T.C.
ADANA VALİLİĞİ
 
İL GÜVENLİK VE ACİL DURUMLAR KOORDİNASYON MERKEZİ YÖNERGESİ
(TASLAK)
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar
 
Amaç ve Kapsam
 
MADDE 1-
 
(1) Bu Yönergenin amacı; İlimizde kamu düzeni ve güvenliğini, bireylerin temel hak ve özgürlüklerini, can ve mal emniyetini, toplumun güven ve huzurunu temin etmeye yönelik hizmetleri yürüten birimler arasında koordinasyonu sağlamak üzere, İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinin kurulmasını ve bu merkezin görev, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
 
(2) Bu Yönerge; Güvenlik kaynaklı acil durumlara ilişkin hizmetlerin İlimiz düzeyinde etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli önlemlerin alınması, bütünleşik bir yönetim anlayışıyla olayların meydana gelmesinden önce hazırlık ve zarar azaltma, olay sırasında yapılacak müdahale, olay sonrasında gerçekleştirilecek iyileştirme çalışmalarını yürüten kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması ve bu konularda politikaların üretilmesi ve uygulanması hususlarını kapsar.
 
Dayanak
 
MADDE 2-
 
(1) Bu Yönerge;
 
a) 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,
b) 2014/18 sayılı Başbakanlık Genelgesi,
c) İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Yönergesi Hükümlerine göre hazırlanmıştır.
 
Tanımlar ve Kısaltmalar
 
MADDE 3-
 
(1) Bu Yönergede geçen;
 
a) Acil durum: İl içinde kamu düzenini ve güvenliğini ciddi şekilde bozucu nitelikte olayların yol açtığı durumu,
b) Bakan: İçişleri Bakanını,
c) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,
ç) GAMER: Bakanlık ve illerde kurulan güvenlik ve acil durumlar koordinasyon merkezlerinin kısaltmasını,
d) İl GAMER Başkanı: İl güvenlik ve acil durumlar koordinasyon merkezinin sevk ve idaresinden sorumlu Vali Yardımcısını,
e) İl GAMER Müdürü: Vali tarafından görevlendirilen kişiyi,
f) Çekirdek Kadro: Hizmetlerin sürekliliği için belirlenen ve görevlendirilen yeterli sayıda personeli,
g) Hazırlık: Güvenlik alanında risklerin belirlenmesi, belirlenen risklere ilişkin önleyici ve caydırıcı tedbirlerin alınması ile acil durumlarda hızlı ve etkin müdahaleyi sağlayan planlama çalışmalarının tümünü,
ğ) İyileştirme: Olaylardan etkilenmiş olanların ihtiyaçlarının karşılanması, hayatın bir an önce normale döndürülmesi, daha güvenli bir ortam oluşturulması için ilgili bakanlık, kurum, kuruluşlar ve Valiliklerce yapılan faaliyetlerin tümünü,
h) Merkez: İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezini,
i) Müdahale: Acil durumlarda icra edilen operasyonel faaliyetleri,
j) Tam Kadro: Müdahale aşamasında çağrılmak üzere, çekirdek kadroya ilave olarak GAMER tarafından belirlenen kurum ve kuruluşlar tarafından görevlendirilen personeli,
k) Vali: Adana Valisini,
l)  Valilik: Adana Valiliğini,
m) Bakanlık Yönergesi: İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Yönergesini,
n) Valilik Yönergesi: Adana Valiliği İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Yönergesini ifade eder.
 
Sorumluluklar
 
MADDE 4-
 
(1) Bu Yönergenin tümüyle uygulanmasından vali sorumludur.
(2) İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinin bu Yönergede belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde faaliyette bulunmasını sağlamaktan İl GAMER Başkanı sorumludur.
                                                                   
       İKİNCİ BÖLÜM
     
İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezlerinin Kuruluş, Görev, Çalışma, Usul ve Esasları
 
Kuruluş
 
MADDE 5-
 
(1) İl GAMER;
 
a) İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu,
b) Yürütme Kurulu
c) Başkan,
d) Müdür,
e) Çalışma Grupları,
f) Sekreteryadan, oluşur.
 
