adet Biçme Makinesi
2 Adet Çift Sıralı Pikap
1 Adet Traktör
1 Adet Damperli Kamyon
1 Adet Yükleyici Lastik Tekerlekli Ekskavatör.
Gazi Sulama Birliği’nde görevli Ziraat Mühendisi bulunmaktadır.
Gazi Sulama Birliği’nin net sulama alanı 8297 hektardır. Bu sahanın 6510 hektarı şebeke içi  1787 hektarı ise şebeke harici  alandır.
Sahanın tamamı cazibe sulamasıdır.
2016 yılı Sulama Sonuçları Değerlendirme Raporu incelendiğinde; 2016 yılında toplam sulanan alanın 7912 hektar olduğu, bunun 3559 hektarının yüzeysel yöntemlerle, 325 hektarının motopomp (şebeke harici) yöntemi ile, 4028 hektarının ise damla sulama yöntemi ile sulandığı tespit edilmiştir.
2016 yılı Genel Sulama Planlaması ile Planlı Su Dağıtımı Uygulama Raporu incelendiğinde; sulama randımanının % 37 sulama oranının ise % 94 olduğu görülmüştür.
2016 yılı İzleme ve Değerlendirme Raporu incelendiğinde; sulayıcı (mükellef) üye sayısının 659, parsel sayısının 1171 adet ve ortalama parsel genişliğinin 6,8 hektar olduğu tespit edilmiştir.
2016 yılında bakım-onarım hizmetleri için 733.341,67 TL. harcama yapıldığı, yapılan bu harcamanın 2016 yılı bütçesinin % 26’sı olduğu tespit edilmiştir. (Birlik Gelirleri Toplamı: 2.830.600,49 TL)
2016 yılı personel giderinin 471.301,50 TL olduğu ve 2016 yılı birlik gelirlerine oranının % 22 olduğu tespit edilmiştir. (Birlik Gelirleri Toplamı: 2.830.600,49  TL)
Arazi mesaha (arazi ölçümü) cetvellerinin 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarıldığı, askı süresi sonunda sulama birliğinin görev sahası içerisinde bulunan toplam 13 (onüç) adet mahalle (Havutlu, Doğankent, Taşçı, Aydıncık, Denizkuyusu, Yerdelen, Yunusoğlu, Hacıali, Tuzsuzoğlu, Cine, Yeniköy, Kumurlu, Gümüşyazı) muhtarlığına tutanak ile gönderildiği ve tahakkuka bağlandığı tespit edilmiştir.  
 
B – Mali Yönden Denetim:
 
a) Gazi Sulama Birliği'nin 01.01.2016-31.12.2016 dönemlerine ait tahsilât denetimleri, Birlik Meclisi'nin kararı gereği Gazi Sulama Birliği Denetim Komisyonu tarafından yapılmış ve yapılan denetim sonucunda, birliğin 2016 yılı gelir toplamının 2.830.600,49 TL olduğu tespit edilmiştir.(Ek:28) (Ek:28)
 
b) 2016 yılı dönem sonu mizanının incelenmesi sonucu, 2015 yılından 739.174,15 TL su hizmetlerine ilişkin gelir tahakkuku devrettiği, 2016 yılı içerisinde 2.177.336,95  TL su hizmetlerine ilişkin gelir tahakkuku yapıldığı ve toplam tahakkuk tutarının 2.916.511,10 TL olduğu, 2016 yılı içerisinde tarımsal hizmetlere ilişkin 2.261.997,22 TL tahsil edildiği, 2017 yılına 654.513,88 TL tahakkuk artığı devrettiği ve 2016  yılı bütçe giderlerinin 2.307.122,95 TL olduğu görülmüştür.
 
c) Birliğin 2016 yılı sonu itibariyle banka hesapları ve hesap bakiyelerinin;
 
Banka Adı
Hesap Numarası
Hesap Türü
2016 Yılı Banka Ekstresi Bakiyesi
Halk Bankası (Yüreğir Şb.)
0162-16000048
Vadesiz
27.296,71  TL
Halk Bankası (Yüreğir Şb.)
0162 - AK002588
Vadeli
1.400.000,00 TL
Halk Bankası (Yüreğir Şb.)
0162 - AK002594
Vadeli
302.000,00 TL
Halk Bankası (Yüreğir Şb.)
0162 - AJ000458
Vadeli
44.330,99 TL
Halk Bankası (Yüreğir Şb.)
0162- 2L100399
Pos
564.094,29 TL
T.Vakıflar Bankası (Adana Özel Bankacılık Şb.)
00158018015987495
Vadeli
1.048.202,93 TL
                             TOPLAM
3.385.924,92
olduğu görülmüştür. Yukarıdaki tespitlerden anlaşılacağı üzere birliğin çok sayıda bankalarla çalıştığı görülmüştür. Banka hareketlerinin takibi bakımından yukarda dökümü yapılan banka hesaplarının  vadeli ve vadesiz şekilde iki hesap açılarak çalıştırılması  gerekmektedir. Bu konuda Birlik Başkanlığının yazılı olarak uyarılması gerekmektedir.         
 
d) 2016 yılına ait banka ekstraları ile günlük işlem fişlerinin incelenmesinde kredi kartları vasıtasıyla (pos makineleri) kanalıyla yapılan tahsilatlara ilişkin işlemlerde 10/10/2016 tarih ve 5604/5605 numaralı tahsilat makbuzlarıyla Mukaddes SEÇKİN adına tahsil edilen 1.898,71 TL’nin Halk bankası tarafından 21/11/2016 tarihinde yani (42 gün) sonra sulama birliğinin hesabına mal edildiği tespit edilmiştir. Tahsil edilen bu meblağın hemen ertesi gün sulama birliği hesabına mal edilmesi gerekirken 42 gün sonra hesaba aktarılması mevzuata aykırı olarak düşünülmektedir, Örneğin; Yukarıda adı geçen çiftçiden tahsil edilen 1.898,71 TL’nin 10/10/2016 tarihinde pos makinesiyle işlem görmesine rağmen 42 gün sonra sulama birliğini hesabına mal edilmesi günlük işlem fişi ve banka ekstrasından anlaşılmıştır.(Ek:29)(Ek:30)(Ek:31)
Bu aksaklığın kısa zamanda çözümlenmesi için bu şekildeki tahsilatların en kısa sürede birlik hesabına mal edilmesi bakımından Birlik yönetiminin banka yetkilileri ile görüşme yapmak suretiyle makul bir süreye indirgenmesi hususunda gereğinin yapılması gerekmektedir.
 
e) Harcama belgelerinin incelenmesinde; 21/01/2016 tarih ve 23 yevmiye numaralı harcama belgelerine ekli ve Birliğin Yönetim Kurulu oturumlarına katılan Ahmet Yasin MİLLİ, Rıfat KARABUCAK, Cabbar SEKMAN ve Melih ÜLGER adına tahakkuk ettirilen huzur ücretlerinin Maliye Bakanlığınca yayınlanan 17/07/2012 tarih ve 28356 sayılı resmi gazetede yayınlanan “ Aylıklar ve Alacakların Banka Aracılığı ile Ödenmesi” hakkında 1 sıra nolu genel tebliğin hükümlerine aykırı şekilde mutemet eliyle ödendiği anlaşılmıştır.(Ek:32)
Bundan böyle aylıklar dahil diğer ödemelerin behemahal yukarıda sözü edilen genel tebliğ hükümlerine göre her bir alacaklının bankadaki hesaplarına aktarılmak suretiyle ödenmesine gerekli hassasiyetin gösterilmesi bakımından Birlik Müdürü ile Birlik Saymanın yazılı olarak uyarılması gerekmektedir.
 
12- GÖKOVA SULAMA BİRLİĞİ
 
2016 YILI DENETİMİ
A – İdari Yönden Denetim:
Devir Tarihi: 03.12.1995
Denetleme Tarihi: 04-05/05/2017- 02/05/2017
Seyhan Barajı Seyhan Sol Sahil Sulaması YS6 Ana Kanalı.
Meclis Karar Defterinin incelenmesinde; sayfa aralarının mühürlü olduğu, defterin son sayfasında kaç sayfadan ibaret olduğunun yazıldığı, mühür ve imzanın bulunduğu tespit edilmiştir.
Encümen Karar Defterinin incelenmesinde; sayfa aralarının mühürlü olduğu, defterin son sayfasında kaç sayfadan ibaret olduğunun yazıldığı, mühür ve imzanın bulunduğu tespit edilmiştir.
Gelen Evrak Kayıt Defteri ve Giden Evrak Kayıt Defterlerinin usulüne uygun (ayrı ayrı) olarak düzenlendiği, defterlerin son sayfasına kaç sayfadan ibaret olduğunun yazıldığı, tasdik edilerek mühürlendiği, defter sayfa aralarının da mühürlendiği görülmüştür.
            Hizmet Binası: Mülk olup, 1 adet başkan odası, 1 adet birlik müdürü odası,1 adet sayman odası, 1 adet arşiv odası,1 adet tahsilat odası olmak üzere toplam 5 (beş) adet odadan ibarettir.
            Personel Durumu: Gökova Sulama Birliği’nde 14 (on dört) kişi görev yapmaktadır.
Görev Dağılımı:
- Birlik Müdürü (1 kişi)
- Sayman (1 kişi)
- İşletme Teknisyeni (1 kişi)
-Tahsildar (1 kişi)
- Mutemet (1 kişi)
- Su Dağıtım Teknisyeni (6 kişi)
- İş Makinesi Operatörü (1 kişi)
- Hizmetli (2 kişi)
Ekipman Araç Gereç:
5 Adet Motosiklet
1 Adet Römork
1 Adet Su Tankı
1 Adet Binek Aracı
1 Adet Biçme Makinesi
1 Adet Çift Sıralı Pikap
1 Adet Traktör
1 Adet Lastik Tekerlekli Ekskavatör
Gökova Sulama Birliği’nde görevli Ziraat Mühendisi bulunmaktadır.
Gökova Sulama Birliği’nin net sulama alanı 4289 hektardır. Sulama sahasının tamamı şebeke içi sahadır. Sahanın tamamı cazibe sulamasıdır.
2016 yılı Sulama Sonuçları Değerlendirme Raporu incelendiğinde; 2016 yılında toplam sulanan alanın 4167 hektar olduğu, bunun 2457 hektarının yüzeysel yöntemlerle, 1700 hektarı damla sulama yöntemi, 10 hektarının ise yağmurlama sulama sistemi ile sulandığı tespit edilmiştir.
2016 yılı İzleme ve Değerlendirme Raporu incelendiğinde; sulayıcı (mükellef) üye sayısının 486, parsel sayısının 806 adet ve ortalama parsel genişliğinin 5.2 hektar olduğu tespit edilmiştir.
2016 yılı Genel Sulama Planlaması ile Planlı Su Dağıtımı Uygulama Raporu incelendiğinde; sulama randımanının % 45 sulama oranının ise % 97 olduğu görülmüştür.
2016 yılında bakım-onarım hizmetleri için 556.629,39 TL harcama yapıldığı, yapılan bu harcamanın 2015 yılı bütçesinin % 46’ı olduğu tespit edilmiştir.  (Birlik Gelirleri Toplamı: 1.391.174,56 TL)
2016 yılı personel giderinin 640.825,71 TL olduğu ve 2016 yılı birlik gelirlerine oranının % 46 olduğu tespit edilmiştir. (Birlik Gelirleri Toplamı: 1.391.174,56 TL)
 
6172 Sayılı Sulama Birlikleri Kanunun Personel İstihdamı başlıklı 14. Madde 3. Bendinde;  Birliğin toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranı ile çarpımı sonucu bulunan miktarın % 30'unu aşamaz. Bu oran ihtiyaç olması halinde birliğin talebi üzerine Bakan onayı ile % 40’a kadar artırılabilir. Yıl içerisinde aylık ve ücretlerde beklenmedik bir artışın meydana gelmesi sonucu personel giderlerinin söz konusu oranları aşması durumunda; cari yıl ve izleyen yıllarda personel giderleri bu oranların altına ininceye kadar yeni personel alımı yapılamaz. Yeni personel alımı sebebiyle bu oranın aşılması halinde oluşan kamu zararı, zararın oluştuğu tarihten itibaren hesaplanarak kanuni faiziyle birlikte başkandan tahsil edilir hükmü yer almaktadır. Gökova Sulama Birliği Personel giderinin yılı tahsilatına oranı %46 olduğu tespit edilmiş olup Gökova Sulama Birliğinin personel gideri %30’un altına inene kadar personel almaması konusunda uyarılması gerekmektedir. 
 
Arazi mesaha (arazi ölçümü) ve tahakkuk cetvellerinin 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarıldığı, askı süresi sonunda sulama birliğinin görev sahası içerisinde bulunan toplam 10 (on) adet mahalle(Doğankent, Solaklı, Gökçeli, Kayarlı, Havutlu, Yukarı Çiçekli, Zağarlı, Taşçı, Şahinağa, Köprügözü) muhtarlığına tutanak ile gönderildiği ve tahakkuka bağlandığı tespit edilmiştir.
 
B – Mali Yönden Denetim:
 
a) Gökova Sulama Birliği'nin 01.01.2016-31.12.2016 dönemlerine ait tahsilât denetimleri, Birlik Meclisi'nin kararı gereği Gökova Sulama Birliği Denetim Komisyonu tarafından yapılmış ve yapılan denetim sonucunda, birliğin 2016 yılı gelir toplamının 1.391.174,56 TL olduğu tespit edilmiştir. (Ek:33)
b) 2016 yılı dönem sonu mizanının incelenmesi sonucu, 2015 yılından 664.136,33 TL tarımsal hizmetlere ilişkin gelir tahakkuku devrettiği, 2016 yılı içerisinde 1.397.078,36 TL tarımsal hizmetlere ilişkin gelir tahakkuku yapıldığı ve toplam tahakkuk tutarının 2.061.214,69 TL olduğu, 2016 yılı içerisinde tarımsal hizmetlere ilişkin 1.299.768,90 TL tahsil edildiği, 2017 yılına 761.445,79 TL tahakkuk artığı devrettiği görülmüştür.
2016 yılı bütçe giderleri toplamının 1.945.418,86 TL olduğu aralık ayı mizanından görülmüştür.
 
c) Birliğin 2015 yılı sonu itibariyle banka hesapları ve hesap bakiyelerinin;
 
 
Banka Adı
Hesap Numarası
Hesap Türü
2016 Yılı Banka Ekstrası Bakiyesi
Ziraat Bankası (Yüreğir Şb.)
33984606-5001
  Vadesiz
94.217,42 TL
Ziraat Bankası (Yüreğir Şb.)
33984606-5041
  Pos
102.634,62 TL
TOPLAM
196.852,04 TL
 
Devir  verdiği 2016 yılı aralık ayı mizanından görülmüştür.
 
d) Harcama belgelerinin incelenmesinde; 04/01/2016 tarih ve 05 yevmiye numaralı harcama belgelerine ekli ve Birliğin Yönetim Kurulu oturumlarına katılan Erol MERCİMEK, Sedat TURGUT, Kemal YÜZGEÇ ve Ramazan AFŞİN adına tahakkuk ettirilen huzur ücretlerinin Maliye Bakanlığınca yayınlanan 17/07/2012 tarih ve 28356 sayılı resmi gazetede yayınlanan “ Aylıklar ve Alacakların Banka Aracılığı ile Ödenmesi” hakkında 1 sıra nolu genel tebliğin hükümlerine aykırı şekilde mutemet eliyle ödendiği anlaşılmıştır.(Ek:34)
Bundan böyle aylıklar dahil diğer ödemelerin behemahal yukarıda sözü edilen genel tebliğ hükümlerine göre her bir alacaklının bankadaki hesaplarına aktarılmak suretiyle ödenmesine gerekli hassasiyetin gösterilmesi bakımından Birlik Müdürü ile Birlik Saymanın yazılı olarak uyarılması gerekmektedir.
 
