T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
SEYHAN KAYMAKAMLIĞI
 
ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ ALIM İLANI
 
1.      GENEL HUSUSLAR
 
a) 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu kapsamında Emniyet Hizmetleri Sınıfında Seyhan ilçesi mülki sınırları içerisinde görevlendirilmek üzere (250) Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.
b) Aranan şartları taşıyan adaylar öncelikle sözlü sınava tabi tutulacak olup, sözlü sınavdan geçerli not alan adaylar yazılı sınava girmeye hak kazanacaktır. Yazılı sınav sonuçlarına göre ise asil ve yedek aday listesi belirlenecektir.
c) İlçemiz sınırları içinde çalıştırılmak üzere alınacak adaylar için giriş sınavları ilçe merkezinde yapılacaktır.
d) Valilik ve Kaymakamlığımızın internet adresinden yapılacak tüm duyurular adaylar için tebligat niteliğinde olacağından, belirtilen resmi internet adreslerinin personel alım süresince takip edilmesi gerekmektedir.
e) Alım sürecinin herhangi bir aşamasında başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan adayların işlemleri iptal edilecektir.
2.       ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR
 
a) Erkek ve Türk vatandaşı olmak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c) Askerlik ödevini bitirmiş olup 30 yaşından büyük olmamak, (Asıl aday listesine girenlerin bekçiliğe giriş sınavı için verdikleri dilekçenin Kaymakamlık tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğüne havale olduğu tarih; yedek aday listesine girenlerin ise adaylığa tayin tarihi dikkate alınacaktır.)
d) Görevini yapmaya engel olabilecek bir hastalık veya engeli bulunmadığını sağlık kurulu tarafından verilmiş raporla belgelemek,
e) Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
f) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’nci maddesindeki şartları taşımak,
g) Türk toplum telakkilerine (anlayışına) göre kötü şöhretli tanınmamak,
h) Kamu haklarından mahrum olmamak veya kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,
i) Müracaat ettiği il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,
j) En az 167 cm boyunda olmak,
k) Herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak. {ağırlık(kg)/[boy(m)]2} örnek: 80/1,75²=26
 
3.       BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ ve TARİHİ:
 
a) Başvurular 16-30 Kasım 2017 tarihleri arasında, hafta içi mesai saatlerinde (08:30ile 17:00) İlçe Emniyet Müdürlüğünebizzat yapılacaktır.
 
b) Adaylar, çalışmak istedikleri ilçe için ekte yer alan Örnek dilekçe ve istenilen diğer evraklarla birlikte başvuracaklardır. Aynı anda birden fazla ilçe için başvuru kabul edilmeyecektir.
c) Dilekçe ve ekli belgelerin incelenmesi sonucunda; bekçiliğe giriş için gerekli nitelikleri taşımadığı açıkça anlaşılan veya bekçi olmaya engel hali tespit edilen istekliye, Kaymakamlıkça isteğin kabul edilmediği gerekçeli bir yazı ile bildirilir. Dilekçesi ve ekleri istemi halinde sahibine geri verilir.
d) Adaylar yapılacak olan sözlü ve yazılı sınava katılmak amacıyla;
 
•         T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı,
•         Okul diploma veya tasdiknamesinin aslı veya kurumca tasdikli örneği,
•         Askerlik durum belgesi,
•         4,5x6 cm ölçülerinde (6) adet fotoğraf,
•         Adli sicil belgesi,
•         Müracaat ettiği il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ettiğini belirtir belge,
•         Aile Hekimliğinden alınacak adayın boy ve beden kitle endeksini belirtir belge,
•   Hazırlık okumuş ise belgesini ibraz etmek zorundadır
       
e) Adaylar başvuru süresi içerisinde başvuru dilekçesinde eksiklik görmeleri halinde, görevli personele düzelttirip yeniden imzalayacaklardır. Başvuru dilekçesinde belirtilen bilgiler, yapılacak işlemler için esas alınacağından, beyan edilen yanlış bilgilerden adayın kendisi sorumlu olacaktır.
4.      SÖZLÜ SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ VE KONULARI
 
a) Sözlü sınav 06 Aralık 2017-  18Aralık 2017  tarihleri arasında yapılacaktır.
 