(2) İl GAMER'in Teşkilat İşleyiş Şeması Ek-1’de gösterilmiştir.
(3) İl GAMER 112 Acil Çağrı Merkezi yapımı bitinceye kadar YİKOB binasında Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Merkezi olarak kullanılan yerde müşterek hizmet verecektir.
(4) İl GAMER’in teknik donanımı, bilgi sistemleri, mimari ve yerleşim yerine ilişkin standartlar, Bakanlık tarafından genel şartname ile belirlenecektir.
 
İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu
 
MADDE 6-
 
(1) Acil durumlar öncesinde hazırlık ve zarar azaltma, olay sırasında müdahale, olay sonrasında gerçekleştirilecek iyileştirme çalışmalarını değerlendirmek, bunlara ilişkin alınacak önlemleri belirlemek, bu önlemlerin uygulanmasını ve il düzeyinde koordinasyonu sağlamak amacıyla vali veya yetkilendireceği vali yardımcısının başkanlığında, Garnizon Komutanı veya Temsilcisi, Büyükşehir Belediye Başkanı, İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü, İl Göç İdaresi Müdürü, İl Nüfus Ve Vatandaşlık Müdürü, İl Sağlık Müdürü 112, Acil Çağrı Merkezi Müdürü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü, İl Afet ve Acil Durum Müdürü, gerekli görülen diğer kurum müdürleri, özel sektör ve sivil toplum temsilcilerinden oluşan İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu teşkil edilir.
 
İl GAMER Başkanı
 
MADDE 7-
 
 1. Merkez'in iş ve işlemlerini yürütmek üzere vali tarafından bir vali yardımcısı İl GAMER Başkanı olarak görevlendirilir.
 
Yürütme Kurulu
 
MADDE 8- 
 
(1) Vali Yardımcısı başkanlığında Garnizon Komutanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve ihtiyaç duyulacak diğer kurum ve kuruluşlardan Müdür yardımcısı/Şube Müdürü veya benzer unvanlı kişilerin katılımı ile yürütme kurulu oluşturulur.
 
(2) Merkezin görev tanımında yer alan iş ve işlemlerin yerine getirilmesini sağlar. Başkanın daveti üzerine belli aralıklarla toplanır.
 
İl GAMER Müdürü
 
MADDE 9-
 
(1) İl GAMER’in iş ve işlemleri Vali tarafından görevlendirilen kişi tarafından yürütülür.
 
Çalışma Grupları
 
MADDE 10-
 
(1) Valinin uygun görmesi halinde çalışma grupları oluşturulabilir.
 
Sekreterya Hizmetleri
 
MADDE 11-
 
(1) Merkez’in sekretarya hizmetlerini yürütmek ve ilgili iş ve işlemleri icra etmek üzere üç adet büro oluşturulacaktır.
 
a- İdari Büro
 
Merkezin her türlü idari hizmet ve faaliyetlerini yürütür.
 • Büronun araç, gereç, malzeme, cihaz ve ödenek ihtiyaçlarını belirler.
 • Gelen-giden her türlü evrak ve mesajın kayıtlarını tutar, ilgililere ve ilgili yerlere ulaştırılmasını sağlar.
 • Vardiya gruplarının göreve geliş ve gidişlerinin planlamasını ve takibini yapar.
 • Merkezin iç emniyetini ve gizlilik dereceli her türlü evrakın emniyetini sağlar.
 • Merkezi yerleşim alanı içindeki her türlü malzemenin bakım ve kontrolünü yapar.
 • Büronun iaşe, yazı, desinatör ve fotokopi işlerini yürütür. Onlara ait malzemenin tedarikini ve cihazların çalışır durumda bulundurulmasını sağlar.
 • Verilecek diğer görevleri yapar.
 
b-İşlemler Bürosu:
 
Yönergenin 12. Maddesinde yer alan görevlerin yerine getirilmesini temin etmek için gerekli iş ve işlemleri yerine getirir.
 