 
13–  KOZAN SULAMA BİRLİĞİ
 
2016 YILI DENETİMİ
A – İdari Yönden Denetim:
Devir Tarihi: 23.02.1995 tarihli Kozan Sulaması, 16.02.2000 tarihli Karacaören Pompaj Sulaması ve Ağıllıgeçek I-II Pompaj Sulaması.
Denetleme Tarihi: 08-09-10-11/05/2017
Kozan Barajı Kozan Sulaması S1 ve S2 Ana Kanalı.
Meclis Karar Defterinin incelenmesinde; sayfa aralarının mühürlü olduğu, defterin son sayfasında kaç sayfadan ibaret olduğunun yazıldığı, mühür ve imzanın bulunduğu tespit edilmiştir.
Encümen Karar Defterinin incelenmesinde; sayfa aralarının mühürlü olduğu, defterin son sayfasında kaç sayfadan ibaret olduğunun yazıldığı, mühür ve imzanın bulunduğu tespit edilmiştir.
Gelen Evrak Kayıt Defteri ve Giden Evrak Kayıt Defterlerinin ayrı ayrı düzenlendiği, defterlerin son sayfasına kaç sayfadan ibaret olduğunun yazıldığı, tasdik edilerek mühürlendiği, defter sayfa aralarının da mühürlendiği görülmüştür.
Hizmet Binası: 2 adet bina ve 1 adet garajdan oluşmaktadır.
1. Bina: 1 adet başkan odası, 1 adet de birlik müdürü, sayman ve işletme teknisyeninin bulunduğu büyük bir oda olmak üzere toplam 2 (iki) odadan ibarettir.
2. Bina: 2 katlıdır. Zemin katta; 1 adet arşiv odası, 1 adet depo, 1 adet su dağıtım teknisyenleri odası, üst katta ise meclis toplantı salonu ile birlikte toplam 4 (dört)  oda mevcuttur.
Personel Durumu: Kozan Sulama Birliği’nde 18 (onyedi) kişi görev yapmaktadır.
            Görev Dağılımı:
            - Birlik Müdürü (1 kişi)
            - Ziraat Mühendisi (1kişi)
            - Sayman (1 kişi)
            -İşletme Teknisyeni (1 kişi)
            - Muhasebeci (1 kişi)
            -Tahsildar (1 kişi)
            - Sulama İşçisi (6 kişi)
- İş Makinesi Operatörü (3kişi = 1 kişi Daimi+2 kişi Geçici)
            - Şoför (1 kişi)
            - Bekçi (2 kişi= 1 Daimi+1 Geçici)
            Ekipman Araç Gereç:
            1 Adet Kamyonet
            11 Adet Motosiklet
            1 Adet Römork
            1 Adet Binek Aracı
            2 Adet İlaçlama Makinesi
            2 Adet Biçme Makinesi
1 Adet Çift Sıralı Pikap
            1 Adet Ataçmanlı Traktör
            1 Adet Damperli Kamyon
            1 Adet Lastik Tekerlekli Ekskavatör
Kozan Sulama Birliği’nin net sulama alanı 9321 hektardır.
Sulama sahasının 6935 hektarı cazibe (sulama randımanı % 65,03 sulama oranı % 62), 2386 hektarı ise pompaj sulamasıdır.
Kozan Sulama Birliği’nin görev sahası içerisinde 3 (üç) adet pompa istasyonunu bulunmaktadır. Ağıllıgeçek I, Ağıllıgeçek II ve Karacaören Pompa İstasyonlarının toplam güç ve toplam kapasiteleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Ancak pompalardan 2004 yılından bu yana sulama yapılmamaktadır.
DSİ 6. Bölge Müdürlüğü tarafından inşa edilerek işletmeye açılan, işletme ve bakım hizmetleri Kozan Sulama Birliği’ne devredilen Ağıllıgeçek I, Ağıllıgeçek II ve Karacaören Pompa İstasyonlarının pompa ve elektrik motorlarıyla diğer çalışma ekipmanlarının, 22.02.2008 tarih ve 455-3457 sayılı Bölge Olur’uyla oluşturulan komisyon gözetiminde de monte edilerek 6. Bölge Müdürlüğü Makine İmalat ve Donatım Şube Müdürlüğü ambarına teslim edildiği tespit edilmiştir.
2016 yılı Sulama Sonuçları Değerlendirme Raporu incelendiğinde; 2016 yılında toplam sulanan alanın 5243 hektar olduğu, bunun 2728 hektarının yüzeysel yöntemlerle, 149 hektarının yağmurlama yöntemi ile 2366  hektarının ise damla sulama yöntemi ile sulandığı tespit edilmiştir.
2016 yılı İzleme ve Değerlendirme Raporu incelendiğinde; sulayıcı (mükellef) üye sayısının 2528, parsel sayısının 3250 adet ve ortalama parsel genişliğinin 1,5 hektar olduğu tespit edilmiştir.
2016 yılında bakım-onarım hizmetleri için 793.499,91 TL harcama yapıldığı, yapılan bu harcamanın 2014 yılı bütçesinin % 39 olduğu tespit edilmiştir. Ancak sulama sezonu içerisinde çalıştırılan geçici personellerin bakım-onarım gideri içerisinde gösterildiği sulama birliği saymanı Nedim KILIÇ tarafından beyan edilmiştir. (Birlik Gelirleri Toplamı: 2.037.266,09 TL)
2016 yılı personel giderinin 406.023,32 TL olduğu ve 2016 yılı birlik gelirlerine oranının % 20 olduğu tespit edilmiştir. Ancak geçici çalılan birlik personelleri ile bazı birlik personellerinin gider toplamı olan 533.220,56 TL'nin de toplam personel giderine dahil edildiğinde  personel giderinin % 47 olduğu belirlenmiştir. (Birlik Gelirleri Toplamı : 2.037.266,09 TL)
6172 Sayılı Sulama Birlikleri Kanunun Personel İstihdamı başlıklı 14. Madde 3. Bendinde;  Birliğin toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranı ile çarpımı sonucu bulunan miktarın % 30'unu aşamaz. Bu oran ihtiyaç olması halinde birliğin talebi üzerine Bakan onayı ile % 40’a kadar artırılabilir. Yıl içerisinde aylık ve ücretlerde beklenmedik bir artışın meydana gelmesi sonucu personel giderlerinin söz konusu oranları aşması durumunda; cari yıl ve izleyen yıllarda personel giderleri bu oranların altına ininceye kadar yeni personel alımı yapılamaz. Yeni personel alımı sebebiyle bu oranın aşılması halinde oluşan kamu zararı, zararın oluştuğu tarihten itibaren hesaplanarak kanuni faiziyle birlikte başkandan tahsil edilir hükmü yer almaktadır. Kozan Sulama Birliği Personel giderinin yılı tahsilatına oranı %47 olduğu tespit edilmiş olup Kozan Sulama Birliğinin personel gideri %30’un altına inene kadar personel almaması konusunda uyarılması gerekmektedir. 
Arazi mesaha (arazi ölçümü) cetvellerinin 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarıldığı, askı süresi sonunda sulama birliğinin görev sahası içerisinde bulunan 11 (onbir) adet köy (Dikilitaş, Eskikabasakal, Güneri, Hacımirzalı, Işıklı, İdem, Karacaören, Tufanlı, Turunçlu, Yastıçalı, Yüksekören) ve 5 (beş) adet mahalle (Aslanpaşa, Cumhuriyet, Mahmutlu, Tufanpaşa, Şevkiye) muhtarlığı olmak üzere toplam 16 (onaltı) adet muhtarlığa tutanak ile gönderildiği ve tahakkuka bağlandığı tespit edilmiştir.  
B – Mali Yönden Denetim:
a) Kozan Sulama Birliği'nin 01.01.2016-31.12.2016 dönemlerine ait tahsilat denetimleri, Birlik Denetim Komisyonu tarafından yapılmış ve yapılan denetim sonucunda; birliğin 2016 yılı tahsilat toplamının 2.037.266,09 TL olduğu görülmüştür. (Ek: 35/1-4)
b) 2016 yılı dönem sonu mizanının incelenmesi sonucu, 2015 yılından 1.833.576,47 TL tarımsal hizmetlere ilişkin gelir tahakkuku devrettiği, 2016 yılı içerisinde 1.705.057,15 TL tarımsal hizmetlere ilişkin gelir tahakkuku yapıldığı ve toplam tahakkuk tutarının 3.538.633,62 TL olduğu, 2016 yılı içerisinde tarımsal hizmetlere ilişkin 1.766.082,58 TL tahsil edildiği, 2017 yılına 1.772.551,04 TL tahakkuk artığı devrettiği görülmüştür.
2016 yılı bütçe giderleri toplamının 2.306.266,09 TL olduğu aralık ayı mizanından görülmüştür.
 
c) Birliğin 2016 yılı sonu itibariyle banka hesapları ve hesap bakiyelerinin;
 
Banka Adı
Hesap
Numarası
Hesap Türü
2015 Yılı Banka Ekstresi Bakiyesi
Ziraat Bankası (Kozan Şb.)
7273742-5001
Vadesiz
3.566,83 TL
Ziraat Bankası (Kozan Şb.)
7273742-5008
Vadesiz
205.617,56 TL
Ziraat Bankası (Toros Şb.)
7273742-5006
Vadesiz
38,54 TL
Ziraat Bankası (Stad Şb.)
7273742-5005
Vadesiz
0,17 TL
Vakıf Bank (Kozan Şb.)
7285166805
Vadesiz
733,25 TL
Ziraat Bankası (Kozan Şb.)
7273742-5008
Pos
214.437,68 TL
TOPLAM
424.394,03 TL
 
olduğu görülmüştür.
2013, 2014 ve 2015 yıllarına ait denetim raporlarının (c ) maddesinde; Banka hesaplarının bir veya iki adete indirilmesi gerektiğine dair tenkit konusu edilmesine rağmen 2016 yılı denetimi sırasında da bu aksaklığın halen devam ettiği tespit edilmiştir. Daha önceki yıllarda tenkit edildiği halde bu aksaklığın halen saymanlık tarafından ilgisiz kalınarak gerekli işlemin yapılmaması konusunda gerek saymanın gerekse müdürün yazılı olarak uyarılması gerekmektedir.
 
d) Harcama belgelerin incelenmesinde; Kozan Sulama Birliği Başkanı Sami SIRKINTI’ nın 22.08.2016 – 06.09.2016 tarihleri arasında (15 gün) yıllık izne ayrılmasından dolayı birlik başkanlığına Meclis üyesi Hakkı ÇOLAK’ ın vekalet edeceği Kozan Kaymakamlığına  birlik başkanlığına Mustafa ÇELİK’ in vekalet edeceği bildirilmiştir.  Hal böyleyken, yukarıda sözü edilen Birlik Başkanı Sami SIRKINTI’ ya vekalet görevlendirmesi sonucunda, Hakkı ÇOLAK’ a 22.08.2016 – 06.09.2016 tarihleri arasında 15 gün vekaletine karşılık 31.08.2016 tarih ve 580 yevmiye numaralı muhasebe fişi ile  1.387,45 TL vekalet ücreti ödendiği tespit edilmiştir.(Ek:36/1-6)
Bilindiği üzere Kozan Sulama Birliği ana statüsü’ nün 37/l maddesinde Herhangi bir sebeple görevinin başında bulunmadığı durumlarda yönetim kurulu veya birlik meclisi üyelerinden birini başkan vekili olarak tayin etmek hükmü yer almaktadır. Ancak aynı statünün 38. maddesinde, Birlik Başkanı kendisinin bulunmadığı durumlarda görev yapmak üzere, yönetim kurulu yada birlik meclisi üyeleri arasından bir başkan vekili seçer ve bu yönetim kurulu tutanaklarına yazılır. Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi dolduğunda başkan, vekilini yeniden belirler denilmektedir.
Yukarda belirlenen başkana vekalet olaylarında başkana vekalet edecek yönetim kurulu yada birlik meclisi üyeleri arasından başkan tarafından seçilen başkan vekilinin yönetim kurulu defterine yazılmadığı anlaşılmıştır. Diğer taraftan ana statünün hükümlerinden anlaşılacağı üzere herhangi bir sebeple görevi başında bulunmayan birlik başkanlarının yerine başkan vekili olarak görevlendirilenlere huzur ücreti ( vekalet ücreti ) adı altında herhangi bir ödeme yapılacağı dair herhangi bir hüküm mevcut olmadığı anlaşılmakla yukarda Hakkı ÇOLAK’ a  1.387,45 TL vekalet ücretinin mevzuata aykırı ve yersiz ödendiği anlaşıldığından dolayı ödenen tutarların kanuni faiziyle birlikte adı geçenden tahsil edilerek birliğin hesabı bulunan bankadaki hesaplarına yatırılması için gerekli işlemin yapılması gerekmektedir.
 
e) 2016 yılına ait banka ekstraları ile günlük işlem fişlerinin incelenmesinde kredi kartları vasıtasıyla (pos makineleri) kanalıyla yapılan tahsilatlara ilişkin işlemlerde 15/07/2016 tarih ve B-68058 numaralı tahsilat makbuzlarıyla Yusuf YENEN adına tahsil edilen 48,76 TL’nin Ziraat bankası tarafından 21/08/2016 tarihinde yani (37 gün) sonra sulama birliğinin hesabına mal edildiği tespit edilmiştir. Tahsil edilen bu meblağın hemen ertesi gün sulama birliği hesabına mal edilmesi gerekirken 37 gün sonra hesaba aktarılması mevzuata aykırı olarak düşünülmektedir, Örneğin; Yukarıda adı geçen çiftçiden tahsil edilen 48,76 TL’nin 15/07/2016 tarihinde pos makinesiyle işlem görmesine rağmen 37 gün sonra sulama birliğini hesabına mal edilmesi günlük işlem fişi ve banka ekstrasından anlaşılmıştır.(Ek:37/1-3)
Bu aksaklığın kısa zamanda çözümlenmesi için bu şekildeki tahsilatların en kısa sürede birlik hesabına mal edilmesi bakımından Birlik yönetiminin banka yetkilileri ile görüşme yapmak suretiyle makul bir süreye indirgenmesi hususunda gereğinin yapılması gerekmektedir.
 
 
      14 - YEŞİLBUCAK SULAMA BİRLİĞİ
 
           
2016 YILI DENETİMİ
A – İdari Yönden Denetim:
 
Devir Tarihi: 12.04.1994 (Kesiksuyu Sulaması), 23.12.1994 (Ceyhan Sağ Sahil Sulaması)
Denetleme Tarihi: 12-15-16-17/05/2016
Aslantaş Barajı Ceyhan Sağ Sahil AS0 İsale Kanalı ve Mehmetli Barajı Kesiksuyu Sulaması S1, S2 Ana Kanalları.
Meclis Karar Defterinin incelenmesinde; sayfa aralarının mühürlü olduğu, defterin son sayfasında kaç sayfadan ibaret olduğunun yazıldığı, mühür ve imzanın bulunduğu tespit edilmiştir.
Encümen Karar Defterinin incelenmesinde; sayfa aralarının mühürlü olduğu, defterin son sayfasında kaç sayfadan ibaret olduğunun yazıldığı, mühür ve imzanın bulunduğu tespit edilmiştir.
Gelen Evrak Kayıt Defteri ve Giden Evrak Kayıt Defterlerinin ayrı ayrı düzenlendiği, defterlerin son sayfasına kaç sayfadan ibaret olduğunun yazıldığı, tasdik edilerek mühürlendiği, defter sayfa aralarının da mühürlendiği görülmüştür.
Hizmet Binası: İktisap şekli hibe olan 2 (iki) adet hizmet binası mevcuttur.
1. Bina: Hizmet binası olup; 1 adet başkan odası, 1 adet birlik müdürü odası ve 1 adet tahsildar ile saymanın bulunduğu oda olmak üzere toplam 3 (üç) odadan ibarettir.
2. Bina: Depo ve ambar olarak kullanılan bina.
            Personel Durumu: Yeşilbucak Sulama Birliği’nde 7 (yedi) kişi görev yapmaktadır.
            Görev Dağılımı:
            - Birlik Müdürü (1 kişi)
            -Sayman (1 kişi)
            -Tahsildar (1 kişi)
            - Su Dağıtım Teknisyeni (1 kişi Geçici)
            - Sulama İşçisi (3 kişi Geçici)
            Ekipman Araç Gereç:
            8 Adet Motosiklet
1 Adet Çift Sıralı Pikap
            1 Adet Kamyon
            1 Adet Beko
            1 Adet Römork
Yeşilbucak Sulama Birliği’nde görevli Ziraat Mühendisi bulunmaktadır.
Yeşilbucak Sulama Birliği’nin net sulama alanı 2030 hektardır. Sulama sahasının tamamı şebeke içi sahadır. Ancak; şebeke dışı saha da mevcuttur. Bu sahanın toplamının bilinmediği belirtilmektedir.
Sahanın tamamı cazibe sulamasıdır.
2016 yılı Sulama Sonuçları Değerlendirme Raporu incelendiğinde; 2016 yılında toplam sulanan alanın 1569 hektar olduğu (Kesiksuyu: 574 hektar, Ceyhan Sağ Sahil: 995 hektar) tespit edilmiştir. Sulanan 1569 hektar sahanın 1184 hektarının (Kesiksuyu: 457 hektar, Ceyhan Sağ Sahil: 727 hektar) yüzeysel yöntemlerle, 277 hektarının (Kesiksuyu: 64 hektar, Ceyhan Sağ Sahil: 213 hektar) yağmurlama yöntemi ile, 108 hektarının ise (Kesiksuyu: 53 hektar, Ceyhan Sağ Sahil: 55 hektar) damla sulama yöntemi ile tespit edilmiştir.
2016 yılı İzleme ve Değerlendirme Raporu incelendiğinde; sulayıcı (mükellef) üye sayısının 440, parsel sayısının 674 adet ve ortalama parsel genişliğinin 2 hektar olduğu tespit edilmiştir.
2016 yılı Genel Sulama Planlaması ile Planlı Su Dağıtımı Uygulama Raporu incelendiğinde; kesik suyu sulama randımanının % 98,93 kesik suyu sulama oranının ise % 52,17 , Ceyhan Sağ sahil  sulama randımanının % 96,59 Ceyhan Sağ sahil sulama oranının ise % 80,5 olduğu görülmüştür.
2016 yılında bakım-onarım hizmetleri için 64.453,32 TL. harcama yapıldığı, yapılan bu harcamanın 2016 yılı bütçesinin % 15,66’sı olduğu tespit edilmiştir.                                                  (Birlik Gelirleri Toplamı: 411.450,22 TL.)
2016 yılı personel giderinin 192.304,85 TL olduğu ve 2016 yılı birlik gelirlerine oranının % 46,73’ü olduğu tespit edilmiştir. (Birlik Gelirleri Toplamı : 411.450,22 TL)
6172 Sayılı Sulama Birlikleri Kanunun Personel İstihdamı başlıklı 14. Madde 3. Bendinde;  Birliğin toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranı ile çarpımı sonucu bulunan miktarın % 30'unu aşamaz. Bu oran ihtiyaç olması halinde birliğin talebi üzerine Bakan onayı ile % 40’a kadar artırılabilir. Yıl içerisinde aylık ve ücretlerde beklenmedik bir artışın meydana gelmesi sonucu personel giderlerinin söz konusu oranları aşması durumunda; cari yıl ve izleyen yıllarda personel giderleri bu oranların altına ininceye kadar yeni personel alımı yapılamaz. Yeni personel alımı sebebiyle bu oranın aşılması halinde oluşan kamu zararı, zararın oluştuğu tarihten itibaren hesaplanarak kanuni faiziyle birlikte başkandan tahsil edilir hükmü yer almaktadır. Yeşilbucak Sulama Birliği Personel giderinin yılı tahsilatına oranı %47 olduğu tespit edilmiş olup Yeşilbucak Sulama Birliğinin personel gideri %30’un altına inene kadar personel almaması konusunda uyarılması gerekmektedir. 
 