b) Bekçi olmaya engel hali bulunmadığı anlaşılan isteklilere fotoğraflı ve açık kimlik bilgileri yazılı birer “Sınava Giriş Belgesi” verilecektir. Bu belgede, sözlü sınavın yapılacağı yer ve saati de belirtilecektir.
c) Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, Sınava Giriş Belgesi”ni İlçe Emniyet Müdürlüğünden bizzat imzalayarak alacaklardır. Sözlü sınava katılacak tüm adayların katılım sırasına göre liste halinde imzaları alınacak ve bu aşamada “Sınav Giriş Belgesindeki imzasının doğruluğu karşılaştırılacaktır. “Sınav Giriş Belgesini sınava getirmeyenler veya imzası farklı olanlar sözlü ve/veya yazılı sınava alınmayacaktır.
d) Sınav komisyonunca adaylar, birer birer sözlü sınava tabi tutulacaktır.
e) Sözlü sınavda adayların:
•         Genel kültür durumu,
•         Genel görünüş, hal ve tavırları ile vakara uymayan konuşma itiyadı,
•         Herhangi bir düşünce ve duygunun sözle anlatılmasında güçlük,
Gibi bekçiliğe girmeye mani halleri olup olmadığı değerlendirilecektir.
f) Sözlü sınavda 100 tam puan üzerinden 70 puan alan adaylar başarılı sayılarak yazılı sınava çağrılacaktır.
g) Sözlü sınav sonuçları, sınav tarihinden sonra en geç iki gün içerisinde Kaymakamlığımızın internet adresinden ilan edilecektir.
5.      YAZILI SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ VE KONULARI
 
a) Yazılı sınav 24 Aralık 2017 Pazar günü yapılacaktır.
 
b) Sözlü sınavda başarılı olan adaylar, kendilerine verilecek Sınav Giriş Belgesinde belirtilen yer ve saatte yapılacak olan yazılı sınava gireceklerdir. Sınav Giriş Belgesini getirmeyen adaylar yazılı sınava alınmayacaktır.
 
c) Yazılı Sınav soruları Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi ve Matematik derslerinden tertip olunacaktır.
 
d) Yazılı sınavda adaylara çoktan seçmeli (50) soru yöneltilecek olup, sınav süresi (60) dakika olacaktır.
 
e) Sınavda adayların diğer adaylar ile konuşmaları, birbirinden veya dışardan kopya almaları yasaktır. Bu hareketleri yaptıkları görülenler derhal sınav dışı edilecek ve kâğıtlarına durum işaret edilecektir. Bu husus sınav sonunda düzenlenecek tutanağa da kaydedilecektir.
f) Sınava özürlü veya özürsüz olarak saatinde girmemiş olanlar o sınava girme hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu nedenle adayların sınavdan en az 15 dakika Önce sınav salonunda yerlerini alacak şekilde hazır olması gerekmektedir.
g) Her bir soru (2) puan olmak kaydıyla, yazılı sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek ve yanlış cevaplar doğruyu götürmeyecektir.
6.     KESİN BAŞARI LİSTESİ
 
a) Yazılı sınavda en yüksek puan alanlardan başlamak üzere sınavda başarı gösterenlerin ad ve soyadları ile puanlarını içeren liste hazırlanacaktır. Bu listenin başından itibaren boş kadro sayısı kadar aday “Asil Aday Listesi”ni, geri kalan kısmı da “Yedek Aday Listesi”ni teşkil edecektir.
b) Asil ve Yedek Aday Listesi oluşturulurken, yazılı sınav puanları eşit olan adaylardan yaşça küçük olana öncelik verilecektir.
c) Asıl ve yedek aday listesi, yazılı sınav tarihinden sonra en geç iki gün içerisinde Kaymakamlığımızın internet adresinden ilan edilecektir.
7.     SONUÇLARA İTİRAZ
Yazılı sınav sonuçlarında maddi hata bulunduğuna dair itirazlar, asil ve yedek aday listelerinin ilanından itibaren iki iş günü içinde sınav komisyonuna yapılabilecek olup, bu kapsamdaki itirazlara yine iki iş günü içerisinde komisyonca cevap verilecektir.
8.     SINAVI KAZANANLARIN ATANMASI
 
a) Asil aday listesine girenlerden; yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olanlar, tebligat üzerine en yakın tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alacakları Sağlık Kurul Raporlarını İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
b) Bekçiliğe girmeye elverişli olduğu anlaşılanlar aday memur olarak atanacaktır. Ataması yapılanlardan, vazgeçenler ile geçerli bir mazereti olmaksızın kanuni süresi içerisinde görevine başlamayanların atamaları ise iptal edilecektir.
c) Ataması yapılan aday memurlar arasından kanuni süreler içerisinde göreve başlamayanların yerine, yedek listesinden sıra ile aday çağrılacak ve (8.a) maddesinden itibaren belirtilen işlemler bu adaylar için de yapılacaktır.
                                                                                                                                    İLAN OLUNUR.
                SEYHAN KAYMAKAMLIĞINA
 
 
           SeyhanKaymakamlığına alınacak olan Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınavlarına başvurmak istiyorum. 
 