Acil durumlarda merkezin etkin ve verimli çalışmasını sağlamak için gerekli çalışmaları yapar.
 
Verilecek diğer görevleri yapar.
 
c- Muhabere Bürosu:
 
 • Merkezin muhabere hizmetlerini yürütür. Bu maksatla merkezin telefon, faks, teleks ve diğer muhabere vasıtası ihtiyaçlarını belirler ve temin eder.
 • Gelen ve giden evrak ile yapılan haberleşmelerin gizlilik ve emniyetini sağlar.
 • Muhabere vasıtalarını bakımlı ve faal bulundurur.
 • Verilecek diğer muhabere görevlerini yapar
 
İl GAMER’ in Görevleri
 
MADDE 12-
 
(1) Kamu düzeni ve güvenliğini, bireylerin temel hak ve özgürlüklerini, can ve mal emniyetini, toplumun güven ve huzurunu temin etmeye yönelik faaliyetler ile doğal insan ve teknolojik kaynaklı acil durumların doğurduğu her türlü güvenlik riskine karşı;
 
a) Olay öncesi, anı ve sonrası süreçleri doğru, hızlı ve etkin bir şekilde yapılan çalışmaları koordine etmek.
b)  İlde meydana gelen olaylar kapsamında her türlü sesli, görsel ve yazılı bilgi ve belgeleri Merkeze bildirmek,
c)  Gerekli analiz ve planlama çalışmalarını yapmak, çözümler üretmek, kararlar almak, eğitim ve tatbikatlar düzenlemek,
ç) İl idare şube başkanlıkları ve yerel yönetimler ile işbirliği ve koordinasyonu sağlamak ve yönlendirmek,
d) Sivil toplum kuruluşları ile koordinasyon ve işbirliğini sağlamak,
e) Acil durumlarda hayatını kaybedenlerin intikali, yakınlarıyla irtibat kurulması, dini vecibelerinin yerine getirilmesi ve definlerine ilişkin iş ve işlemleri koordine etmek,
f) Toplumsal olaylar, terör saldırıları ve acil durumlar sonucu şehit olanların yakınlarına, gazilere ve etkilenen diğer vatandaşlara ve ailelerine yönelik psiko-sosyal, manevi ve sosyal destek, iaşe, ibate, acil sağlık ve diğer hizmetlerin verilmesini koordine etmek,
g) Acil durum esnasında; bütün hizmetlerin etkin ve hızlı bir şekilde yürütülmesini koordine etmek, gerekli tedbirleri almak, aldırmak, sonrasında ise; iyileştirme, maddi ve manevi yaraları sarma, mağduriyetleri giderme, rehabilitasyon, fiziki ve toplumsal restorasyon, güveni yeniden tesis etme ve yaşamı normale döndürmeye yönelik hizmetleri koordine etmek,
ğ) Acil durumlarda hayatını kaybeden, yaralanan veya mağdur olan yabancı ülke vatandaşları ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini takip ve koordine etmek,
h) Etkin ve hızlı çalışmalar yapabilmek için bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılarak acil durumlar için ihtiyaç duyulan veri ve görüntülerin kesintisiz, güncel ve güvenilir bir şekilde bu merkeze aktarılmasını sağlamak,
ı) Görev ve sorumluluk kapsamıyla ilgili bütünleşik görüntü, bilgi ve veri sistemleri oluşturmak, var olan sistemleri bu yapıya entegre etmek ve bilgi ve görüntü sistemleri için gerekli her türlü araç, gereç, cihaz, donanım ve teknolojinin ilgili kurumlarca alınmasını sağlamak,
i) İlin imkân ve kapasitesini aşan olaylarda, ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlardan destek talebinde bulunmak, bu alanda Merkezi bilgilendirmek,
j) Güvenlik ve Acil Durumlar Bilgi Sistemleri oluşturmak,
k) Yıllık çalışma planı hazırlamak,
l) Kamu düzeni ve güvenliğini tehdit eden olaylar, trafik hizmetlerinin sağlıklı işlemesini aksatan hususlar ve toplumsal olaylar dâhil bütün riskleri gözlemleme, izleme, risk analizleri yapma, risk haritaları ve senaryoları oluşturma, risk planlaması ve yıllık eylem planları yapan kuruluşlarla koordine içinde çalışmak ve bu faaliyetleri geliştirmek.
m) Bütünleşik bir yönetim anlayışıyla, ilgili bütün kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum iş dünyası ve ilgili bütün aktörleri karar alma ve uygulama süreçlerine dâhil ederek sistemin katılımcı ve kapsayıcı bir şekilde etkin ve hızlı işlemesini sağlamak,
n) Toplumda farkındalığı ve sahiplenmeyi artırmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak.
o) Yılsonu değerlendirme raporu hazırlamak,
ö) İzleme Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu tarafından alınan kararları uygulamak veya uygulanmasını sağlamak.
p) Yukarıda belirtilen süreçlerin her aşamasında tedbirler geliştirmek,
r) Vali tarafından verilen benzer görevleri yapmaktır.
 