Arazi mesaha (arazi ölçümü) cetvellerinin 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarıldığı, askı süresi sonunda sulama birliğinin görev sahası içerisinde bulunan toplam 5 (beş) adet mahalle (Bucak, Bulduklu, Çobanpınarı, Çokak, Faydalı) muhtarlığına tutanak ile gönderildiği ve tahakkuka bağlandığı tespit edilmiştir.
 
B –  Mali Yönden Denetim:
 
a) Yeşilbucak Sulama Birliği'nin 01.01.2016-31.12.2016 dönemlerine ait tahsilat denetimleri, Birlik Denetim Komisyonu tarafından yapılmış ve yapılan denetim sonucunda birliğin 2016 yılı tahsilat toplamının 411.450,22 TL olduğu  belirtilmiştir. (Ek:38/1-4)
 
b) 2016 yılı dönem sonu mizanının incelenmesi sonucu, 2015 yılından 744.645,38 TL su hizmetlerine ilişkin gelir tahakkuku devrettiği, 2016 yılı içerisinde 399.762,50 TL su hizmetlerine ilişkin gelir tahakkuku yapıldığı ve su hizmetlerine ilişkin gelir tahakkuku toplam tutarının 1.144.407,88 TL olduğu; 2016 yılı içerisinde tarımsal hizmetlere ilişkin 376.829,00 TL tahsil edildiği, 2017 yılına 767.578,88 TL tahakkuk artığı devrettiği görülmüştür.
Yeşilbucak Sulama Birliği'nin 2016 yılı içerisinde bütçe gideri olarak harcanan tutarın 461.547,69 TL olduğu 31.12.2016 tarihli aylık mizanın tetkikinden tespit edilmiştir.
 
c) 2016 yılı sonu itibariyle gerek geçen yıldan devir eden tahakkuk ve gerekse yılı içerisinde yapılan tahakkuku toplamının 1.144.407,88 TL olmasına karşın yılı içerisindeki tahsilat toplamı olan 376.829,00 TL’nin tahakkuka oranı % 33 oranında tahsilat yapıldığı görülmüştür. Tahsilatın çok düşük olduğu tahsilatın artırılması yönünde azami çabanın gösterilmesi ve ödemede aksaklık gösteren borçlular hakkında yasal mevzuat gereği işlemin behemehal yapılması gerektiği daha önceki yıllardaki teftiş raporunda da belirtilmesine rağmen gözle görülür bir artış olmadığı tespit edilmiş olup tahsilatın artırılması konusunda gerekli çalışmanın ivedilikle yapılması gerekmektedir.
 
d) Birliğin 2016 yılı sonu itibariyle banka hesapları ve hesap bakiyelerinin;
 
 
Banka Adı
Hesap Numarası
Hesap Türü
2016 Yılı Banka Ekstresi Bakiyesi
Deniz Bank Kozan Şubesi
13909671375351
Vadesiz
76.176,07 TL
                      TOPLAM
76.176,07 TL
olduğu görülmüştür.
 
e) Yeşilbucak Sulama Birliğinin 2016 yılından önceki dönemlere ait  birikmiş olan SSK borcundan dolayı 5510 sayılı yasanın 60. Maddesinin 1. ve 2. Fıkraları gereğince borcun yeniden yapılandırılarak taksitlendirme yapıldığı görülmüştür. Ancak, bu yapılandırmaya rağmen sözü edilen taksitlerden bir kısmının yatırıldığı geriye kalan borcun ödemesi ihmal edilmiştir. Diğer taraftan 2016 yılı içerisinde birlikte çalışan işçilere ait SSK primlerinin SGK kurumuna düzenli olarak yatırılmadığı görülmüş bunun sebebi Birlik Başkanı, Birlik Müdürü ile Birlik Muhasebe Yetkilisine sorulduğunda nakit sıkıntısından kaynaklanan sebeplerden dolaya yerine getirilmediği beyan edilmiştir.
Önemlilik arz eden SGK primlerinin en kısa sürede birikmiş olanların SGK kurumuna yatırılması hususunda başta Birlik Başkanı Ali YAVUZ, Birlik Müdürü Mahmut ARIOĞLU ile Birlik Muhasebe yetkilisi Asude YAVUZ’ un yazılı olarak muhakkak uyarılmaları gerekmektedir.
f) 2016 yılına ait banka ekstraları ile günlük işlem fişlerinin incelenmesinde kredi kartları vasıtasıyla (pos makineleri) kanalıyla yapılan tahsilatlara ilişkin işlemlerde 26/07/2016 tarih ve 42297 numaralı pos makinesi işlemi ile Bedri YAVUZ' un kredi kartından tahsil edilen  yine aynı şahıstan 26/07/2016 tarih ve 42297 numaralı pos makinesi fişi ile toplam  tahsil edilen 2.461,80 TL’lik  işlem yapılmasına rağmen söz konusu meblağın Deniz bankası tarafından 25/08/2016 tarihinde yani (30 gün) sonra sulama birliğinin hesabına mal edildiği tespit edilmiştir. Tahsil edilen bu meblağın hemen ertesi gün sulama birliği hesabına mal edilmesi gerekirken 30 gün sonra hesaba aktarılması mevzuata aykırı olarak düşünülmektedir, Örneğin; Yukarıda adı geçen şahıstan tahsil edilen 2.461,80 TL’nin 26/07/2016 tarihinde pos makinesiyle işlem görmesine rağmen 30 gün sonra sulama birliğini hesabına mal edilmesi günlük işlem fişi ve banka ekstrasından anlaşılmıştır.(Ek:39/1-3)
Bu aksaklığın kısa zamanda çözümlenmesi için bu şekildeki tahsilatların en kısa sürede birlik hesabına mal edilmesi bakımından Birlik yönetiminin banka yetkilileri ile görüşme yapmak suretiyle makul bir süreye indirgenmesi hususunda gereğinin yapılması gerekmektedir.
 
15 –  ÇOTLU SULAMA BİRLİĞİ
           
2016  YILI DENETİMİ
A – İdari Yönden Denetim:
Devir Tarihi: 01.08.1994
Denetleme Tarihi: 18-22/05/2016
Seyhan Barajı Seyhan Sol Sahil Sulaması YS4 Ana Kanalı.
Meclis Karar Defterinin incelenmesinde; sayfa aralarının mühürlü olduğu, defterin son sayfasında kaç sayfadan ibaret olduğunun yazıldığı, mühür ve imzanın bulunduğu tespit edilmiştir.
Encümen Karar Defterinin incelenmesinde; sayfa aralarının mühürlü olduğu, defterin son sayfasında kaç sayfadan ibaret olduğunun yazıldığı, mühür ve imzanın bulunduğu tespit edilmiştir.
Gelen Evrak Kayıt Defteri ve Giden Evrak Kayıt Defterlerinin usulüne uygun (ayrı ayrı) olarak düzenlendiği, defterlerin son sayfasına kaç sayfadan ibaret olduğunun yazıldığı, tasdik edilerek mühürlendiği, defter sayfa aralarının da mühürlendiği görülmüştür.
Hizmet Binası: Kira olup, 1 adet başkan odası, 1 adet birlik müdürü odası, 1 adet sayman odası ve 1 adet tahsildar olmak üzere toplam 4 (üç) adet odadan ibarettir.
Personel Durumu: Çotlu Sulama Birliği’nde 6 (altı) kişi görev yapmaktadır.
Görev Dağılımı:
- Birlik Müdürü (1 kişi)
- Sayman (1 kişi)
- İşletme Teknisyeni (1 kişi)
-Tahsildar (1 kişi)
- Su Dağıtım Teknisyeni (1 kişi)
- İş Makinesi Operatörü (1 kişi)
Ekipman Araç Gereç:
4 Adet Motosiklet
1 Adet Biçme Makinesi
2 Adet Çift Sıralı Pikap
1 Adet Yükleyici Kazıcı Beko Leoder
Çotlu Sulama Birliği’nde görevli Ziraat Mühendisi bulunmaktadır.
Çotlu Sulama Birliği’nin net sulama alanı 3905 hektardır.
Sulama sahasının tamamı şebeke içi sahadır. Bu sahanın 2425 hektarı cazibe (sulama randımanı % 40 sulama oranı % 97, 1480 hektarı ise pompaj sulamasıdır.
Sıra No
Pompa İstasyonunun Adı
Toplam Kurulu Güç
( kW )
Toplam Kapasite
( l/s ) veya ( m3/h )
1
Çotlu I
180
375    l/s
2
Çotlu II
924
165    l/s
 
2016 yılı Sulama Sonuçları Değerlendirme Raporu incelendiğinde; 2016 yılında toplam sulanan alanın 3954  hektar olduğu, bunun 1502 hektarının yüzeysel yöntemlerle, 965 hektarının yağmurlama yöntemi ile, 1487 hektarının ise damla sulama yöntemi ile sulandığı tespit edilmiştir.
2016 yılı İzleme ve Değerlendirme Raporu incelendiğinde; sulayıcı (mükellef) üye sayısının 348, parsel sayısının 1181 adet ve ortalama parsel genişliğinin 2,9 hektar olduğu tespit edilmiştir.
2016 yılında bakım-onarım hizmetleri için 320,910,13 TL. harcama yapıldığı, yapılan bu harcamanın 2016 yılı bütçesinin % 19,85’i olduğu tespit edilmiştir.                                                                                                                         (Birlik Gelirleri Toplamı: 1.616.018,16 TL.)
2016 yılı personel giderinin 381.233,98 TL olduğu ve 2016 yılı birlik gelirlerine oranının % 23,59’u olduğu tespit edilmiştir. (Birlik Gelirleri Toplamı: 1.616.018,16 TL)
Arazi mesaha (arazi ölçümü) cetvellerinin 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarıldığı, askı süresi sonunda sulama birliğinin görev sahası içerisinde bulunan toplam 9 (dokuz) adet mahalle (Ağzıbüyük, Camili, Çotlu, Danişment, Düzce, Kayarlı, Sağdıçlı, Şeyhmurat, Yukarı Çiçekli) muhtarlığına tutanak ile gönderildiği ve tahakkuka bağlandığı tespit edilmiştir.  
 
B – Mali Yönden Denetim:
 
a) Çotlu Sulama Birliği'nin 01.01.2016-31.12.2016 dönemlerine ait tahsilat denetimleri, Birlik Denetim Komisyonu tarafından yapılmış ve yapılan denetim sonucunda birliğin 2016 yılı tahsilat toplamının 1.616.018,16 TL  olduğu belirtilmiştir ve yapılan tahsilatların makbuz karşılığında yapıldığı ve yevmiye kayıtlarına intikal edildiği görülmüştür.(Ek:40/1-2)
 
b)  2016 yılı dönem sonu mizanının incelenmesi sonucu; 2015 yılından 2.412.638,23 TL su hizmetlerine ilişkin gelir tahakkuku devrettiği, 2016 yılı içerisinde 1.899.877,90 TL su hizmetlerine ilişkin gelir tahakkuku yapıldığı ve toplam tahakkuk tutarının 4.312.516,13 TL olduğu, 2016 yılı içerisinde tarımsal hizmetlere ilişkin 1.522.718,46 TL tahsil edildiği, 2016 yılına 2.789.797,67 TL tahakkuk artığı devrettiği görülmüştür.
  2016 yılı bütçe giderleri toplamının 1,787,871,14 TL olduğu aralık ayı mizanından anlaşılmıştır.
 
c) 2014-2015 yılı denetim raporunun  ( c ) bendinde tahakkukun tahsilata oranının %37,81 olduğu görülmüştür denilerek düşük tahsilat sebebiyle tahsilatın artırılması yönünde azami çabanın gösterilmesi ve ödemede aksaklık gösteren borçlular hakkında yasal mevzuat gereği işlemin behemahal yapılması gerekmektedir denilmesine rağmen 2016 yılı sonu itibariyle gerek geçen yıldan devir eden tahakkuk ve gerekse yılı içerisinde yapılan tahakkuku toplamının 4.312.516,13TL olmasına karşın yılı içerisindeki tahsilat toplamı olan 1.522.718,46 TL’nin tahakkuka oranı % 35,31 oranında tahsilat yapıldığı daha önceki yıllara göre tahsilat oranının daha da düştüğü  görülmüştür. Tahsilatın çok düşük olduğu tahsilatın artırılması yönünde azami çabanın gösterilmesi ve ödemede aksaklık gösteren borçlular hakkında yasal mevzuat gereği işlemin behemehal yapılması yapılmadığı takdirde 6172 Sayılı Sulama Birlikleri Kanunun Alacakların tahsili başlıklı 13 Maddesinin 3. Bendinde  “Başkan ve yönetim kurulu üyeleri, birliğin birinci fıkrada belirtilen gelirleriyle ilgili işlemleri zamanında ve tam olarak yapmaktan; ayrıca, gerekli tedbirleri almaktan müştereken ve müteselsilen sorumludur. Birlik alacaklarının tahsili için gerekli işlemleri zamanında ve tam olarak yapmayan başkan ve yönetim kurulu üyeleri kendi dönemlerinde oluşan zarardan şahsen sorumlu tutulur.” hükmünün uygulanması gerekmektedir.
 
d) Birliğin 2016 yılı sonu itibariyle; Vakıfbank Yüreğir Şubesinde bulunan 00158007286433370  numaralı  vadesiz hesabında 85.625,63 TL olduğu görülmüştür.
 