        Sınav yerine gidiş-dönüş ve zaruri masraflar ile sınavı kazandığım takdirde sağlık kurulu raporu almak üzere yapacağım masraflar tarafıma ait olup, ileride bu konuda herhangi bir talepte bulunmayacağım.
 
         Valilik/Kaymakamlık internet sitesinde yayınlanan Çarşı ve Mahalle Bekçisi alım ilanını okudum ve içeriği hakkında bilgi sahibi oldum. Ayrıca müracaatımdan itibaren alım süresince yapılacak muhtemel duyuruları Valilik ve ilgili Kaymakamlık internet adresinden takip etmem gerektiğini biliyorum.
 
         Alım ilanının (3.d) maddesinde belirtilen müracaat evrakları ekte sunulmuş olup; aşağıdaki tabloda belirtmiş olduğum bilgilerin ve ekli belgelerin doğru olduğunu beyan ediyor ve aksinin tespit edilmesi durumunda başvurumun geçersiz sayılacağını kabul ve taahhüt ediyorum.    .…/..…/2017
 
 
 
İmza
Adı Soyadı
 
Başvuru Sahibinin;
 
Adı Soyadı
 
T.C. Kimlik Numarası
 
Doğum Yeri/Tarihi
 
Medeni Durumu
 
İkamet Adresi
 
 
 
Telefon Numarası
 
E-mail Adresi
 
Mesleği/Yaptığı İşler
 
Askerlik Durumu
 
Öğrenim Durumu
 
Adli Sicil Kaydının Olup Olmadığı
 
Lisede Hazırlık Okuyup Okumadığı
 
 
 
Ek     :
 1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 2. Okul Diploma veya Tasdiknamesi,
 3. Askerlik Durum Belgesi,
 4. 4,5x6 cm Ölçülerinde 6 adet Fotoğraf,
 5. Adli Sicil Belgesi,
 6. Müracaat ettiği il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ettiğini belirtir belge,
 7. Aile Hekimliğinden alınacak adayın boy ve beden kitle endeksini belirtir belge,
 8. Hazırlık Okumuş ise Belgesi.
 
T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
YÜREĞİR KAYMAKAMLIĞI
 
ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ ALIM İLANI
 
1.      GENEL HUSUSLAR
 
a) 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu kapsamında Emniyet Hizmetleri Sınıfında Yüreğir ilçesi mülki sınırları içerisinde görevlendirilmek üzere (130) Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.
b) Aranan şartları taşıyan adaylar öncelikle sözlü sınava tabi tutulacak olup, sözlü sınavdan geçerli not alan adaylar yazılı sınava girmeye hak kazanacaktır. Yazılı sınav sonuçlarına göre ise asil ve yedek aday listesi belirlenecektir.
c) İlçemiz sınırları içinde çalıştırılmak üzere alınacak adaylar için giriş sınavları ilçe merkezinde yapılacaktır.
d) Valilik ve Kaymakamlığımızın internet adresinden yapılacak tüm duyurular adaylar için tebligat niteliğinde olacağından, belirtilen resmi internet adreslerinin personel alım süresince takip edilmesi gerekmektedir.
e) Alım sürecinin herhangi bir aşamasında başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan adayların işlemleri iptal edilecektir.
2.       ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR
 
a) Erkek ve Türk vatandaşı olmak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c) Askerlik ödevini bitirmiş olup 30 yaşından büyük olmamak, (Asıl aday listesine girenlerin bekçiliğe giriş sınavı için verdikleri dilekçenin Kaymakamlık tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğüne havale olduğu tarih; yedek aday listesine girenlerin ise adaylığa tayin tarihi dikkate alınacaktır.)
d) Görevini yapmaya engel olabilecek bir hastalık veya engeli bulunmadığını sağlık kurulu tarafından verilmiş raporla belgelemek,
e) Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
f) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’nci maddesindeki şartları taşımak,
g) Türk toplum telakkilerine (anlayışına) göre kötü şöhretli tanınmamak,
h) Kamu haklarından mahrum olmamak veya kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,
i) Müracaat ettiği il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,
j) En az 167 cm boyunda olmak,
k) Herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak. {ağırlık(kg)/[boy(m)]2} örnek: 80/1,75²=26
 
3.       BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ ve TARİHİ:
 
a) Başvurular 16-30 Kasım 2017 tarihleri arasında, hafta içi mesai saatlerinde (08:30 ile 17:00) İlçe Emniyet Müdürlüğünebizzat yapılacaktır.
 