GAMER Başkanının Görevleri
 
MADDE 13-
 
(1) Başkanın görevleri şunlardır:
 İl GAMER’i sevk, idare ve koordine etmek,
a) İhtiyaç duyulduğunda çalışma gruplarını, görevlerini belirlemek ve Validen onayını almak.
b) Merkezde görevlendirilen personelin noksansız katılmasını ve yönerge esaslarına göre çalışmasını sağlamak, aksaklıkları ilgili birim yöneticisine ileterek gerekli önlemleri aldırmak.
c) Merkez’in ihtiyaç duyacağı araç, gereç ve malzemeleri temin etmek, faal durumda bulundurulmasını sağlamak.
ç) Hazırlanan veya hazırlatılan raporları ilgili makamlara arz etmek,
d) Yürütme Kurulunun çalışmasını sağlamak
e) İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulunun görevini yerine getirilmesinin altyapısını hazırlamak
h)Yılsonu değerlendirme raporunu, izleyen yılın Ocak ayı içinde ilgili makamlara arz etmek,
ı) Vali tarafından verilen benzer görevleri yapmak.
 
İl GAMER Müdürünün Görevleri
 
MADDE 14-
 
(1) İl GAMER Müdürünün görevleri;
a) İl GAMER ile ilgili iş ve işlemler, yazışmalar, sevk, idare ve koordinasyonu sağlamak,
b) Görevli tüm personelle ilgili iş ve işlemleri yürütüp koordine etmek,
c) Çekirdek kadro ve çalışma gruplarına ait çalışma planlaması yapmak ve buna dair iş programlarını belirlemek,
d) Personelin işbirliği içinde çalışmasını sağlamak, aralarında görev bölümü yapmak,
e) Çalışma grubuna iletilen konuların incelenip, gereken işlemlerin yapılmasını ve sonuca bağlanmasını sağlamak,
f) Hizmetlerin geliştirilmesi yönünde uygulamada karşılaşılan sorunları ortadan kaldırmaya yönelik olarak GAMER Başkanına tekliflerde bulunmak,
g) Çalışma grubundaki personelin performans değerlendirmesini yapmak,
h) Personelin izin işlemlerini planlamak ve zamanında kullanılmasını sağlamak,
ı) Grup personelinin eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve eğitim faaliyetlerine katılmasını temin ve koordine etmek,
i) Merkezin görev alanına giren konularla ilgili toplantılara katılmak,
j) Vali ve İl GAMER Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır.
 