 
16- ATA SULAMA BİRLİĞİ
 
2016 YILI DENETİMİ
A – İdari Yönden Denetim:
 
Devir Tarihi: 03.04.1996
Denetleme Tarihi: 23/05/2017
Seyhan Barajı Seyhan Sol Sahil Sulaması YS7 Sonu ve YS3 Ana Kanalı.
Meclis Karar Defterinin incelenmesinde; sayfa aralarının mühürlü olduğu, defterin son sayfasında kaç sayfadan ibaret olduğunun yazıldığı, mühür ve imzanın bulunduğu tespit edilmiştir.
Encümen Karar Defterinin incelenmesinde; sayfa aralarının mühürlü olduğu, defterin son sayfasında kaç sayfadan ibaret olduğunun yazıldığı, mühür ve imzanın bulunduğu tespit edilmiştir.
Gelen Evrak Kayıt Defteri ve Giden Evrak Kayıt Defterlerinin tek defter olarak düzenlendiği, defterlerin son sayfasına kaç sayfadan ibaret olduğunun yazıldığı, tasdik edilerek mühürlendiği, defter sayfa aralarının da mühürlendiği görülmüştür.
Hizmet Binası: Kira olup,1 adet başkan odası, 1 adet birlik müdürü odası, 1 adet sayman odası olmak üzere toplam 3 (üç) adet odadan ibarettir. Ayrıca Damlapınar Köyü’nde depo-ambar olarak kullanılan bir adet betonarme yapı mevcuttur.
Personel Durumu: Ata Sulama Birliği’nde 9 (dokuz) kişi görev yapmaktadır.
Görev Dağılımı:
- Birlik Müdürü (1 kişi)
- Sayman (1 kişi)
- İşletme Teknisyeni (1 kişi)
-Tahsildar (1 kişi)
- Su Dağıtım Teknisyeni (2 kişi)
- İş Makinesi Operatörü (1 kişi)
- Bekçi (2 kişi)
Ekipman Araç Gereç:
5 Adet Motosiklet
2 Adet Binek Aracı
1 Adet Lastik Tekerlekli Ekskavatör
Ata Sulama Birliği’nde görevli Ziraat Mühendisi bulunmaktadır.
Ata Sulama Birliği’nin net sulama alanı  6000 hektardır.  Sulama sahasının, 5210 ha şebeke içi, 790 ha şebeke harici sahadır.
2016 yılı Sulama Sonuçları Değerlendirme Raporu incelendiğinde; 2016 yılında toplam sulanan alanın 6785 hektar olduğu, bunun 1620 hektarının yüzeysel yöntemlerle, 15 hektarının yağmurlama yöntemi ile, 5150 hektarının ise damla sulama yöntemi ile sulandığı tespit edilmiştir.
2016 yılı İzleme ve Değerlendirme Raporu incelendiğinde; sulayıcı (mükellef) üye sayısının 350, parsel sayısının 920 adet ve ortalama parsel genişliğinin 6,8 hektar olduğu tespit edilmiştir.
2016 yılı Genel Sulama Planlaması ile Planlı Su Dağıtımı Uygulama Raporu incelendiğinde; sulama randımanının % 37.99, sulama oranının ise % 100 olduğu görülmüştür.
2016 yılında bakım-onarım hizmetleri için 238.840,79 TL. harcama yapıldığı, yapılan bu harcamanın 2016 yılı bütçesinin % 27,93 ’i olduğu tespit edilmiştir. (Birlik Gelirleri Toplamı: 854.954,86 TL)
2016 yılı personel giderinin 306.524,00 TL olduğu ve 2016 yılı birlik gelirlerine oranının % 35,8 olduğu tespit edilmiştir.(Birlik Gelirleri Toplamı: 854.954,86 TL)
6172 Sayılı Sulama Birlikleri Kanunun Personel İstihdamı başlıklı 14. Madde 3. Bendinde;  Birliğin toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranı ile çarpımı sonucu bulunan miktarın % 30'unu aşamaz. Bu oran ihtiyaç olması halinde birliğin talebi üzerine Bakan onayı ile % 40’a kadar artırılabilir. Yıl içerisinde aylık ve ücretlerde beklenmedik bir artışın meydana gelmesi sonucu personel giderlerinin söz konusu oranları aşması durumunda; cari yıl ve izleyen yıllarda personel giderleri bu oranların altına ininceye kadar yeni personel alımı yapılamaz. Yeni personel alımı sebebiyle bu oranın aşılması halinde oluşan kamu zararı, zararın oluştuğu tarihten itibaren hesaplanarak kanuni faiziyle birlikte başkandan tahsil edilir hükmü yer almaktadır. Ata Sulama Birliği Personel giderinin yılı tahsilatına oranı %35,8 olduğu tespit edilmiş olup Ata Sulama Birliğinin personel gideri %30’un altına inene kadar personel almaması konusunda uyarılması gerekmektedir. 
 
Arazi mesaha (arazi ölçümü) cetvellerinin 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarıldığı, askı süresi sonunda sulama birliğinin görev sahası içerisinde bulunan 8 (sekiz) adet köy (Ataköy, Yeni Murat, Tabaklar, Damlapınar, Tuzkuyusu, Hasırağacı, Karagöçer, Sarımsak) ve 2 (iki) adet mahalle (Tuzla-Uğurkaya, Tuzla-Hakkıbey) muhtarlığı olmak üzere toplam 10 (on) adet muhtarlığa tutanak ile gönderildiği ve tahakkuka bağlandığı tespit edilmiştir.  
 
B – Mali Yönden Denetim:
 
a) Ata Sulama Birliği'nin 01.01.2016-31.12.2016 dönemlerine ait tahsilât denetimleri, Birlik Meclisi'nin kararı gereği Ata Sulama Birliği Denetim Komisyonu tarafından yapılmış ve yapılan denetim sonucunda, birliğin 2016 yılı gelir toplamının 854.954,86 TL  olduğu tespit edilmiştir.(Ek:41/1-2)
 
b) 2015 yılından 2.579.529,78 TL su hizmetlerine ilişkin gelir tahakkuku devrettiği, 2016 yılı içerisinde 1.254.987,00 TL su hizmetlerine ilişkin gelir tahakkuku yapıldığı ve toplam tahakkuk tutarının 3.834.516,78 TL olduğu, 2016 yılı içerisinde tarımsal hizmetlere ilişkin 794.547,00 TL tahsil edildiği, 2017 yılına 3.039.969,78 TL tahakkuk artığı devrettiği ve 2016  yılı bütçe giderlerinin  1.066.407,85 TL olduğu görülmüştür.
 
c) 2014-2015 yılı denetim raporunun  ( c ) bendinde tahakkukun tahsilata oranının %22,06 olduğu görülmüştür denilerek düşük tahsilat sebebiyle tahsilatın artırılması yönünde azami çabanın gösterilmesi ve ödemede aksaklık gösteren borçlular hakkında yasal mevzuat gereği işlemin behemahal yapılması gerekmektedir denilmesine rağmen 2016 yılı sonu itibariyle gerek geçen yıldan devir eden tahakkuk ve gerekse yılı içerisinde yapılan tahakkuku toplamının 3.834.516,78 TL olmasına karşın yılı içerisindeki tahsilat toplamı olan 794.547,00 TL’nin tahakkuka oranı % 20,72  oranında tahsilat yapıldığı daha önceki yıllara göre tahsilat oranının daha da düştüğü  görülmüştür. Tahsilatın çok düşük olduğu tahsilatın artırılması yönünde azami çabanın gösterilmesi ve ödemede aksaklık gösteren borçlular hakkında yasal mevzuat gereği işlemin behemehal yapılması yapılmadığı takdirde 6172 Sayılı Sulama Birlikleri Kanunun Alacakların tahsili başlıklı 13 Maddesinin 3. Bendinde  “Başkan ve yönetim kurulu üyeleri, birliğin birinci fıkrada belirtilen gelirleriyle ilgili işlemleri zamanında ve tam olarak yapmaktan; ayrıca, gerekli tedbirleri almaktan müştereken ve müteselsilen sorumludur. Birlik alacaklarının tahsili için gerekli işlemleri zamanında ve tam olarak yapmayan başkan ve yönetim kurulu üyeleri kendi dönemlerinde oluşan zarardan şahsen sorumlu tutulur.” hükmünün uygulanması gerekmektedir
 
 
d) Birliğin 2016 yılı sonu itibariyle banka hesapları ve hesap bakiyelerinin;
 
 
Banka Adı
Hesap Numarası
Hesap Türü
2015 Yılı Banka Ekstresi Bakiyesi
Finansbank Yüreğir Şubesi
56218629
Vadesiz
133.800,84 TL
                             TOPLAM
133.800,84 TL
olduğu tespit edilmiştir.
 
e) Tahsilat makbuzları üzerinde yapılan incelemede 11.03.2016 tarih ve 10481 sayılı Mehmet Akif KARA adına düzenlenen makbuzun yanlış düzenlenmesi nedeniyle iptal edildiği görülmüştür. Ancak mevzuat gereği iptal edilmesi gereken makbuzların gerekçesi yazılmak suretiyle sayman ve tahsildar tarafından imzalanması gerekmektedir. Bundan böyle bu hususların mevzuat gereği işlem yapılması gerekmektedir.
 
f) Tahsilat makbuzlarının günlük olarak en son kullanılan makbuzun arkasına ….. Numaralıdan ….. numaralıya kadar ….. TL olduğu tarafımızca tasdik olunur şeklinde tarih atılmak suretiyle sayman ve tahsildar tarafından imzalanması gerekmektedir.
 
 
17- YÜREĞİR AKARSU SULAMA BİRLİĞİ
 
      2016 YILI DENETİMİ
A- İdari Yönden Denetim:
Devir Tarihi: 30.03.1995
Denetleme Tarihi: 24/05/2017
Seyhan Barajı Seyhan Sol Sahil Sulaması YS2 Ana Kanalı.
Meclis Karar Defterinin incelenmesinde; sayfa aralarının mühürlü olduğu, defterin son sayfasında kaç sayfadan ibaret olduğunun yazıldığı, mühür ve imzanın bulunduğu tespit edilmiştir.
Encümen Karar Defterinin incelenmesinde; sayfa aralarının mühürlü olduğu, defterin son sayfasında kaç sayfadan ibaret olduğunun yazıldığı, mühür ve imzanın bulunduğu tespit edilmiştir.
Gelen Evrak Kayıt Defteri ve Giden Evrak Kayıt Defterlerinin tek defter olarak düzenlendiği, son sayfasına kaç sayfadan ibaret olduğunun yazıldığı, tasdik edilerek mühürlendiği, defter sayfa aralarının da mühürlendiği görülmüştür.
Hizmet Binası: Kira olup; 1 adet başkan odası, 2 adet sayman odası ve 1 adet işletme teknisyeni odası olmak üzere toplam 4 (dört) adet odadan ibarettir.
Personel Durumu: Yüreğir Akarsu Sulama Birliği’nde 15 (onbeş) kişi görev yapmaktadır.
Görev Dağılımı:
- Birlik Müdürü (1 kişi)
- Sayman (1 kişi)
- İşletme Teknisyeni (1 kişi)
- Tahsildar (1 kişi)
- Su Dağıtım Teknisyeni (8 kişi)
- İş Makinesi Operatörü (1 kişi)
- Bekçi (1 kişi)
- Hizmetli (1 kişi)
Ekipman Araç Gereç:
10 Adet Motosiklet
2 Adet Çift Sıralı Pikap
1 Adet Binek Araç
1 Adet Lastik Tekerlekli Ekskavatör
1 Adet Traktör
Yüreğir Akarsu Sulama Birliği’nde 2015 yılı içerisinde Ziraat Mühendisi bulunmamakla beraber 01/03/2016 tarihi itibariyle Ziraat Mühendisi göreve başlamıştır.
Yüreğir Akarsu Sulama Birliği’nin net sulama alanı 8943 hektardır. Sahanın tamamı cazibe sulamasıdır.
 YS2 Ana Kanalı’na su sıkıntısı olduğu dönemlerde kullanılmak için takviye amaçlı Abdioğlu Pompa İstasyonu mevcuttur.
 
Pompa İstasyonunun Adı
Toplam Kurulu Güç
( kW )
Toplam Kapasite
( l/s ) veya ( m3/h )
Abdioğlu
150
900    l/s
 
2016 yılı Sulama Sonuçları Değerlendirme Raporu incelendiğinde; 2016 yılında toplam sulanan alanın 8943 hektar olduğu, bunun 5286 hektarının yüzeysel yöntemlerle, 1485 hektarının yağmurlama yöntemi ile, 2172 hektarının ise damla sulama yöntemi ile sulandığı tespit edilmiştir.
2016 yılı İzleme ve Değerlendirme Raporu incelendiğinde; sulayıcı (mükellef) üye sayısının 1233, parsel sayısının 2447 adet ve ortalama parsel genişliğinin 3,4 hektar olduğu tespit edilmiştir.
2016 yılı Genel Sulama Planlaması ile Planlı Su Dağıtımı Uygulama Raporu incelendiğinde; sulama randımanının % 35 sulama oranının ise % 98 olduğu görülmüştür.
2016 yılında bakım-onarım hizmetleri için 854.000,00 TL. harcama yapıldığı, yapılan bu harcamanın 2016 yılı bütçesinin % 33’u olduğu tespit edilmiştir.                                              (Birlik Gelirleri Toplamı: 2.483.218,47 TL)
2016 yılı personel giderinin 952.046,44 TL olduğu ve 2016 yılı birlik gelirlerine oranının % 38,33 TL olduğu tespit edilmiş olup, bir personelin iş akdinin fesih edilmesi sebebiyle ödenen tazminat nedeniyle personel giderleri yükselmiştir. (Birlik Gelirleri Toplamı : 2.483.218,47 TL)
6172 Sayılı Sulama Birlikleri Kanunun Personel İstihdamı başlıklı 14. Madde 3. Bendinde;  Birliğin toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranı ile çarpımı sonucu bulunan miktarın % 30'unu aşamaz. Bu oran ihtiyaç olması halinde birliğin talebi üzerine Bakan onayı ile % 40’a kadar artırılabilir. Yıl içerisinde aylık ve ücretlerde beklenmedik bir artışın meydana gelmesi sonucu personel giderlerinin söz konusu oranları aşması durumunda; cari yıl ve izleyen yıllarda personel giderleri bu oranların altına ininceye kadar yeni personel alımı yapılamaz. Yeni personel alımı sebebiyle bu oranın aşılması halinde oluşan kamu zararı, zararın oluştuğu tarihten itibaren hesaplanarak kanuni faiziyle birlikte başkandan tahsil edilir hükmü yer almaktadır. Yüreğir Akarsu Sulama Birliği Personel giderinin yılı tahsilatına oranı %38,33 olduğu tespit edilmiş olup Yüreğir Akarsu Sulama Birliğinin personel gideri %30’un altına inene kadar personel almaması konusunda uyarılması gerekmektedir. 
 
Arazi mesaha (arazi ölçümü) cetvellerinin 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarıldığı, askı süresi sonunda sulama birliğinin görev sahası içerisinde bulunan toplam 14 (ondört) adet mahalle (Abdioğlu, Büyük Kapılı, Camili, Çotlu, Dağcı, Danişment, Dedepınarı, Düzce, Herekli, Köklüce, Suluca, Yakapınar, Yukarı Çiçekli, Yürekli) muhtarlığına tutanak ile gönderildiği ve tahakkuka bağlandığı tespit edilmiştir.
 
 
B– Mali Yönden Denetim:
a) Yüreğir Akarsu Sulama Birliği'nin 01.01.2015-31.12.2016 dönemlerine ait tahsilât denetimleri, Birlik Denetim Komisyonu tarafından yapılmış ve yapılan denetim sonucunda birliğin 2016 yılı tahsilât toplamının 2.483.218,47 TL olduğu,  2016 yılı tahsilat denetim raporlarından tespit edilmiştir. (Ek:42/1-2)
 
b) Birliğin dönem sonu mizanlarının incelenmesi sonucu, 2015 yılından 2.267.915,99 TL tarımsal hizmetlere ilişkin gelir tahakkuku devrettiği, 2016 yılı içerisinde 2.421.812,90 TL tarımsal hizmetlere ilişkin gelir tahakkuku yapıldığı ve toplam tahakkuk tutarının 4.689.728,89  TL olduğu, 2016 yılı içerisinde tarımsal hizmetlere ilişkin olarak 2.418.267,86 TL tahsil edildiği, 2017 yılına 2.271.461,03 TL tahakkuk artığı devrettiği görülmüştür.
2016 yılı bütçe giderlerinin 2.630.388,23 TL olduğu aralık ayı mizanından görülmüştür.
 
c) 2016 yılı sonu itibariyle gerek geçen yıldan devir eden tahakkuk ve gerekse yılı içerisinde yapılan tahakkuku toplamının 4.689.728,89 TL olmasına karşın yılı içerisindeki tahsilat toplamı olan 2.483.218,47 TL’nin tahakkuka oranı % 53 oranında tahsilat yapıldığı görülmüştür. Sulama Birlikleri Kanunun Alacakların Tahsili Başlıklı 13 Maddesinin  3. bendinde Başkan ve yönetim kurulu üyeleri, birliğin birinci fıkrada belirtilen gelirleriyle ilgili işlemleri zamanında ve tam olarak yapmaktan; ayrıca, gerekli tedbirleri almaktan müştereken ve müteselsilen sorumludur. Birlik alacaklarının tahsili için gerekli işlemleri zamanında ve tam olarak yapmayan başkan ve yönetim kurulu üyeleri kendi dönemlerinde oluşan zarardan şahsen sorumlu tutulur hükmünün uygulanması gerekmektedir.
 
d) Birliğin 2016 yılı sonu itibariyle; Halk Bankası Yağcami Şubesinde bulunan TR810001200915500016000061 IBAN numaralı vadesiz hesabında 347.618,63 TL, Pos hesabında ise 119,77 TL ile birlikte toplam 347.738,40 TL olduğu  görülmüştür.
 