b) Adaylar, çalışmak istedikleri ilçe için ekte yer alan Örnek dilekçe ve istenilen diğer evraklarla birlikte başvuracaklardır. Aynı anda birden fazla ilçe için başvuru kabul edilmeyecektir.
c) Dilekçe ve ekli belgelerin incelenmesi sonucunda; bekçiliğe giriş için gerekli nitelikleri taşımadığı açıkça anlaşılan veya bekçi olmaya engel hali tespit edilen istekliye, Kaymakamlıkça isteğin kabul edilmediği gerekçeli bir yazı ile bildirilir. Dilekçesi ve ekleri istemi halinde sahibine geri verilir.
d) Adaylar yapılacak olan sözlü ve yazılı sınava katılmak amacıyla;
 
•         T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı,
•         Okul diploma veya tasdiknamesinin aslı veya kurumca tasdikli örneği,
•         Askerlik durum belgesi,
•         4,5x6 cm ölçülerinde (6) adet fotoğraf,
•         Adli sicil belgesi,
•         Müracaat ettiği il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ettiğini belirtir belge,
•         Aile Hekimliğinden alınacak adayın boy ve beden kitle endeksini belirtir belge,
•   Hazırlık okumuş ise belgesini ibraz etmek zorundadır
       
e) Adaylar başvuru süresi içerisinde başvuru dilekçesinde eksiklik görmeleri halinde, görevli personele düzelttirip yeniden imzalayacaklardır. Başvuru dilekçesinde belirtilen bilgiler, yapılacak işlemler için esas alınacağından, beyan edilen yanlış bilgilerden adayın kendisi sorumlu olacaktır.
4.      SÖZLÜ SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ VE KONULARI
 
a) Sözlü sınav 06 Aralık 2017-  18Aralık 2017  tarihleri arasında yapılacaktır.
 
b) Bekçi olmaya engel hali bulunmadığı anlaşılan isteklilere fotoğraflı ve açık kimlik bilgileri yazılı birer “Sınava Giriş Belgesi” verilecektir. Bu belgede, sözlü sınavın yapılacağı yer ve saati de belirtilecektir.
c) Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, Sınava Giriş Belgesi”ni İlçe Emniyet Müdürlüğünden bizzat imzalayarak alacaklardır. Sözlü sınava katılacak tüm adayların katılım sırasına göre liste halinde imzaları alınacak ve bu aşamada “Sınav Giriş Belgesindeki imzasının doğruluğu karşılaştırılacaktır. “Sınav Giriş Belgesini sınava getirmeyenler veya imzası farklı olanlar sözlü ve/veya yazılı sınava alınmayacaktır.
d) Sınav komisyonunca adaylar, birer birer sözlü sınava tabi tutulacaktır.
e) Sözlü sınavda adayların:
•         Genel kültür durumu,
•         Genel görünüş, hal ve tavırları ile vakara uymayan konuşma itiyadı,
•         Herhangi bir düşünce ve duygunun sözle anlatılmasında güçlük,
Gibi bekçiliğe girmeye mani halleri olup olmadığı değerlendirilecektir.
f) Sözlü sınavda 100 tam puan üzerinden 70 puan alan adaylar başarılı sayılarak yazılı sınava çağrılacaktır.
g) Sözlü sınav sonuçları, sınav tarihinden sonra en geç iki gün içerisinde Kaymakamlığımızın internet adresinden ilan edilecektir.
5.      YAZILI SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ VE KONULARI
 
a) Yazılı sınav 24 Aralık 2017 Pazar günü yapılacaktır.
 
b) Sözlü sınavda başarılı olan adaylar, kendilerine verilecek Sınav Giriş Belgesinde belirtilen yer ve saatte yapılacak olan yazılı sınava gireceklerdir. Sınav Giriş Belgesini getirmeyen adaylar yazılı sınava alınmayacaktır.
 
c) Yazılı Sınav soruları Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi ve Matematik derslerinden tertip olunacaktır.
 
d) Yazılı sınavda adaylara çoktan seçmeli (50) soru yöneltilecek olup, sınav süresi (60) dakika olacaktır.
 
e) Sınavda adayların diğer adaylar ile konuşmaları, birbirinden veya dışardan kopya almaları yasaktır. Bu hareketleri yaptıkları görülenler derhal sınav dışı edilecek ve kâğıtlarına durum işaret edilecektir. Bu husus sınav sonunda düzenlenecek tutanağa da kaydedilecektir.
f) Sınava özürlü veya özürsüz olarak saatinde girmemiş olanlar o sınava girme hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu nedenle adayların sınavdan en az 15 dakika Önce sınav salonunda yerlerini alacak şekilde hazır olması gerekmektedir.
g) Her bir soru (2) puan olmak kaydıyla, yazılı sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek ve yanlış cevaplar doğruyu götürmeyecektir.
6.     KESİN BAŞARI LİSTESİ
 