Kamu ve Özel Kurum ve Kuruluşlar ile STK’ların Görevleri
MADDE 15-
 
(1) Bütün kamu ve özel kurum ve kuruluşlar;  Güvenlik ve Acil Durumlar ile ilgili kendilerine intikal eden bütün olayları, bu olaylara ilişkin her türlü yazılı, sesli ve görsel bilgi ve belgeleri kaynak göstererek öncelikle ve çok ivedi olarak İl GAMER’e bildirir.
(2) Bütün kamu, özel kurum ve kuruluşlar ile STK’lar; etkin ve hızlı çalışmalar yapabilmek için bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılarak acil durumlar için ihtiyaç duyulan;
a) Veri ve görüntüleri,
b) Kent Bilgi Sistemleri,
c) JEMUS,
d) Coğrafi Bilgi Sistemleri,
e) Araç izleme sistemleri,
f) Güvenlik ve Acil Durumlar Bilgi Sistemlerini kesintisiz, güncel ve güvenilir bir şekilde bu merkeze aktarılmasını sağlama, tek ekran sistemiyle çalışan bütünleşik görüntü, bilgi ve veri sistemleri oluşturur.
(3) İl Emniyet Müdürlüğü Koordinasyon Merkezi ve İl Jandarma Komutanlığı Harekat Merkezi bu Merkez ile entegre bir şekilde görevlerini yürütür, öncelikle ve ivedilikle Merkeze bilgi ve veri akışı sağlar.
(4) Kurumlarda mevcut personel, araç, malzeme, haberleşme vb. bütün bilgileri talep halinde Merkeze bildirir.
(5) Meydana gelen olaylara müdahale aşamasında Merkezin bildirdiği görevleri, her türlü araç, personel, ekip sevkini hiçbir aksaklığa meydan vermeden ve herhangi bir yazılı emir beklemeden ivedilikle yerine getirir.
 
Çekirdek Kadro
 
MADDE 16-
(1) Olağan durumlarda görev yapacak şekilde çekirdek kadro oluşturulur.
(2) Çekirdek kadro 7 gün 24 saat esasına göre görev yapar.
(3) Görevli kurumlar 7 gün 24 saat esasına göre yeterince personel görevlendirerek personel listelerini Merkeze bildirilir.
(4) Görevli personeller Merkez Müdürünün sevk, idare ve sorumluluğunda görev yaparlar.
 
Tam Kadro
 
MADDE 17-
 
Acil durumlarda görev yapmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların görevlendirdiği kişilerden oluşan personelleri ifade eder. Acil durumun devam ettiği süre içerisinde görevlerini ikinci bir emre kadar devam ettirir.
 
Kurulların Oluşumu ve Personel Görevlendirilmesi
 
MADDE 18-
 
(1) İzleme Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu: Yönergenin 6. Maddesinde belirtilen kurum temsilcilerinden oluşur.
(2) Yürütme Kurulu: Yönergenin 8. Maddesinde belirtilen kurum temsilcilerinden oluşur.
(3) Çekirdek Kadro: Merkez Müdürü Başkanlığında Valilik, Emniyet ve Jandarma Personelinden oluşur ve 7/24 saat esasına göre çalışır.              
(4) Tam Kadro: Yürütme Kurulunda yer alan ve gerek görülen diğer kuruluşların personelinden oluşur ve 7/24 esasına göre çalışır.
 
Basın Açıklaması
 
MADDE 19-
(l) Basın açıklamaları, vali veya yetkilendireceği kişi tarafından Bakanlık ile koordine edilerek yapılır.
 
Çalışma Esasları
 
MADDE 20-
(l) Merkez, Bakanlık Merkez ile kesintisiz iletişim halinde bulunarak 7 gün 24 saat esasına göre çalışır.
(2) Olağan durumlarda faaliyetler çekirdek kadro ile yürütülür. Acil durumlarda, Valinin talimatı üzerine tam kadro durumuna geçilir.
(3) İl emniyet müdürlüğü koordinasyon merkezi, il jandarma komutanlığı harekat merkezleri bu Merkez ile entegre bir şekilde görevlerini yürütür. Bu birimlerin harekât merkezleri öncelikle ve ivedilikle Merkeze bilgi ve veri akışı sağlar.
(4) 3’ üncü fıkrada sayılan birimler ile belediyeler, kamu ve özel sektör kuruluşlarının ellerinde mevcut bilgi ve görüntü sistemlerinin, valiliğin talep ettiği bölümleri Merkeze bilgi ve görüntü sistemlerine entegre edilir. Kamu düzeni ve güvenliği açısından gerekli olan ve Valiliğin uygun göreceği yeni bilgi ve görüntü sistemleri geliştirilir ve bunlar Merkeze entegre edilir.
(5) 112 Acil Çağrı Merkezleri ile koordinasyon içerisinde çalışılır.
(6) İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri ile koordinasyon içerisinde çalışılır.
(7) Merkez YİKOB bünyesinde yer alan Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Merkezinde görev yapar. 112 Acil Çağrı Merkezi hizmete girdiğinde aynı binada yer alan Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde görevini yerine getirecektir.
(8) Merkez tarafından verilen görevler, personel, araç, gereç, bilgi ve doküman talepleri ilgili kuruluşlar tarafından derhal yerine getirecektir.
 