18- KADIKÖY SULAMA BİRLİĞİ
 
2016 YILI DENETİMİ
A – İdari Yönden İnceleme
 
Devir Tarihi: 30.12.1994
Denetleme Tarihi:25-2605/2017
Seyhan Barajı Seyhan Sol Sahil Sulaması YS8 Ana Kanalı.
Meclis Karar Defterinin incelenmesinde; sayfa aralarının mühürlü olduğu, defterin son sayfasında kaç sayfadan ibaret olduğunun yazıldığı, mühür ve imzanın bulunduğu tespit edilmiştir.
Encümen Karar Defterinin incelenmesinde; sayfa aralarının mühürlü olduğu, defterin son sayfasında kaç sayfadan ibaret olduğunun yazıldığı, mühür ve imzanın bulunduğu tespit edilmiştir.
Gelen Evrak Kayıt Defteri ve Giden Evrak Kayıt Defterlerinin ayrı ayrı defter olarak düzenlendiği, defterlerin son sayfasına kaç sayfadan ibaret olduğunun yazıldığı, tasdik edilerek mühürlendiği, defter sayfa aralarının da mühürlendiği görülmüştür.
Hizmet Binası: Mülk olup,1 adet başkan odası, 1 adet birlik müdürü odası, 1 adet sayman odası ve 1 adet tahsildar odası olmak üzere toplam 4 (dört) adet odadan ibarettir.
Personel Durumu: Kadıköy Sulama Birliği’nde 14 (ondört) kişi görev yapmaktadır.
Görev Dağılımı:
- Birlik Müdürü (1 kişi)
- Sayman (1 kişi)
-Tahsildar (1 kişi)
- Su Dağıtım Teknisyeni (4 kişi)
- İş Makinesi Operatörü (1 kişi)
- Şoför (2 kişi)
- Bekçi (1 kişi)
- Bakım-Onarım İşçisi (1 kişi Geçici)
- Bilgisayar Operatörü (1 kişi Geçici)
- Hizmetli (1 kişi)
Ekipman Araç Gereç:
10 Adet Motosiklet
1 Adet Römork
1 Adet Minibüs
3 Adet Çift Sıralı Pikap
1 Adet Traktör
1 Adet Yükleyici Kazıcı Beko Leoder
1 Adet Lastik Tekerlekli Ekskavatör
1 Adet Kamyon
Kadıköy Sulama Birliği’nde görevli Ziraat Mühendisi bulunmaktadır.
Kadıköy Sulama Birliği’nin net sulama alanı 14108 hektardır. Bu sahanın 9808 hektarı şebeke içi 4300 hektarı ise şebeke harici alandır.
Sahanın tamamı cazibe sulamasıdır.
2016 yılı Sulama Sonuçları Değerlendirme Raporu incelendiğinde; 2016 yılında toplam sulanan alanın 12079 hektar olduğu, bunun 6261 hektarının yüzeysel yöntemlerle, 5818 hektarının damla sulama yöntemi ile ve 1703 hektarının ise motopomp ile sulandığı tespit edilmiştir.
2016 yılı İzleme ve Değerlendirme Raporu incelendiğinde; sulayıcı (mükellef) üye sayısının 1081, parsel sayısının 2682 adet ve ortalama parsel genişliğinin 3,9 hektar olduğu tespit edilmiştir.
2016 yılı sulama randımanının % 40 ve sulama oranının % 86 olduğu tespit edilmiştir.
2016 yılında bakım-onarım hizmetleri için 1.259.946,90 TL. harcama yapıldığı, yapılan bu harcamanın 2016 yılı bütçesinin % 45’i olduğu tespit edilmiştir. (Birlik Gelirleri Toplamı: 2.789.318,36 TL)
2016 yılı personel giderinin 938.772,82 TL olduğu ve 2016 yılı birlik gelirlerine oranının % 34 olduğu tespit edilmiştir.(Birlik Gelirleri Toplamı: 2.789.318,36 TL)
6172 Sayılı Sulama Birlikleri Kanunun Personel İstihdamı başlıklı 14. Madde 3. Bendinde;  Birliğin toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranı ile çarpımı sonucu bulunan miktarın % 30'unu aşamaz. Bu oran ihtiyaç olması halinde birliğin talebi üzerine Bakan onayı ile % 40’a kadar artırılabilir. Yıl içerisinde aylık ve ücretlerde beklenmedik bir artışın meydana gelmesi sonucu personel giderlerinin söz konusu oranları aşması durumunda; cari yıl ve izleyen yıllarda personel giderleri bu oranların altına ininceye kadar yeni personel alımı yapılamaz. Yeni personel alımı sebebiyle bu oranın aşılması halinde oluşan kamu zararı, zararın oluştuğu tarihten itibaren hesaplanarak kanuni faiziyle birlikte başkandan tahsil edilir hükmü yer almaktadır. Kadıköy Sulama Birliği Personel giderinin yılı tahsilatına oranı %34 olduğu tespit edilmiş olup Kadıköy Sulama Birliğinin personel gideri %30’un altına inene kadar personel almaması konusunda uyarılması gerekmektedir. 
 
Arazi mesaha (arazi ölçümü) cetvellerinin 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarıldığı, askı süresi sonunda sulama birliğinin görev sahası içerisinde bulunan (Aydıncık, Beyköy, Cırrık, Cine, Çağırkanlı, Denizkuyusu, Doğankent, Hacıhasan, Kadıköy, Solaklı, Taşçı, Yenice, Yeniköy, Yunusoğlu, Çavuşlu, Dolaplı, Karagöçer, Konaklı, Kumhöyüğü, Kumurlu, Meletmez, Sarımsaklı, Yassıören) muhtarlığı olmak üzere toplam 23 (yirmiüç) adet muhtarlığa tutanak ile gönderildiği ve tahakkuka bağlandığı tespit edilmiştir.
 
B – Mali Yönden Denetleme
a) Kadıköy Sulama Birliği'nin 01.01.2016–31.12.2016 dönemlerine ait tahsilât denetimleri, Birlik Meclisinin Kadıköy Sulama Birliği Denetim Komisyonu tarafından yapılmış ve yapılan denetim sonucunda birliğin 2014 yılı tahsilat toplamının 2.789.318,36 TL olduğu belirtilmiştir. (Ek: 43)
 
b) 2016 yılı dönem sonu mizanlarının incelenmesi sonucu, 2015 yılından 2.851.930,50 TL su hizmetlerine ilişkin gelir tahakkuku devrettiği 2016 yılı içerisinde 2.932.942,69 TL su hizmetlerine ilişkin gelir tahakkuku yapıldığı ve toplam  tahakkuk tutarının 5.787.873,19 TL olduğu, 2016  yılı içerisinde tarımsal hizmetlere ilişkin 2.504.658,16 TL tahsil edildiği, 2017 yılına 3.280.215,03 TL tahakkuk artığı devrettiği görülmüştür.
2016 yılı bütçe giderleri toplamının 3.067.364,88 TL olduğu görülmüştür.
 
c) 2014 yılı sonu itibarıyla su kullanımı hizmet bedeline ilişkin tahakkuku toplamının 4.698.583,43 TL olmasına karşın yapılan tahsilat tutarı olan 2.306.225,87 TL’nin toplam tahakkukun % 49 oranında olduğu görülmüş olup yapılan tahsilat oranın düşük olduğu değerlendirildiğinden dolayı tahsilatın arttırılması yönünde gerekli çaba ve hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir. c) 2014-2015 yılı denetim raporunun  ( c ) bendinde tahakkukun tahsilata oranının %49 olduğu görülmüştür denilerek düşük tahsilat sebebiyle tahsilatın artırılması yönünde azami çaba ve hassasiyetin gerekmektedir  denilmesine rağmen 2016 yılı sonu itibariyle gerek geçen yıldan devir eden tahakkuk ve gerekse yılı içerisinde yapılan tahakkuku toplamının 5.787.873,19 TL olmasına karşın yılı içerisindeki tahsilat toplamı olan 2.504.658,16  TL’nin tahakkuka oranı % 43,27 oranında tahsilat yapıldığı daha önceki yıllara göre tahsilat oranının daha da düştüğü  görülmüştür. Tahsilatın çok düşük olduğu tahsilatın artırılması yönünde azami çabanın gösterilmesi ve ödemede aksaklık gösteren borçlular hakkında yasal mevzuat gereği işlemin behemehal yapılması yapılmadığı takdirde 6172 Sayılı Sulama Birlikleri Kanunun Alacakların tahsili başlıklı 13 Maddesinin 3. Bendinde  “Başkan ve yönetim kurulu üyeleri, birliğin birinci fıkrada belirtilen gelirleriyle ilgili işlemleri zamanında ve tam olarak yapmaktan; ayrıca, gerekli tedbirleri almaktan müştereken ve müteselsilen sorumludur. Birlik alacaklarının tahsili için gerekli işlemleri zamanında ve tam olarak yapmayan başkan ve yönetim kurulu üyeleri kendi dönemlerinde oluşan zarardan şahsen sorumlu tutulur.” hükmünün uygulanması gerekmektedir.
 
 
d) Birliğin 2016 yılı sonu itibariyle; Ziraat Bankasında bulunan 40595436-5001   numaralı vadesiz hesabında 982.875,98 TL, Ziraat Bankasında bulunan 40595436 – 5065 numaralı yatırım hesabında 630.000,00 TL  olduğu görülmüştür.
 
e) Harcama belgelerinin incelenmesinde; 25/08/2016 tarih ve 531 yevmiye numaralı harcama belgelerine ekli ve Birliğin Yönetim Kurulu oturumlarına katılan Oktay GÖKÇE, Turan EKER, Mahmut GÖK ve Aziz TEKİN adına tahakkuk ettirilen huzur ücretlerinin Maliye Bakanlığınca yayınlanan 17/07/2012 tarih ve 28356 sayılı resmi gazetede yayınlanan “ Aylıklar ve Alacakların Banka Aracılığı ile Ödenmesi” hakkında 1 sıra nolu genel tebliğin hükümlerine aykırı şekilde mutemet eliyle ödendiği anlaşılmıştır.(Ek:44/1-4)
Bundan böyle aylıklar dahil diğer ödemelerin behemahal yukarıda sözü edilen genel tebliğ hükümlerine göre her bir alacaklının bankadaki hesaplarına aktarılmak suretiyle ödenmesine gerekli hassasiyetin gösterilmesi bakımından Birlik Müdürü ile Birlik Saymanın yazılı olarak uyarılması gerekmektedir.
 
19- GÜNEY YÜREĞİR SULAMA BİRLİĞİ
 
2016 YILI DENETİMİ
A – İdari Yönden Denetim:
 
Devir Tarihi: 30.03.1995
Denetleme Tarihi: 29-30-31/05/2016
Seyhan Barajı Seyhan Sol Sahil Sulaması YS3-YS5 Ana Kanalı.
Meclis Karar Defterinin incelenmesinde; sayfa aralarının mühürlü olduğu, defterin son sayfasında kaç sayfadan ibaret olduğunun yazıldığı, mühür ve imzanın bulunduğu tespit edilmiştir.
Encümen Karar Defterinin incelenmesinde; sayfa aralarının mühürlü olduğu, defterin son sayfasında kaç sayfadan ibaret olduğunun yazıldığı, mühür ve imzanın bulunduğu tespit edilmiştir.
Gelen Evrak Kayıt Defteri ve Giden Evrak Kayıt Defterlerinin usulüne uygun (ayrı ayrı) olarak düzenlendiği, defterlerin son sayfasına kaç sayfadan ibaret olduğunun yazıldığı, tasdik edilerek mühürlendiği, defter sayfa aralarının da mühürlendiği görülmüştür.
Hizmet Binası: Mülk olup, 1 adet başkan odası, 1 adet encümen odası,1 adet birlik müdürü odası,2 adet toplantı salonu,1 adet işletme-bakım odası,1 adet sayman ve tahsildar odası,1 adet büro memuru odası,1 adet bilgi işlem merkez odası, 1 adet bilgisayar operatör odası,1 adet denetim kurulu odası ve 2 adet arşiv odası olmak üzere toplam 13 (onüç) adet odadan ibarettir.
Personel Durumu: Güney Yüreğir Sulama Birliği’nde 17 (on dört) kişi görev yapmaktadır.
 
Görev Dağılımı:
- Birlik Müdürü (1 kişi)
- Sayman (1 kişi)
- İşletme Teknisyeni (1 kişi)
-Tahsildar (2 kişi)
- Su Dağıtım Teknisyeni (7 kişi)
- İş Makinesi Operatörü (1 kişi)
- Hizmetli (1 kişi)
-Şöför (1 kişi)
-Bekçi (1 kişi)
-Büro Memuru (1 kişi)
Ekipman Araç Gereç:
10 Adet Bilgisayar
18 Adet Motosiklet
1 Adet Römork
2 Adet İlaçlama Makinesi
2 Adet Biçme Makinesi
1 Adet Minibüs
5 Adet Çift Sıralı Pikap
2 Adet Traktör
2 Adet Damperli Kamyon
1 Adet Grayder
1 Adet Yükleyici (Lastik Tekerli) “BEKO”
2 Adet Gradall-Bantam Tipi Ekskavatör(Lst.Tek.)
6 Adet Diğer
Güney Yüreğir Sulama Birliği’nde görevli Ziraat Mühendisi bulunmaktadır.
Güney Yüreğir Sulama Birliği’nin net sulama alanı 34553 hektardır. Sulama sahasının 30500 hektarı şebeke içi, 4053 hektar Şebeke dışıdır.
Sahanın tamamı cazibe sulamasıdır.
2016 yılı Sulama Sonuçları Değerlendirme Raporu incelendiğinde; 2016 yılında toplam sulanan alanın 30500 hektarı şebeke içi, 4053 hektarı da şebeke dışı olmak üzere toplam 34553 hektar olduğu, bunun 28031 hektarının yüzeysel yöntemlerle, 5470 hektarının ise damla sulama yöntemi ile sulandığı tespit edilmiştir.
2016 yılı İzleme ve Değerlendirme Raporu incelendiğinde; sulayıcı (mükellef) üye sayısının 3738, parsel sayısının 6447 adet ve ortalama parsel genişliğinin 4,3 hektar olduğu tespit edilmiştir.
2016 yılı Genel Sulama Planlaması ile Planlı Su Dağıtımı Uygulama Raporu incelendiğinde; sulama randımanının %44,56 sulama oranının ise %91 olduğu görülmüştür.
2016 yılında bakım-onarım hizmetleri için 3.072.230,16 TL harcama yapıldığı, yapılan bu harcamanın 2016 yılı bütçesinin %42’si olduğu tespit edilmiştir. (Birlik Gelirleri Toplamı: 7.291.043,25 TL)
2016 yılı personel giderinin 676.495,91 TL olduğu ve 2016 yılı birlik gelirlerine oranının %9,27 olduğu tespit edilmiştir. (Birlik Gelirleri Toplamı: 7.291.043,25 TL)
(Arazi mesaha (arazi ölçümü) ve tahakkuk cetvellerinin 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarıldığı, askı süresi sonunda sulama birliğinin görev sahası içerisinde bulunan toplam 36 (otuzalttı) adet Yüreğir ve Karataş mahalleleri( Kayarlı, Yukarı Çiçekli, Şeyhmurat, Paşaköy, Sağdıçlı, Şahinağa, Danışment, Doğankent, Ağzıbüyük, Solaklı, Akdam, Zağarlı, Eğriağaç, Kamışlı, Yalnızca, Gökçeli, Köprügözü, Develiören, Kızıltahta, Çağrşırlı, Yüzbaşı, Oymaklı, Helvacı, Çimeli, Sirkenli, Terliksiz, Çukurkamış, Yemişli, Çakırören, Gölkaya, Küçük Karataş, Karataş İskele, Bahçe, Bebeli, Adalı, Kesik) muhtarlığına tutanak ile gönderildiği ve tahakkuka bağlandığı tespit edilmiştir.
 
B – Mali Yönden Denetim:
 
a) Güney Yüreğir Sulama Birliği'nin 01.01.2016-31.12.2016 dönemlerine ait tahsilât denetimleri, Birlik Meclisi'nin kararı gereği Güney Yüreğir Sulama Birliği Denetim Komisyonu tarafından yapılmış ve yapılan denetim sonucunda, birliğin 2016 yılı gelir toplamının 7.291.043,25 TL olduğu tespit edilmiştir. (Ek:45)
 
b) 2016 yılı dönem sonu mizanının incelenmesi sonucu, 2015 yılından 6.147.140,64 TL tarımsal hizmetlere ilişkin gelir tahakkuku devrettiği, 2016 yılı içerisinde 7.975.634,23 TL tarımsal hizmetlere ilişkin gelir tahakkuku yapıldığı ve toplam tahakkuk tutarının 14.122.774,87 TL olduğu, 2016 yılı içerisinde tarımsal hizmetlere ilişkin 6.329.224,47 TL tahsil edildiği, 2017 yılına 7.793.550,40 TL tahakkuk artığı devrettiği görülmüştür.
 
2016 yılı sonu itibariyle gerek geçen yıldan devir eden tahakkuk ve gerekse yılı içerisinde yapılan tahakkuku toplamının 14.122.774,87 TL olmasına karşın yılı içerisindeki tahsilat toplamı olan 6.329.224,47 TL’nin tahakkuka oranı % 44,81 oranında tahsilat yapıldığı daha önceki yıllara göre tahsilat oranının düştüğü görülmüştür. Tahsilatın çok düşük olduğu tahsilatın artırılması yönünde azami çabanın gösterilmesi ve ödemede aksaklık gösteren borçlular hakkında yasal mevzuat gereği işlemin behemehal yapılması gerekmektedir. Yapılmadığı takdirde 6172 Sayılı Sulama Birlikleri Kanunun Alacakların tahsili başlıklı 13 Maddesinin 3. Bendinde “Başkan ve yönetim kurulu üyeleri, birliğin birinci fıkrada belirtilen gelirleriyle ilgili işlemleri zamanında ve tam olarak yapmaktan; ayrıca, gerekli tedbirleri almaktan müştereken ve müteselsilen sorumludur. Birlik alacaklarının tahsili için gerekli işlemleri zamanında ve tam olarak yapmayan başkan ve yönetim kurulu üyeleri kendi dönemlerinde oluşan zarardan şahsen sorumlu tutulur.” hükmünün uygulanması gerekmektedir.
 