a) Yazılı sınavda en yüksek puan alanlardan başlamak üzere sınavda başarı gösterenlerin ad ve soyadları ile puanlarını içeren liste hazırlanacaktır. Bu listenin başından itibaren boş kadro sayısı kadar aday “Asil Aday Listesi”ni, geri kalan kısmı da “Yedek Aday Listesi”ni teşkil edecektir.
b) Asil ve Yedek Aday Listesi oluşturulurken, yazılı sınav puanları eşit olan adaylardan yaşça küçük olana öncelik verilecektir.
c) Asıl ve yedek aday listesi, yazılı sınav tarihinden sonra en geç iki gün içerisinde Kaymakamlığımızın internet adresinden ilan edilecektir.
7.     SONUÇLARA İTİRAZ
Yazılı sınav sonuçlarında maddi hata bulunduğuna dair itirazlar, asil ve yedek aday listelerinin ilanından itibaren iki iş günü içinde sınav komisyonuna yapılabilecek olup, bu kapsamdaki itirazlara yine iki iş günü içerisinde komisyonca cevap verilecektir.
8.     SINAVI KAZANANLARIN ATANMASI
 
a) Asil aday listesine girenlerden; yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olanlar, tebligat üzerine en yakın tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alacakları Sağlık Kurul Raporlarını İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
b) Bekçiliğe girmeye elverişli olduğu anlaşılanlar aday memur olarak atanacaktır. Ataması yapılanlardan, vazgeçenler ile geçerli bir mazereti olmaksızın kanuni süresi içerisinde görevine başlamayanların atamaları ise iptal edilecektir.
c) Ataması yapılan aday memurlar arasından kanuni süreler içerisinde göreve başlamayanların yerine, yedek listesinden sıra ile aday çağrılacak ve (8.a) maddesinden itibaren belirtilen işlemler bu adaylar için de yapılacaktır.
                                                                                                                                     İLAN OLUNUR.     
YÜREĞİR KAYMAKAMLIĞINA
 
 
           YüreğirKaymakamlığına alınacak olan Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınavlarına başvurmak istiyorum.
 
        Sınav yerine gidiş-dönüş ve zaruri masraflar ile sınavı kazandığım takdirde sağlık kurulu raporu almak üzere yapacağım masraflar tarafıma ait olup, ileride bu konuda herhangi bir talepte bulunmayacağım.
 
         Valilik/Kaymakamlık internet sitesinde yayınlanan Çarşı ve Mahalle Bekçisi alım ilanını okudum ve içeriği hakkında bilgi sahibi oldum. Ayrıca müracaatımdan itibaren alım süresince yapılacak muhtemel duyuruları Valilik ve ilgili Kaymakamlık internet adresinden takip etmem gerektiğini biliyorum.
 
         Alım ilanının (3.d) maddesinde belirtilen müracaat evrakları ekte sunulmuş olup; aşağıdaki tabloda belirtmiş olduğum bilgilerin ve ekli belgelerin doğru olduğunu beyan ediyor ve aksinin tespit edilmesi durumunda başvurumun geçersiz sayılacağını kabul ve taahhüt ediyorum.    .…/..…/2017
 
 
 
İmza
Adı Soyadı
 
Başvuru Sahibinin;
 
Adı Soyadı
 
T.C. Kimlik Numarası
 
Doğum Yeri/Tarihi
 
Medeni Durumu
 
İkamet Adresi
 
 
 
Telefon Numarası
 
E-mail Adresi
 
Mesleği/Yaptığı İşler
 
Askerlik Durumu
 
Öğrenim Durumu
 
Adli Sicil Kaydının Olup Olmadığı
 
Lisede Hazırlık Okuyup Okumadığı
 
 
 
Ek     :
 1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 2. Okul Diploma veya Tasdiknamesi,
 3. Askerlik Durum Belgesi,
 4. 4,5x6 cm Ölçülerinde 6 adet Fotoğraf,
 5. Adli Sicil Belgesi,
 6. Müracaat ettiği il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ettiğini belirtir belge,
 7. Aile Hekimliğinden alınacak adayın boy ve beden kitle endeksini belirtir belge,
 8. Hazırlık Okumuş ise Belgesi.
 