Belediye Başkanlıklarının Görevleri
 
MADDE 21-
 
 (1) Bilişim, bilgi ve görüntü sistemleri ve haberleşme altyapılarını Merkeze entegre etmek ve ihtiyaç duyulan yeni sistemleri valiliğin talebi doğrultusunda geliştirmek,
(2) Envanterinde bulunan araç-gereç, malzeme ve personel yönünden talep halinde destek vermek. İlçe Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezleri
 
MADDE 22-
 
(l) Vali tarafından uygun görülen ilçelerde, ilçe GAMER kurulabilir. Bunların görev, yetki, sorumluluk ve teşkilatlanmaları, Bakanlık Yönergesinde belirtilen esaslar çerçevesinde vali tarafından belirlenir.
(2) İlçelerde GAMER kurulması halinde 7 gün ve 24 saat esasına göre çalışıp çalışmayacağına, yerleşim ve donanım kapsamına vali karar verir.
(3)  İlçe yönergeleri vali tarafından onaylanarak yürürlüğe girer.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Olay Bildirimi ve Raporların Gönderilmesi
 
Olay Bildirimi ve Raporların Gönderilmesi
 
MADDE 23-
(1) Meydana gelen olaylar, her türlü iletişim araçları kullanılarak ivedi bir şekilde Merkeze bildirilir.
(2) Olayla ilgili bilgiler, “Güvenlik ve Acil Durum Raporu”  ile olayı müteakiben derhal Merkeze gönderilir.
(3) Olay sebebiyle gerçekleşen can kayıplarına ilişkin bilgiler, “Vefat Bildirim Formu” , yaralı durumu “Yaralı Bildirim Formu”  kullanılarak ayrıntılı bir şekilde Merkeze bildirilir.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Hususlar
 
Denetim
 
MADDE 24-
(1) İl ve İlçe GAMER’ler valilik ve kaymakamlık genel iş yürütümü teftişi kapsamında mülkiye müfettişlerince denetlenir.
 
Logo Kullanımı ve GAMER Kısaltması
 
MADDE 25-
(1) İlimizde “Adana Valiliği GAMER “ismi kullanılacaktır.                                                                        
 
Giderler
 
MADDE 26-
(1)  Merkez’in harcamaları Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB), 112 Acil Çağrı Merkezi ile ilgili kuruluşların bütçelerinden karşılanır.
 
Tereddütlerin Giderilmesi
 
MADDE 27-
(1) Valilik Yönergesinin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Vali yetkilidir.
 
Diğer Bakanlık, Kurum ve Kuruluşlarla Karşılıklı Yardımlaşma ve İşbirliği
 
MADDE 28-
(1) Haberleşme, bilgi ve belge paylaşımı, ulaşım, sağlık, beslenme, barınma, altyapı, psiko-sosyal destek vb. hususlarda diğer bakanlık, kurum ve kuruluşlarla yardımlaşma ve işbirliğine gidilir.
 
Yönerge Ekleri Değişikliği
 
MADDE 29-
(1) Bu Yönergeye yeni ek konulmasına, mevcutların çıkarılması ve/veya üzerinde değişiklik yapılmasına Vali yetkilidir.
 
Yürürlük
 
MADDE 30- (1) Bu Yönerge Adana Valisinin onayını müteakip yürürlüğe girer.
 
Yürütme
 
MADDE 31-
(1) Bu Yönerge hükümlerini Adana Valisi yürütür.