2016 yılı bütçe giderleri toplamının 8.005.511,14 TL olduğu aralık ayı mizanından görülmüştür.
 
c) Birliğin 2016 yılı sonu itibariyle banka hesapları ve hesap bakiyelerinin;
 
Banka Adı
Hesap Numarası
Hesap Türü
2016 Yılı Banka Ekstrası Bakiyesi
Vakıf Bankası (Abidinpaşa Şb.)
775726
Vadesiz
988.636,46 TL
Vakıf Bankası (Abidinpaşa Şb.)
711037
Vadeli
482.782,05 TL
Vakıf Bankası (Abidinpaşa Şb.)
396916
Vadeli
2.975.450,51 TL
Vakıf Bankası (Abidinpaşa Şb.)
-
Pos
68.978,11 TL
TOPLAM
4.515.847,13 TL
 
Devir bakiyesi verdiği 2016 yılı aralık ayı mizanından görülmüştür.
 
 
20 –KARAİSALI SULAMA BİRLİĞİ
 
2016 YILI DENETİMİ
 
A – İdari Yönden Denetim:
Devir Tarihi: 26.04.1996
Denetleme Tarihi: 01-02-05-06/06/2017
Nergizlik Barajı Karaisalı Sulaması S1, S2 Ana Kanalları.
Meclis Karar Defterinin incelenmesinde; sayfa aralarının mühürlü olduğu, defterin son sayfasında kaç sayfadan ibaret olduğunun yazıldığı, mühür ve imzanın bulunduğu tespit edilmiştir.
Encümen Karar Defterinin incelenmesinde; sayfa aralarının mühürlü olduğu, defterin son sayfasında kaç sayfadan ibaret olduğunun yazıldığı, mühür ve imzanın bulunduğu tespit edilmiştir.
Gelen Evrak Kayıt Defteri ve Giden Evrak Kayıt Defterlerinin usulüne uygun (ayrı ayrı) olarak düzenlendiği, defterlerin son sayfasına kaç sayfadan ibaret olduğunun yazıldığı, tasdik edilerek mühürlendiği, defter sayfa aralarının da mühürlendiği görülmüştür.
Hizmet Binası: Kira olup, 1 adet başkan odası,1 adet işletme teknisyeni odası,1 adet sayman odası ve 1 adet arşiv odası olmak üzere toplam 4 (dört) adet odadan ibarettir.
Personel Durumu: Karaisalı Sulama Birliği’nde 6 (altı) kişi görev yapmaktadır.
Görev Dağılımı:
- Sayman (1 kişi)
- İşletme Teknisyeni (1 kişi)
- Bekçi (3 kişi)
- Hizmetli (1 kişi)
Ekipman Araç Gereç:
1 Adet Motosiklet
1 Adet Lastik Tekerlekli Ekskavatör
Karaisalı Sulama Birliği’nde görevli Ziraat Mühendisi bulunmamaktadır.
Karaisalı Sulama Birliği’nin net sulama alanı 2186 hektardır. Sulama sahasının tamamı şebeke içi sahadır. Sahanın tamamı cazibe sulaması olup, sulama sistemi borulu sistemdir.
2016 yılı Sulama Sonuçları Değerlendirme Raporu incelendiğinde; 2016 yılında toplam sulanan alanın 732 hektar olduğu, bunun 540 hektarının yüzeysel yöntemlerle, 192 hektarının ise yağmurlama yöntemi ile sulandığı tespit edilmiştir.
2016 yılı İzleme ve Değerlendirme Raporu incelendiğinde; sulayıcı (mükellef) üye sayısının 347, parsel sayısının 2180 adet ve ortalama parsel genişliğinin 0,3 hektar olduğu tespit edilmiştir.
2016 yılı Genel Sulama Planlaması ile Planlı Su Dağıtımı Uygulama Raporu incelendiğinde; sulama randımanının % 36 sulama oranının ise % 34 olduğu görülmüştür.
2016 yılında bakım-onarım hizmetleri için 19.116,90 TL harcama yapıldığı, yapılan bu harcamanın 2016 yılı bütçesinin % 12’si olduğu tespit edilmiştir.(Birlik Gelirleri Toplamı: 158.717,00 TL)
2016 yılı personel giderinin 134.659,52 TL olduğu ve 2016 yılı birlik gelirlerine oranının % 84 olduğu tespit edilmiştir. (Birlik Gelirleri Toplamı: 158.717,00 TL)
6172 Sayılı Sulama Birlikleri Kanunun Personel İstihdamı başlıklı 14. Madde 3. Bendinde;  Birliğin toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranı ile çarpımı sonucu bulunan miktarın % 30'unu aşamaz. Bu oran ihtiyaç olması halinde birliğin talebi üzerine Bakan onayı ile % 40’a kadar artırılabilir. Yıl içerisinde aylık ve ücretlerde beklenmedik bir artışın meydana gelmesi sonucu personel giderlerinin söz konusu oranları aşması durumunda; cari yıl ve izleyen yıllarda personel giderleri bu oranların altına ininceye kadar yeni personel alımı yapılamaz. Yeni personel alımı sebebiyle bu oranın aşılması halinde oluşan kamu zararı, zararın oluştuğu tarihten itibaren hesaplanarak kanuni faiziyle birlikte başkandan tahsil edilir hükmü yer almaktadır. Karaisalı Sulama Birliği Personel giderinin yılı tahsilatına oranı %84 olduğu tespit edilmiş olup Karaisalı Sulama Birliğinin personel gideri %30’un altına inene kadar personel almaması konusunda uyarılması gerekmektedir. 
 
Arazi mesaha (arazi ölçümü) cetvellerinin 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarıldığı, askı süresi sonunda sulama birliğinin görev sahası içerisinde bulunan 6 (altı) adet mahalle (Aktaş, Başkuf, Güvenç, Kapıkaya, Selampınar, Saypınar) ve 5 (beş) adet köy (Aşağıyirikler, Çakallı, Karakuyu, Kuyucu, Kuzgun) muhtarlığı olmak üzere toplam 11 (onbir) adet muhtarlığa tutanak ile gönderildiği ve tahakkuka bağlandığı tespit edilmiştir.  
B – Mali Yönden Denetim:
 
a) Karaisalı Sulama Birliği'nin 01.01.2016-31.12.2016 dönemlerine ait tahsilat denetimleri, Birlik Denetim Komisyonu tarafından yapılmış ve yapılan denetim sonucunda birliğin 2015 yılı tahsilat toplamının 158.717,00 TL olmasına karşın  belirtilmiştir ve yapılan tahsilatların makbuz karşılığında yapıldığı ve yevmiye kayıtlarına intikal edildiği görülmüştür.(Ek: 46/1-3)
 
b) 2016 yılı açılış mizanının incelenmesi sonucu, 2015 yılından 245.952,47 TL su hizmetlerine ilişkin gelir tahakkuku devrettiği, 2016 yılı içerisinde 163.874,00 TL su hizmetlerine ilişkin gelir tahakkuku yapıldığı ve toplam tahakkuk tutarının 409.826,47 TL olduğu, 2016 yılı içerisinde toplam tahakkuktan 147.197,00 TL tahsil edildiği, 2017 yılına 262.629,47 TL tahakkuk artığı devrettiği tespit edilmiştir.
2016 yılı bütçe giderlerinin 255.274,23 TL olduğu, aralık 2016 yılı aylık mizanının tetkikinden tespit edilmiştir.
 
c) 2016 yılı sonu itibarıyla su kullanımı hizmet bedeline ilişkin tahakkuku toplamının 409.826,47 TL olmasına karşın yapılan tahsilat tutarı olan 158.717,00 TL’nin toplam tahakkukun % 38 oranında olduğu görülmüş olup yapılan tahsilat  çok düşük olduğu tahsilatın artırılması yönünde azami çabanın gösterilmesi ve ödemede aksaklık gösteren borçlular hakkında yasal mevzuat gereği işlemin behemehal yapılması gerekmektedir. Yapılmadığı takdirde 6172 Sayılı Sulama Birlikleri Kanunun Alacakların tahsili başlıklı 13 Maddesinin 3. Bendinde  “Başkan ve yönetim kurulu üyeleri, birliğin birinci fıkrada belirtilen gelirleriyle ilgili işlemleri zamanında ve tam olarak yapmaktan; ayrıca, gerekli tedbirleri almaktan müştereken ve müteselsilen sorumludur. Birlik alacaklarının tahsili için gerekli işlemleri zamanında ve tam olarak yapmayan başkan ve yönetim kurulu üyeleri kendi dönemlerinde oluşan zarardan şahsen sorumlu tutulur.” hükmünün uygulanması gerekmektedir.
 
d) 2013, 2014 ve 2015 yılı denetimi sonucunda düzenlenen denetim raporunun (c) maddesinde tenkit edilen hususların 2016 yıllı içerisinde de aynen devam ettiği tespit edilmiştir. 2007 yılında beri tahsil edilen paraların birlik adına bankada açılan hesaba yatırılması gerekirken, bankaya yatırılmayıp gerek SSK ve gerekse vergi dairesi borçlarından dolayı bankaya yatırılmasından kaçınıldığı, ödemelerin kasa hesabından mevzuata aykırı şekilde ödendiği tenkit edilmesine rağmen 2016 yılında da  kasa hesabının tutulmasına devam edildiği, yapılan ödemelerin ise aynı şekilde kasadan elden ilgililere ödendiği birlik başkanı Şaban BÜLBÜL ile Muhasebeci Hakan GÜRCAN’ nın şifahi beyanlarında denetim ekibine ifade edilmiştir. Bu nedenle gerek İl Mahalli İdareler Müdürlüğünce ve gerekse DSİ 6. Bölge Müdürlüğünce gerekli uyarıların tekrardan adı geçenlere yapılmak şartıyla tebliğ edilmesi gerekmektedir.
 
e) Sulama Birliğinin gerek 2014 ve gerekse 2015 yılı içersin de tahsil ettiği Su kullanım hizmet bedellerinin bankaya aktarılmak suretiyle ilgililere ödenmesi gerekirken Adana Sosyal Sigortalar Kurumu Müdürlüğüne 614.638,00 TL, İlçe Vergi Dairesi Müdürlüğüne 101.592,00 TL olmak üzere toplam 716.230,00 TL borcun ödenememesi için tahsil edilen paraları banka hesabına yatırmaktan kaçınıldığı tespit edilmiştir. Bundan böyle sözü edilen devlet alacaklarının gerek SSK Müdürlüğüne gerekse bağlı bulunduğu vergi dairesine gerekli ödemelerin yapılması bakımından başta Birlik Başkanı Şaban BÜLBÜL ile Birlik Saymanı Hakan GÜRCAN’ nın behamal yazılı olarak uyarılması gerekmektedir.
 
f) Harcama belgelerinin incelenmesinde; Sulama Birliğinin kasa hesabı tutmasından dolayı ödemeleri elden imza karşılığı  Maliye Bakanlığınca  17/07/2012 tarih ve 28356 sayılı resmi gazetede yayınlanan “ Aylıklar ve Alacakların Banka Aracılığı ile Ödenmesi” hakkında 1 sıra nolu genel tebliğin hükümlerine aykırı şekilde elden ödendiği tespit edilmiştir. 
Bundan böyle aylıklar dahil diğer ödemelerin behemahal yukarıda sözü edilen genel tebliğ hükümlerine göre her bir alacaklının bankadaki hesaplarına aktarılmak suretiyle ödenmesine gerekli hassasiyetin gösterilmesi bakımından Birlik Müdürü ile Birlik Saymanın yazılı olarak uyarılması gerekmektedir.
 
            g) Sulama Birliğinin 2015 yılı sonu itibariyle tahsil ettiği 203.327,72 TL olmasına karşın, 564.118,54 TL borcu bulunduğu ve bu borcu ödememek için tahsil ettiği paraları banka hesabına yatırmaktan kaçınıldığı, sözü edilen bu borçların vadesinde ödenmemesi sonucunda buna ek olarak gecikme faizi ve gecikme cezası gibi ek yük getirilmesi kaçınılmaz olduğundan bu sulama birliğinin 6172 Sayılı yasanın 10 maddesinde yazılı bulunan "Birliğin borç stok tutarı, DSİ’nin izni alınmak suretiyle yapılan büyük çaplı yenileme işleri borçlanmaları hariç, en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamını aşamaz" hükmü karşısında birliğin  amacına ulaşamayacağı anlaşıldığından, 6172 sayılı yasanın 20 maddesi gereğince ilgili bakanlık tarafından birliğin fesih edilmesinde fayda mülahaza edilmiştir şeklinde 2015 yılı raporunda yazılmasına rağmen aynı durum 2016 yılı denetiminde de bu işlemlerin aynen ve artarak devam etmesi sebebiyle Sulama Birliğinin bir önce yukarda sözü edilen kanun hükmü gereğince fesih edilmesi fayda mülahaza edilmiştir.
 
 
 
21 –  ALTINOVA SULAMA BİRLİĞİ
 
2016 YILI DENETİMİ
 
A – İdari Yönden Denetim:
Devir Tarihi: 22.02.1995
Denetleme Tarihi: 07-08/06/2017
Seyhan Barajı Seyhan Sağ Sahil Sulaması TS5 Ana Kanalı.
Meclis Karar Defterinin incelenmesinde; sayfa aralarının mühürlü olduğu, defterin son sayfasında kaç sayfadan ibaret olduğunun yazıldığı, mühür ve imzanın bulunduğu tespit edilmiştir.
Encümen Karar Defterinin incelenmesinde; sayfa aralarının mühürlü olduğu, defterin son sayfasında kaç sayfadan ibaret olduğunun yazıldığı, mühür ve imzanın bulunduğu tespit edilmiştir.
Gelen Evrak Kayıt Defteri ve Giden Evrak Kayıt Defterlerinin ayrı ayrı olarak düzenlendiği, defterlerin son sayfasına kaç sayfadan ibaret olduğunun yazıldığı, tasdik edilerek mühürlendiği, defter sayfa aralarının da mühürlendiği görülmüştür.
Hizmet Binası: Mülk olup 2 adet bina ve 1 adet depo-ambardan oluşmaktadır. 1.Bina:1 adet başkan odası ve 1 adet toplantı salonu olmak üzere toplam 2 (iki) adet odadan ibarettir. 2.Bina:1 adet birlik müdürü odası, 1 adet sayman odası ve bir adet tahsildar odası olmak üzere toplam 3 (üç) adet odadan ibarettir.
            Personel Durumu: Altınova Sulama Birliği’nde 12 (oniki) kişi görev yapmaktadır.  
            Görev Dağılımı:
            - Birlik Müdürü (1 kişi)
            - İşletme Teknisyeni (1 kişi)
            -Tahsildar (1 kişi)
            - Sulama İşçisi (5 kişi)
            - İş Makinesi Operatörü (1 kişi)
            - Bekçi (2 kişi)
            - Hizmetli (1 kişi)
            Ekipman Araç Gereç:
            11 Adet Motosiklet
            1 Adet Römork
            1 Adet Su Tankı
            1 Adet İlaçlama Makinesi
            3 Adet Biçme Makinesi
            1 Adet Minibüs
            2 Adet Çift Sıralı Pikap
            2 Adet Traktör
            1 Adet Greyder
            1 Adet Lastik Tekerlekli Ekskavatör
Altınova Sulama Birliği’nin net sulama alanı 6150 hektardır. Sulama sahasının tamamı şebeke içi sahadır.
Sahanın tamamı cazibe sulamasıdır.
2016 yılı Sulama Sonuçları Değerlendirme Raporu incelendiğinde; 2016 yılında toplam sulanan alanın 6093 hektar olduğu, bunun 5065 hektarının yüzeysel yöntemlerle, 387 hektarının yağmurlama ve 641 hektarının damla sulama yöntemi ile sulandığı tespit edilmiştir.
2016 yılı İzleme ve Değerlendirme Raporu incelendiğinde; sulayıcı (mükellef) üye sayısının 743, parsel sayısının 1050 adet ve ortalama parsel genişliğinin 5,2 hektar olduğu tespit edilmiştir.
2016 yılı Genel Sulama Planlaması ile Planlı Su Dağıtımı Uygulama Raporu incelendiğinde; sulama randımanının % 40 sulama oranının ise % 92 olduğu görülmüştür.
2016 yılında bakım-onarım hizmetleri için 847.013,61 TL. harcama yapıldığı, yapılan bu harcamanın 2016 yılı bütçesinin % 47’si olduğu tespit edilmiştir.                                             (Birlik Gelirleri Toplamı: 1.781.060,94 TL.)
2016 yılı personel giderinin 605.846,17 TL olduğu ve 2016 yılı birlik gelirlerine oranının % 34 olduğu tespit edilmiştir. (Birlik Gelirleri Toplamı : 1.781.060,94 TL)
6172 Sayılı Sulama Birlikleri Kanunun Personel İstihdamı başlıklı 14. Madde 3. Bendinde;  Birliğin toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranı ile çarpımı sonucu bulunan miktarın % 30'unu aşamaz. Bu oran ihtiyaç olması halinde birliğin talebi üzerine Bakan onayı ile % 40’a kadar artırılabilir. Yıl içerisinde aylık ve ücretlerde beklenmedik bir artışın meydana gelmesi sonucu personel giderlerinin söz konusu oranları aşması durumunda; cari yıl ve izleyen yıllarda personel giderleri bu oranların altına ininceye kadar yeni personel alımı yapılamaz. Yeni personel alımı sebebiyle bu oranın aşılması halinde oluşan kamu zararı, zararın oluştuğu tarihten itibaren hesaplanarak kanuni faiziyle birlikte başkandan tahsil edilir hükmü yer almaktadır. Altınova Sulama Birliği Personel giderinin yılı tahsilatına oranı %34 olduğu tespit edilmiş olup Altınova Sulama Birliğinin personel gideri %30’un altına inene kadar personel almaması konusunda uyarılması gerekmektedir. 
Arazi mesaha (arazi ölçümü) cetvellerinin 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarıldığı, askı süresi sonunda sulama birliğinin görev sahası içerisinde bulunan toplam 12 (oniki) adet mahalle (Abidinpaşa, Büyük Çıldırım, Büyük Dikili, Dörtağaç, Gökçeler (Gerdan), Küçük Çıldırım, Küçük Dikili, Sarıhamzalı, Uçakalanı, Verimli, Yolgeçen, Zeytinli) muhtarlığına tutanak ile gönderildiği ve tahakkuka bağlandığı tespit edilmiştir.  
 