 
 
 
T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
ÇUKUROVA KAYMAKAMLIĞI
 
ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ ALIM İLANI
 
1.      GENEL HUSUSLAR
 
a) 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu kapsamında Emniyet Hizmetleri Sınıfında Çukurova ilçesi mülki sınırları içerisinde görevlendirilmek üzere (120) Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.
b) Aranan şartları taşıyan adaylar öncelikle sözlü sınava tabi tutulacak olup, sözlü sınavdan geçerli not alan adaylar yazılı sınava girmeye hak kazanacaktır. Yazılı sınav sonuçlarına göre ise asil ve yedek aday listesi belirlenecektir.
c) İlçemiz sınırları içinde çalıştırılmak üzere alınacak adaylar için giriş sınavları ilçe merkezinde yapılacaktır.
d) Valilik ve Kaymakamlığımızın internet adresinden yapılacak tüm duyurular adaylar için tebligat niteliğinde olacağından, belirtilen resmi internet adreslerinin personel alım süresince takip edilmesi gerekmektedir.
e) Alım sürecinin herhangi bir aşamasında başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan adayların işlemleri iptal edilecektir.
2.       ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR
 
a) Erkek ve Türk vatandaşı olmak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c) Askerlik ödevini bitirmiş olup 30 yaşından büyük olmamak, (Asıl aday listesine girenlerin bekçiliğe giriş sınavı için verdikleri dilekçenin Kaymakamlık tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğüne havale olduğu tarih; yedek aday listesine girenlerin ise adaylığa tayin tarihi dikkate alınacaktır.)
d) Görevini yapmaya engel olabilecek bir hastalık veya engeli bulunmadığını sağlık kurulu tarafından verilmiş raporla belgelemek,
e) Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
f) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’nci maddesindeki şartları taşımak,
g) Türk toplum telakkilerine (anlayışına) göre kötü şöhretli tanınmamak,
h) Kamu haklarından mahrum olmamak veya kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,
i) Müracaat ettiği il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,
j) En az 167 cm boyunda olmak,
k) Herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak. {ağırlık(kg)/[boy(m)]2} örnek: 80/1,75²=26
3.       BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ ve TARİHİ:
 
a) Başvurular 16-30 Kasım 2017 tarihleri arasında, hafta içi mesai saatlerinde (08:30ile 17:00) İlçe Emniyet Müdürlüğünebizzat yapılacaktır.
 
b) Adaylar, çalışmak istedikleri ilçe için ekte yer alan Örnek dilekçe ve istenilen diğer evraklarla birlikte başvuracaklardır. Aynı anda birden fazla ilçe için başvuru kabul edilmeyecektir.
c) Dilekçe ve ekli belgelerin incelenmesi sonucunda; bekçiliğe giriş için gerekli nitelikleri taşımadığı açıkça anlaşılan veya bekçi olmaya engel hali tespit edilen istekliye, Kaymakamlıkça isteğin kabul edilmediği gerekçeli bir yazı ile bildirilir. Dilekçesi ve ekleri istemi halinde sahibine geri verilir.
d) Adaylar yapılacak olan sözlü ve yazılı sınava katılmak amacıyla;
 
•         T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı,
•         Okul diploma veya tasdiknamesinin aslı veya kurumca tasdikli örneği,
•         Askerlik durum belgesi,
•         4,5x6 cm ölçülerinde (6) adet fotoğraf,
•         Adli sicil belgesi,
•         Müracaat ettiği il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ettiğini belirtir belge,
•         Aile Hekimliğinden alınacak adayın boy ve beden kitle endeksini belirtir belge,
•   Hazırlık okumuş ise belgesini ibraz etmek zorundadır
       
e) Adaylar başvuru süresi içerisinde başvuru dilekçesinde eksiklik görmeleri halinde, görevli personele düzelttirip yeniden imzalayacaklardır. Başvuru dilekçesinde belirtilen bilgiler, yapılacak işlemler için esas alınacağından, beyan edilen yanlış bilgilerden adayın kendisi sorumlu olacaktır.
4.      SÖZLÜ SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ VE KONULARI
 
a) Sözlü sınav 06 Aralık 2017-  18Aralık 2017  tarihleri arasında yapılacaktır.
 
b) Bekçi olmaya engel hali bulunmadığı anlaşılan isteklilere fotoğraflı ve açık kimlik bilgileri yazılı birer “Sınava Giriş Belgesi” verilecektir. Bu belgede, sözlü sınavın yapılacağı yer ve saati de belirtilecektir.
c) Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, Sınava Giriş Belgesi”ni İlçe Emniyet Müdürlüğünden bizzat imzalayarak alacaklardır. Sözlü sınava katılacak tüm adayların katılım sırasına göre liste halinde imzaları alınacak ve bu aşamada “Sınav Giriş Belgesindeki imzasının doğruluğu karşılaştırılacaktır. “Sınav Giriş Belgesini sınava getirmeyenler veya imzası farklı olanlar sözlü ve/veya yazılı sınava alınmayacaktır.
d) Sınav komisyonunca adaylar, birer birer sözlü sınava tabi tutulacaktır.
e) Sözlü sınavda adayların:
•         Genel kültür durumu,
•         Genel görünüş, hal ve tavırları ile vakara uymayan konuşma itiyadı,
•         Herhangi bir düşünce ve duygunun sözle anlatılmasında güçlük,
Gibi bekçiliğe girmeye mani halleri olup olmadığı değerlendirilecektir.
f) Sözlü sınavda 100 tam puan üzerinden 70 puan alan adaylar başarılı sayılarak yazılı sınava çağrılacaktır.
g) Sözlü sınav sonuçları, sınav tarihinden sonra en geç iki gün içerisinde Kaymakamlığımızın internet adresinden ilan edilecektir.
5.      YAZILI SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ VE KONULARI
 
a) Yazılı sınav 24 Aralık 2017 Pazar günü  yapılacaktır.
 
b) Sözlü sınavda başarılı olan adaylar, kendilerine verilecek Sınav Giriş Belgesinde belirtilen yer ve saatte yapılacak olan yazılı sınava gireceklerdir. Sınav Giriş Belgesini getirmeyen adaylar yazılı sınava alınmayacaktır.
 
c) Yazılı Sınav soruları Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi ve Matematik derslerinden tertip olunacaktır.
 
d) Yazılı sınavda adaylara çoktan seçmeli (50) soru yöneltilecek olup, sınav süresi (60) dakika olacaktır.
 
e) Sınavda adayların diğer adaylar ile konuşmaları, birbirinden veya dışardan kopya almaları yasaktır. Bu hareketleri yaptıkları görülenler derhal sınav dışı edilecek ve kâğıtlarına durum işaret edilecektir. Bu husus sınav sonunda düzenlenecek tutanağa da kaydedilecektir.
f) Sınava özürlü veya özürsüz olarak saatinde girmemiş olanlar o sınava girme hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu nedenle adayların sınavdan en az 15 dakika Önce sınav salonunda yerlerini alacak şekilde hazır olması gerekmektedir.
g) Her bir soru (2) puan olmak kaydıyla, yazılı sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek ve yanlış cevaplar doğruyu götürmeyecektir.
 
6.     KESİN BAŞARI LİSTESİ
 
a) Yazılı sınavda en yüksek puan alanlardan başlamak üzere sınavda başarı gösterenlerin ad ve soyadları ile puanlarını içeren liste hazırlanacaktır. Bu listenin başından itibaren boş kadro sayısı kadar aday “Asil Aday Listesi”ni, geri kalan kısmı da “Yedek Aday Listesi”ni teşkil edecektir.
b) Asil ve Yedek Aday Listesi oluşturulurken, yazılı sınav puanları eşit olan adaylardan yaşça küçük olana öncelik verilecektir.
c) Asıl ve yedek aday listesi, yazılı sınav tarihinden sonra en geç iki gün içerisinde Kaymakamlığımızın internet adresinden ilan edilecektir.
7.     SONUÇLARA İTİRAZ
Yazılı sınav sonuçlarında maddi hata bulunduğuna dair itirazlar, asil ve yedek aday listelerinin ilanından itibaren iki iş günü içinde sınav komisyonuna yapılabilecek olup, bu kapsamdaki itirazlara yine iki iş günü içerisinde komisyonca cevap verilecektir.
8.     SINAVI KAZANANLARIN ATANMASI
 
a) Asil aday listesine girenlerden; yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olanlar, tebligat üzerine en yakın tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alacakları Sağlık Kurul Raporlarını İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
b) Bekçiliğe girmeye elverişli olduğu anlaşılanlar aday memur olarak atanacaktır. Ataması yapılanlardan, vazgeçenler ile geçerli bir mazereti olmaksızın kanuni süresi içerisinde görevine başlamayanların atamaları ise iptal edilecektir.
c) Ataması yapılan aday memurlar arasından kanuni süreler içerisinde göreve başlamayanların yerine, yedek listesinden sıra ile aday çağrılacak ve (8.a) maddesinden itibaren belirtilen işlemler bu adaylar için de yapılacaktır.
                                                                                                                             İLAN OLUNUR.
                ÇUKUROVA KAYMAKAMLIĞINA
        ÇukurovaKaymakamlığına alınacak olan Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınavlarına başvurmak istiyorum. 
        Sınav yerine gidiş-dönüş ve zaruri masraflar ile sınavı kazandığım takdirde sağlık kurulu raporu almak üzere yapacağım masraflar tarafıma ait olup, ileride bu konuda herhangi bir talepte bulunmayacağım.
        Valilik/Kaymakamlık internet sitesinde yayınlanan Çarşı ve Mahalle Bekçisi alım ilanını okudum ve içeriği hakkında bilgi sahibi oldum. Ayrıca müracaatımdan itibaren alım süresince yapılacak muhtemel duyuruları Valilik ve ilgili Kaymakamlık internet adresinden takip etmem gerektiğini biliyorum.
        Alım ilanının (3.d) maddesinde belirtilen müracaat evrakları ekte sunulmuş olup; aşağıdaki tabloda belirtmiş olduğum bilgilerin ve ekli belgelerin doğru olduğunu beyan ediyor ve aksinin tespit edilmesi durumunda başvurumun geçersiz sayılacağını kabul ve taahhüt ediyorum.    .…/..…/2017
 