 
 
 
B –  Mali Yönden Denetim:
 
a) Altınova Sulama Birliği'nin 01.01.2016-31.12.2016 dönemlerine ait tahsilat denetimleri, Birlik Denetim Komisyonu tarafından yapılmış ve yapılan denetim sonucunda birliğin 2016 yılı tahsilat toplamının 1.781.060,94 TL olduğu belirtilmiştir. (Ek:47/1-2)
 
b)  2016 yılı dönem sonu mizanlarının incelenmesi sonucu, 2015 yılından  836.889,07 TL su hizmetlerine ilişkin gelir tahakkuku devrettiği, 2016 yılı içerisinde 1.684.755,02 TL su hizmetlerine ilişkin gelir tahakkuku yapıldığı ve toplam tahakkuk tutarının 2.521.644,09 TL olduğu, 2016 yılı içerisinde tarımsal hizmetlere ilişkin 1.719.673,04 TL tahsil edildiği, 2017 yılına 801.971,05 TL tahakkuk artığı devrettiği görülmüştür. Tahakkukun  tahsilata oranının  % 68,68 olduğu tespit edilmiştir.
 
2016  yılı bütçe giderleri toplamının 1.866.738,79 TL olduğu görülmüştür.
 
c) Birliğin 2016 yılı sonu itibariyle; Halk Bankası Gazipaşa Şubesinde bulunan 16000033 numaralı vadesiz hesabında 290.363,37 TL 2017 yılına devrettiği banka ekstrelerinin incelenmesi sonucu görülmüştür.
 
d) Harcama belgelerinin incelenmesinde; 01/03/2016 tarih ve 64 yevmiye numaralı harcama belgelerine ekli ve Birliğin Yönetim Kurulu oturumlarına katılan Faruk DANIŞOĞLU, Mehmet ŞAŞMAZ, Kemal Ahmet TUTAR ve Tamer ULULAR adına tahakkuk ettirilen huzur ücretlerinin Maliye Bakanlığınca yayınlanan 17/07/2012 tarih ve 28356 sayılı resmi gazetede yayınlanan “ Aylıklar ve Alacakların Banka Aracılığı ile Ödenmesi” hakkında 1 sıra nolu genel tebliğin hükümlerine aykırı şekilde mutemet eliyle ödendiği anlaşılmıştır. (Ek:48/1-2)
Bundan böyle aylıklar dahil diğer ödemelerin behemahal yukarıda sözü edilen genel tebliğ hükümlerine göre her bir alacaklının bankadaki hesaplarına aktarılmak suretiyle ödenmesine gerekli hassasiyetin gösterilmesi bakımından Birlik Müdürü ile Birlik Saymanın yazılı olarak uyarılması gerekmektedir.
 
22 –YEŞİLOVA SULAMA BİRLİĞİ
 
2016 YILI DENETİMİ
 
A– İdari Yönden Denetim:
Devir Tarihi: 16.06.1994
Denetleme Tarihi: 09/06/2017
Seyhan Barajı Seyhan Sağ Sahil Sulaması TS3 Ana Kanalı.
Meclis Karar Defterinin incelenmesinde; sayfa aralarının mühürlü olduğu, defterin son sayfasında kaç sayfadan ibaret olduğunun yazıldığı, mühür ve imzanın bulunduğu tespit edilmiştir.
Encümen Karar Defterinin incelenmesinde; sayfa aralarının mühürlü olduğu, defterin son sayfasında kaç sayfadan ibaret olduğunun yazıldığı, mühür ve imzanın bulunduğu tespit edilmiştir.
Gelen Evrak Kayıt Defteri ve Giden Evrak Kayıt Defterlerinin usulüne uygun olarak düzenlendiği, defterlerin son sayfasına kaç sayfadan ibaret olduğunun yazıldığı, tasdik edilerek mühürlendiği, defter sayfa aralarının da mühürlendiği görülmüştür.
            Hizmet Binası: Mülk olup, 3 (üç) adet tek katlı binadan oluşmaktadır. Başkan ve saymanın odalarının bulunduğu bina, Birlik Müdürü ve toplantı salonunun bulunduğu bina ve  ambar olarak kullanılan binadan oluşmaktadır.
            Personel Durumu: Yeşilova Sulama Birliği’nde 7 (yedi) kişi görev yapmaktadır.
            Görev Dağılımı:
            - Birlik Müdürü (1 kişi)
            - Sayman (1 kişi)
            - Su Dağıtım Teknisyeni (3 kişi)
            - İş Makinesi Operatörü (1 kişi)
            - Sürveyan (1 kişi)
            Ekipman Araç Gereç:
            4 Adet Motosiklet
            3 Adet Binek Araç
            1 Adet Lastik Tekerlekli Ekskavatör
Yeşilova Sulama Birliği’nde görevli Ziraat Mühendisi bulunmaktadır.
Yeşilova Sulama Birliği’nin net sulama alanı 3740 hektardır.
Sahanın tamamı cazibe sulamasıdır.
Yeşilova Sulama Birliği’nin sulama sahasının yaklaşık 760 hektarlık kısmında yerleşim yeri olması (imara açılması) sebebiyle tarımsal faaliyet yapılamamaktadır.
2016 yılı Sulama Sonuçları Değerlendirme Raporu incelendiğinde; 2016 yılında toplam sulanan alanın 3063 hektar olduğu, bunun 2545 hektarının yüzeysel yöntemlerle, 149 hektarının yağmurlama yöntemi ile, 369 hektarının ise damla sulama yöntemi ile sulandığı tespit edilmiştir.
2016 yılı İzleme ve Değerlendirme Raporu incelendiğinde; sulayıcı (mükellef) üye sayısının 547, parsel sayısının 549 adet ve ortalama parsel genişliğinin 5,7 hektar olduğu tespit edilmiştir.
2016 yılı Genel Sulama Planlaması ile Planlı Su Dağıtımı Uygulama Raporu incelendiğinde; sulama randımanının % 38 sulama oranının ise % 83 olduğu görülmüştür.
2016 yılında bakım-onarım hizmetleri için 703.826,97.-TL. harcama yapıldığı, yapılan bu harcamanın 2016 yılı bütçesinin % 43,07 ’i olduğu tespit edilmiştir.                                               (Birlik Gelirleri Toplamı: 1.633.899,58 TL.)
2016 yılı personel giderinin 393.600,07 TL olduğu ve 2016 yılı birlik gelirlerine oranının % 24,08 olduğu tespit edilmiştir. (Birlik Gelirleri Toplamı : 1.633.899,58TL)
Arazi mesaha (arazi ölçümü) cetvellerinin 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarıldığı, askı süresi sonunda sulama birliğinin görev sahası içerisinde bulunan toplam 6 (altı) adet mahalle (Sarıhamzalı, Yolgeçen, Yeşiloba, Yenidam (Uçakalanı), Gölbaşı, Dörtağaç)muhtarlığına tutanak ile gönderildiği ve tahakkuka bağlandığı tespit edilmiştir.
 
Yeşilova Sulama Birliğine Bağlı Hakkıbeyli Göleti  Sulaması
 Devir Tarihi: 29.04.2010
Denetleme Tarihi: 09/06/2017
Hakkıbeyli Göleti Hakkıbeyli Sulaması S0, S1, S1-Y1, S2 Ana Kanalları.
Hakkıbeyli Göleti Hakkıbeyli Sulaması net sulama alanı 819 hektardır. Sulama sahasının tamamı şebeke içi sahadır.
Sahanın tamamı cazibe sulamasıdır.
2016 yılı Sulama Sonuçları Değerlendirme Raporu incelendiğinde; 2016 yılında toplam sulanan alanın 102 hektar olduğu, bunun 18 hektarının yüzeysel yöntemlerle, 84  hektarının yağmurlama yöntemi  ile sulandığı tespit edilmiştir.
Arazi mesaha (arazi ölçümü) cetvellerinin 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarıldığı, askı süresi sonunda sulama birliğinin görev sahası içerisinde bulunan toplam 4 (dört) adet mahalle (Buruk, Göztepe, İncirlik, Kılıçlı) muhtarlığına tutanak ile gönderildiği ve tahakkuka bağlandığı tespit edilmiştir. 
 
Yeşilova Sulama Birliğine Bağlı Baklalı Göleti  Sulaması
 Devir Tarihi: 27.05.2016
Denetleme Tarihi: 09/06/2017
Baklalı Göleti Sulaması S1 ve P1 Ana Kanalları.
Baklalı  Göleti Sulaması net sulama alanı 442 hektardır. Sulama sahasının 51 hektarı cazibe 391 hektarı pompaj sulamasıdır.
2016 yılı Sulama Sonuçları Değerlendirme Raporu incelendiğinde; 2016 yılında toplam sulanan alanın 200 hektar olduğu, bunun  hektarının  157  hektarının yağmurlama yöntemi 43 hektarının damlama yöntemi  ile sulandığı tespit edilmiştir.
Arazi mesaha (arazi ölçümü) cetvellerinin 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarıldığı, askı süresi sonunda sulama birliğinin görev sahası içerisinde bulunan toplam 2 (iki) adet mahalle (Büyük Baklalı, Küçük Baklalı) muhtarlığına tutanak ile gönderildiği ve tahakkuka bağlandığı tespit edilmiştir. 
 
B –  Mali Yönden Denetim:
 
a) Yeşilova Sulama Birliği'nin 01.01.2016-31.12.2016 dönemlerine ait tahsilat denetimleri, Birlik Denetim Komisyonu tarafından yapılmış ve yapılan denetim sonucunda birliğin 2016 yılı tahsilat toplamının 1.633.899,58 TL olduğu belirtilmiştir ve yapılan tahsilatların makbuz karşılığında yapıldığı ve yevmiye kayıtlarına intikal edildiği görülmüştür. (Ek: 49/1-2)
 
b) 2016 yılı ocak ayının mizanının incelenmesi sonucu, 2015 yılından 569.873,70 TL su hizmetlerine ilişkin gelir tahakkuku devrettiği, 2016 yılı içerisinde 1.358.197,30 TL su hizmetlerine ilişkin gelir tahakkuku yapıldığı ve geçen yıldan devir ile birlikte su hizmetlerine ilişkin gelir tahakkuku toplam tutarının 1.928.071,00 TL olduğu; söz konusu denetim tarihi olan 01.01.2016-31.12.2016 tarihine kadar 1.087.512,28 TL su kullanım hizmeti tahsilâtı yapıldığı, tahsilâtı yapılmayan tahakkuk toplamı 840.558,72 TL olduğu ve bu miktarda 2017 yılına tahakkuk artığı devrettiği yapılan tahsilâtların makbuz karşılığında yapıldığı ve yevmiye kayıtlarına intikal edildiği görülmüştür. Tahakkukun tahsilata oranının % 56,40 olduğu tespit edilmiştir.
Yeşilova Sulama Birliği'nin 2016 yılı içerisinde bütçe gideri olarak harcanan tutarın 1.753.765,76 TL olduğu 31.12.2016 tarihli aylık mizanın tetkikinden tespit edilmiştir.
 
            c) Birliğin 2016 yılı sonu itibariyle; Halk Bankası Yeşiloba Şubesinde bulunan 16100003 numaralı vadesiz hesabında 79.306,85 TL 2016 yılına devrettiği ve aynı bankanın AK000266 numaralı vadeli hesabında 470.606,19 TL olmak üzere toplam 549.913,04 TL 2017 yılına devrettiği banka ekstrelerinin incelenmesi sonucu görülmüştür.
 
d) Harcama belgelerinin incelenmesinde; 29/07/2016 tarih ve 264 yevmiye numaralı harcama belgelerine ekli ve Birliğin Yönetim Kurulu oturumlarına katılan Metin KARAALİ, Süleyman ILGIN, Zülfikar HATUNOĞLU ve Enver KENANOĞLU adına tahakkuk ettirilen huzur ücretlerinin Maliye Bakanlığınca yayınlanan 17/07/2012 tarih ve 28356 sayılı resmi gazetede yayınlanan “ Aylıklar ve Alacakların Banka Aracılığı ile Ödenmesi” hakkında 1 sıra nolu genel tebliğin hükümlerine aykırı şekilde mutemet eliyle ödendiği anlaşılmıştır. (Ek:50/1-4)
Bundan böyle aylıklar dahil diğer ödemelerin behemahal yukarıda sözü edilen genel tebliğ hükümlerine göre her bir alacaklının bankadaki hesaplarına aktarılmak suretiyle ödenmesine gerekli hassasiyetin gösterilmesi bakımından Birlik Müdürü ile Birlik Saymanın yazılı olarak uyarılması gerekmektedir.
 
 
23 – HANDERESİ SULAMA BİRLİĞİ
 
2016 YILI DENETİMİ
 
A – İdari Yönden Denetim:
Devir Tarihi: 01.01.1999
Denetleme Tarihi: 12/06/2017
Hakkıbeyli Göleti  Hakkıbeyli Sulaması 01/01/1999 tarihinde DSİ 6. Bölge Müdürlüğü tarafından Handeresi Sulama Birliğine devir edilmiş olmasına rağmen 18/05/2016 tarihinde Handeresi Sulama Birliği olağan Meclis toplantısında oy çokluğu ile Birliğin fesih edilmesi kararı alınmıştır. (Ek: 51)
Ancak Handeresi Sulama Birliğinin ana statüsünün 64. Maddesinde Birlik Meclisi üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun alacağı kararla sulama sezonu tamamlanmak şartıyla fesih edilebilir hükmü yer alması sebebiyle sulama birliği fesih kararını sulama sezonu başlamadan önce alması sebebiyle Handeresi Sulama Birliği tasfiye kurulu tarafından borç yükünün artacağından dolayı fesih işleminin yürürlüğe konması ve Hakkıbeyli Göleti sulamasının DSİ’nin uygun gördüğü bir birliğe devir edilmesi yönünde karar almıştır. (Ek:52)
Handeresi Sulama Birliğinin 18.05.2016 tarihinde yapmış olduğu toplantıda birliğin feshine karar verilmesi üzerine  6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanunun Birlik tüzel kişiliğinin sona ermesi başlıklı 20.maddesinin 3.fıkrasındaki "Birliğin tasfiyesi yönetim kurulu tarafından yürütülür. Tasfiyenin usul ve esasları çerçeve ana statü ile düzenlenir." hükmü ve birlik ana statüsünün Birliğin tasfiyesi başlıklı 64.maddesi "Birlik meclisi, üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun alacağı kararla sulama sezonunu tamamlamak şartıyla feshedilebilir. Birliğin tasfiyesini yönetim kurulu yürütülür. Tasfiye işlemleri en geç bir yıl içinde sonuçlandırılır. Birliğin her türlü mal varlığı, tesisin işletme bakım ve yönetim sorumluluğunu devralacak yeni birliğe aktarılmak üzere DSİ’ ye teslim edilir. Sulama tesisini devreden kuruluş olarak DSİ’ nin birliğin mal varlığı ya da borçları hakkında yetkisi ve sorumluluğu yoktur. Çalışanların ve DSİ’ nin alacakları öncelikli olarak ödenir." hükmü doğrultusunda birlik yönetim kurulu tarafından tasfiye işlemlerinin başlatılması ve 18.05.2017 tarihine kadar tasfiye işlemlerinin tamamlanması gerektiğine dair DSİ ASO İşletme ve Bakım Şube Müdürlüğünce 01.08.2016 tarih ve 509903 sayılı yazı ile Handeresi Sulama Birliğine bildirmiştir.(Ek:53)
Handeresi Sulama Birliği tasfiye süreci 18.05.2017 tarihinde sona ermiş olmakla birlikte Sulama Birliği bünyesinde  Sayman-Tahsildar, Hizmetli ve Bekçi  olmak üzere çalışan personellerinin iş akitlerine  2016 Ağustos ayı itibarıyla son verildiği tespit edilmiştir.
Handeresi Sulama Birliği ana statüsünün Birliğin Tasfiyesi Başlıklı 64. Maddesinde; Birliğin her türlü mal varlığı, tesisin işletme bakım ve yönetim sorumluluğunu devralacak yeni birliğe aktarılmak üzere DSİ’ye teslim edilir denmesine rağmen Birlik Başkanı Hurşit UZUN tarafından tesisi devir alan Yeşilova Sulama Birliğine teslim edildiği belirlenmiştir. 
 
B- Mali Yönden Denetim:
a) Birliğin Meclis üyeleri tarafından 6172 sayılı Sulama Birliği Kanunu gereğince düzenlenmesi gereken denetim raporunun sulama  birliğinin fesih edilmesi nedeniyle düzenlenmediği görülmüştür. Komisyonumuzca tahsilat makbuzları üzerinde yapılan denetimde 2458 nolu makbuzdan başlayıp 2549 nolu makbuzlar arası  106.339,68 TL tutarında tahsilat yapıldığı ancak 6.966,83 TL eksiği ile 99.372,85 TL olarak kasa defterine işlendiği  tarafımızca tespit edilmiştir. (Ek:54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67)
Aralık 2016 mizanında da kasa hesabına 6.966,83 TL’nin eksik intikal ettirildiği tepit edilmiştir.(Ek:68) 2016 yılı sonu itibariyle kasa hesabının 6.966,83 TL 2017 yılına devir etmesi gerekirken bu miktarın devir etmediği gibi Denetim Komisyonu tarafından yapılan kasa sayımında kasada  böyle bir paranın muhafaza edilmediği 2017 yılına devir edilmesi gereken 6.996,83 TL sayım esnasında komisyona ibraz edilmemiştir. 2017 yılına  devir edilmesi gereken 6.996,83 tahsilatları yapan Birlik Başkanı Hurşit UZUN’ un uhdesinde kaldığı anlaşılmıştır. Bu durumu tespit eden 12.06.2017 tarihli tutanakla imza altına alınmıştır. (Ek:69)
Bilindiği üzere 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 247 maddesinde; Aynen, (1) Görevi nedeniyle zilyetliği kendisine devredilmiş olan veya koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu malı kendisinin veya başkasının zimmetine geçiren kamu görevlisi, beş yıldan oniki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır denilmektedir.
 
Tahsilat Makbuzunun
Tarih ve No’su
Tutarı (TL)
Kimden Tahsil Edildiği
Ne İçin Tahsil Edildiği
30.12.2016-2545
550,28
Mustafa KARAÇİL
Sulama Bedeli
30.12.2016-2546
590,13
Adem AYDIN
Sulama Bedeli
30.12.2016-2547
2369,60
Hurşit UZUN
Sulama Bedeli
30.12.2016-2548
1658,72
Mehmet DÜŞKÜN
Sulama Bedeli
30.12.2016-2549
2348,38
Gürsel ŞİMŞEK
Sulama Bedeli
TOPLAM
7517,11
 
 
Handeresi Sulama Birliğinin 18.05.2016 tarihinde fesih edilmesinden sonra kurumda tahsildar olarak çalışan Neslihan CEYLAN’ ın 18.07.2016 tarihinde iş akdinin sona ermesi nedeniyle, Birliğe üye olan çiftçilerden su bedelini tahsil eden Birlik Başkanı Hurşit UZUN tarafından yukardaki tabloda belirtildiği üzere, 30.12.2016 tarihinde tahsil edilen 7.517,11 TL’nin sadece Mustafa KARAÇİL’ den tahsil edilen 550,28 TL’nin kasaya ve yevmiye kayıtlarına intikal ettirildiği geriye kalan 6.966,83 TL’nin kasa ve yevmiye kayıtlarına intikal ettirilmeden Sulama Birliği Başkanı Hurşit UZUN’ nun uhdesinde kaldığı anlaşılmıştır.(Ek:54,67) Bu nedenle Handeresi Sulama Birliği Başkanı Hurşit UZUN çiftçilerden su bedeli olarak tahsilat makbuzu karşılığında tahsil ettiği 6.966,83 TL’yi Birlik kasasına ve Birliğe ait T.C Ziraat Bankasına yatırması gerekirken uhdesinde bırakmak suretiyle Türk Ceza Kanunun 247/1 maddesi uyarınca zimmet suçunu işlediği tespit edilmiştir.
Bu nedenle, Handeresi Sulama Birliği Başkanı Hurşit UZUN’un bu fiilinden dolayı hakkında gerekli işlemin yapılması bakımından Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması gerekmektedir.
b) 2016 yılı açılış mizanının incelenmesi sonucu, 2015 yılından 185.862,24 TL su hizmetlerine ilişkin gelir tahakkuku devrettiği,(Ek:70) 2016 yılında birliğin fesih olması sebebiyle su hizmetlerine ilişkin gelir tahakkuku yapılmadığı tespit edilmiştir.  Geçmiş yılların tahakkukundan   su hizmetlerine ilişkin  78.909,69 TL tahsil edildiği aralık ayı mizanından anlaşılmıştır.  2017 yılına 106.952,55 TL tahakkuk artığı devrettiği ve 2016 yılı bütçe giderlerinin 288.850,41 TL olduğu 2016 Aralık ayı mizanından anlaşılmıştır. Sulama Birliğinin nisan 2017 sonu itibariyle Adana Sosyal Sigortalar Kurumu Müdürlüğüne 164.418,20 TL, Vergi Dairesi Müdürlüğüne 105.360,80 TL Fon ve diğer kamu idarelerine 14.352,99 TL borcu bulunduğu nisan 2017 mizanından anlaşılmıştır. Ayrıca bütçe emanetleri hesabında ise 252.367,60 TL alacak bakiyesi bulunduğu görülmüştür.(Ek:71)
Diğer taraftan geçmiş yıllardan devir eden birliğe ait T.C Ziraat Bankasındaki 7.986,77 TL paranın Birliğin fesih edilmesi nedeniyle banka vasıtasıyla SGK veya bağlı bulunduğu vergi dairesine borçlarına mahsuben aktarılarak banka hesabının kapatılması gerekmektedir.
2016 yılına ait denetlenen gider belgeleri ile tahsilat makbuz ve eklerinin asılları 04.07.2017 tarihinde tutanakla eksiksiz olarak Sulama Birliği Başkanı Hurşit UZUN’ a  teslim edilmiştir.(Ek:72)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III – SONUÇ:
1- Adana il sınırları içerisinde faaliyet gösteren Sulama Birliklerinin, 2016 yılına ait idari ve mali denetimi neticesinde yapılan tespit, tenkit ve tavsiyeler raporun inceleme ve değerlendirme bölümünde ayrıntılı olarak açıklanmış olup, yapılan açıklamalar doğrultusunda gerekli işlemlerin yapılması gerektiği,
2- Denetimi yapılan tüm sulama birliklerinde görev yapan gerek birlik müdürleri ve gerekse muhasebecilerin 4734 sayılı kamu ihale kanunu, 4735 sayılı kamu ihale sözleşme kanun ile muhasebe uygulamaları ile ilgili yeterli bilgi ve becerilere sahip olmadıkları tespit edilmesi nedeniyle  birlik müdürleri ve muhasebecilerine   eğitim semineri düzenlenmesi faydalı olacağı
3- Handeresi Sulama Birliği Başkanı Hurşit UZUN tarafından yapılan 2016 yılı içerisinde yapılan tahsilat miktarından 6.966,83 TL’nin ksa defterine ve yevmiye kayıtlarına intikal ettirmeyerek uhdesinde bırakmak suretiyle  Türk Ceza Kanunun 247/1 maddesi uyarınca zimmet suçunu işlediği tespit edilmiştir. Bu nedenle, Handeresi Sulama Birliği Başkanı Hurşit UZUN’un bu fiilinden dolayı hakkında gerekli işlemin yapılması bakımından Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması gerektiği.
4- Adana İli dahilinde faaliyet gösteren Sulama Birliklerinin idari ve mali yönden yapılan denetimleri esnasında sulama birlikleri başkanlarının 3628 Sayılı Mal Bildirimde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunun 2. Maddesinde yazılı bulunan Her türlü seçimle iş başına gelen kamu görevlileri ve dışardan atanan bakalar kurulu üyeleri (Muhtarlar ve İhtiyar Heyeti Üyeleri Hariç) hükmü gereğince mal beyanında bulunulmaları hüküm altına alınmasına rağmen denetimi yapılan Birlik Başkanlarının mal beyanında bulunmadıkları tespit edilmiştir. Bu nedenle yukarda sözü edilen kanun maddesi hükmü gereğince İlimiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren Sulama Birliği Başkanlarının mal beyanında bulunulması hususunda birliklere yazı yazılması gerektiği
 
Kanaatine ve sonucuna varılmıştır. 04/07/2017
DENETİMİ YAPANLAR
      Başkan
Mustafa AYDIN                         Fevzi UNKUR                        Şafak ÇETİN
 Vali Yardımcısı                        Defterdarlık Uzmanı                   Ziraat Y. Müh.
 
                        Mehmet ULUTAŞ                         Ragıp İNCE
                           Ziraat Müh.                                    V.H.K.
 
DİZİ PUSULASI
Ek 1: Görevlendirme yazısı ve Valilik Makamı Oluru ( 1 Sayfa)
Ek 2: Adana Sulama Birliği 2016 Yılı Denetim Kurulu Raporu (1 Sayfa)
Ek 3: Adana Sulama Birliği 2016 Yılı Mizan Cetveli (1 Sayfa)
Ek 4: Kuzey Yüreğir Sulama Birliği 2016 Denetim Kurulu Raporu (2 Sayfa)
Ek 5: Kuzey Yüreğir Sulama Birliği 2016 Yılı Mizan Cetveli (2 Sayfa)
Ek 6: Cumhuriyet Sulama Birliği 2016 Denetim Kurulu Raporu (2 Sayfa)
Ek 7: Yenigök Sulama Birliği 2016 Denetim Kurulu Raporu (2 Sayfa)
Ek 8: Çukurova Sulama Birliği 2016 Yılı Denetim Kurulu Raporu (2 Sayfa)
Ek 9: Çukurova Sulama Birliği Tahsilat Denetim Raporu (1 Sayfa)
Ek 10: Çukurova Sulama Birliği Yetkilileri ile Denetim Kurulu Tarafından Düzenlenen        Tutanak  (1 Sayfa)
Ek 11: Çukurova Sulama Birliği Ziraat Bankası Hesabına Ramazan YILMAZ tarafından yatırılan paranın Dekontu (1 Sayfa)
Ek 12: Çukurova Sulama Birliği Ziraat Bankası Hesabına Ramazan YILMAZ tarafından yatırılan paranın Dekontu (1 Sayfa)
Ek 13: Çukurova Sulama Birliği Akbank Banka Ekstresi (1 Sayfa)
Ek 14: Çukurova Sulama Birliği Akbank Banka Dekontu  (1 Sayfa)
Ek 15: Çukurova Sulama Birliği SGK Borç Bildirimi (1 Sayfa)
Ek 16: Çukurova Sulama Birliği Ziraat Bankası Hesabına Ramazan YILMAZ tarafından yatırılan paranın Dekontu (1 Sayfa)
Ek 17: Çukurova Sulama Birliği Ziraat Bankası Hesabına Ramazan YILMAZ tarafından yatırılan paranın Dekontu (1 Sayfa)
Ek 18: Çukurova Sulama Birliği Ak bankası Hesabına Ramazan YILMAZ tarafından yatırılan paranın Dekontu (1 Sayfa)
Ek 19: Ceyhan Sulama Birliği 2016 Mali Yılı Denetim Kurulu Raporu (3 Sayfa)
Ek 20: Çukurova Gazi Sulama Birliği 2016 Denetim Kurulu Raporu (3 Sayfa)
Ek 21: Kösreli Sulama Birliği 2016 Denetim Kurulu Raporu (3 Sayfa)
Ek 22: Mustafabeyli Sulama Birliği 2016 Denetim Kurulu Raporları (3 Sayfa)
Ek 23:Mustafabeyli Sulama Birliği Muhasebe İşlem Fişi (5 Sayfa)
Ek 24:Mustafabeyli Sulama Birliği Muhasebe İşlem Fişi (5 Sayfa)
Ek 25:Mustafabeyli Sulama Birliği Muhasebe İşlem Fişi (5 Sayfa)
Ek 26:Mustafabeyli Sulama Birliği Ödeme Emri Belgesi (6 Sayfa)
Ek 27: Nurdağ Sulama Birliği 2016 Mali Yılı Denetim Kurulu Raporu (3 Sayfa)
Ek 28: Gazi Sulama Birliği 2016 Denetim Kurulu Raporu (4 Sayfa)
Ek 29: Gazi Sulama Birliği Günlük İşlem Fişi (2 Sayfa)
Ek 30: Gazi Sulama Birliği Günlük İşlem Fişi (6 Sayfa)
Ek 31: Gazi Sulama Birliği Halk bankası Hesap Bildirim Cetveli (1 Sayfa)
Ek 32: Gazi Sulama Birliği Harcama Belgesi (11 Sayfa)
Ek 33: Gökova Sulama Birliği 2016 Denetim Kurulu Raporu (3 Sayfa)
Ek 34: Gökova Sulama Birliği Ödeme Emri Belgesi (2 Sayfa)
Ek 35: Kozan Sulama Birliği 2016 Yılı Denetim Kurulu Raporu ( 4 Sayfa)
Ek 36: Kozan Sulama Birliği Muhasebe İşlem Fişi (6 Sayfa)
Ek 37: Kozan Sulama Birliği Muhasebe İşlem Fişi (6 Sayfa)
Ek 38: Yeşilbucak Sulama Birliği 2016 Denetim Kurulu Raporu (4 Sayfa)
Ek 39: Yeşilbucak Sulama Birliği Muhasebe İşlem Fişi (3 Sayfa)
Ek 40: Çotlu Sulama Birliği 2016 Denetim Kurulu Raporu (2 Sayfa)
Ek 41: Ata Sulama Birliği 2014 Denetim Kurulu Raporu (2 Sayfa)
Ek 42: Yüreğir Akarsu Sulama Birliği 2014 Denetim Kurulu Raporu (2 Sayfa)
Ek 43: Kadıköy Sulama Birliği 2016 Denetim Kurulu Raporu (2 Sayfa)
Ek 44: Kadıköy Sulama Birliği Harcama Belgesi (4 Sayfa)
Ek 45: Güney Yüreğir Sulama Birliği 2016 Denetim Kurulu Raporu (1 Sayfa)
Ek 46: Karaisalı Sulama Birliği 2016 Denetim Kurulu Raporu (4 Sayfa)
Ek 47: Altınova Sulama Birliği 2016 Denetim Kurulu Raporu (3 Sayfa)
Ek 48: Altınova Sulama Birliği 2016 Ödeme Emri Belgesi (3 Sayfa)
Ek 49: Yeşilova Sulama Birliği 2016 Denetim Kurulu Raporu (3 Sayfa)
Ek 50: Yeşilova Sulama Birliği Ödeme Emri Belgesi (5 Sayfa)
Ek 51: Handeresi Sulama Birliği Fesih Kararı (1 Sayfa)
Ek 52: Handeresi Sulama Birliği Tasfiye Kurulu Kararı (1 Sayfa)
Ek 53: Birliğinin Tasfiye İşlemlerinin Başlatılmasına İlişkin Yazı (Sayfa1)
Ek 54: Handeresi Sulama Birliği 2016 Kasa Defteri (2 Sayfa)
Ek 55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67: Handeresi Sulama Birliğinin yapmış olduğu Tahsilatlara İlişkin Tahsilat Makbuzları ile İrsaliye Cetvelleri (70 Sayfa)
Ek 68: Handeresi Sulama Birliği 2016 Aralık ayı Mizan cetveli (1 Sayfa)
Ek 69: Denetim Ekibi Tarafından Handeresi Sulama Birliğinde 12.06.2017 tarihli Kasa Sayım Tutanağı (1 Sayfa)
Ek 70: Handeresi Sulama 2016 Açılış Kaydını Gösteren Muhasebe İşlem Fişi (4 Sayfa)
Ek 71: Handeresi Sulama Birliğinin 30.04.2017 Tarihi İtibariyle Düzenlenen Mizan Cetveli (1 Sayfa)
Ek 72: Denetim Ekibi Tarafından Handeresi Sulama Birliğinin 2016-2017 yıllarına ait tahsilat makbuzlarının asılları ile buna bağlı irsaliye cetvellerinin asılları ve 2016-2017 yılları içerisinde sulama birliğince yapılan harcamalara ait harcama belgelerinin asıllarının Sulama Birliği Başkanı Hurşit UZUN’a denerim ekibi tarafından teslim edildiğine dair tutanak (1 Sayfa)