 
 
İmza
Adı Soyadı
 
Başvuru Sahibinin;
 
Adı Soyadı
 
T.C. Kimlik Numarası
 
Doğum Yeri/Tarihi
 
Medeni Durumu
 
İkamet Adresi
 
 
 
Telefon Numarası
 
E-mail Adresi
 
Mesleği/Yaptığı İşler
 
Askerlik Durumu
 
Öğrenim Durumu
 
Adli Sicil Kaydının Olup Olmadığı
 
Lisede Hazırlık Okuyup Okumadığı
 
 
 
Ek     :
 1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 2. Okul Diploma veya Tasdiknamesi,
 3. Askerlik Durum Belgesi,
 4. 4,5x6 cm Ölçülerinde 6 adet Fotoğraf,
 5. Adli Sicil Belgesi,
 6. Müracaat ettiği il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ettiğini belirtir belge,
 7. Aile Hekimliğinden alınacak adayın boy ve beden kitle endeksini belirtir belge,
 8. Hazırlık Okumuş ise Belgesi.
 
 
T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
SARIÇAM KAYMAKAMLIĞI
 
ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ ALIM İLANI
 
1.      GENEL HUSUSLAR
 
a) 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu kapsamında Emniyet Hizmetleri Sınıfında Sarıçam ilçesi mülki sınırları içerisinde görevlendirilmek üzere (50) Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.
b) Aranan şartları taşıyan adaylar öncelikle sözlü sınava tabi tutulacak olup, sözlü sınavdan geçerli not alan adaylar yazılı sınava girmeye hak kazanacaktır. Yazılı sınav sonuçlarına göre ise asil ve yedek aday listesi belirlenecektir.
c) İlçemiz sınırları içinde çalıştırılmak üzere alınacak adaylar için giriş sınavları ilçe merkezinde yapılacaktır.
d) Valilik ve Kaymakamlığımızın internet adresinden yapılacak tüm duyurular adaylar için tebligat niteliğinde olacağından, belirtilen resmi internet adreslerinin personel alım süresince takip edilmesi gerekmektedir.
e) Alım sürecinin herhangi bir aşamasında başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan adayların işlemleri iptal edilecektir.
2.       ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR
 
a) Erkek ve Türk vatandaşı olmak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c) Askerlik ödevini bitirmiş olup 30 yaşından büyük olmamak, (Asıl aday listesine girenlerin bekçiliğe giriş sınavı için verdikleri dilekçenin Kaymakamlık tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğüne havale olduğu tarih; yedek aday listesine girenlerin ise adaylığa tayin tarihi dikkate alınacaktır.)
d) Görevini yapmaya engel olabilecek bir hastalık veya engeli bulunmadığını sağlık kurulu tarafından verilmiş raporla belgelemek,
e) Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
f) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’nci maddesindeki şartları taşımak,
g) Türk toplum telakkilerine (anlayışına) göre kötü şöhretli tanınmamak,
h) Kamu haklarından mahrum olmamak veya kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,
i) Müracaat ettiği il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,
j) En az 167 cm boyunda olmak,
k) Herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak. {ağırlık(kg)/[boy(m)]2} örnek: 80/1,75²=26
 
3.       BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ ve TARİHİ:
 
a) Başvurular 16-30 Kasım 2017 tarihleri arasında, hafta içi mesai saatlerinde (08:30 ile 17:00) İlçe Emniyet Müdürlüğünebizzat yapılacaktır.
 
b) Adaylar, çalışmak istedikleri ilçe için ekte yer alan Örnek dilekçe ve istenilen diğer evraklarla birlikte başvuracaklardır. Aynı anda birden fazla ilçe için başvuru kabul edilmeyecektir.
c) Dilekçe ve ekli belgelerin incelenmesi sonucunda; bekçiliğe giriş için gerekli nitelikleri taşımadığı açıkça anlaşılan veya bekçi olmaya engel hali tespit edilen istekliye, Kaymakamlıkça isteğin kabul edilmediği gerekçeli bir yazı ile bildirilir. Dilekçesi ve ekleri istemi halinde sahibine geri verilir.
d) Adaylar yapılacak olan sözlü ve yazılı sınava katılmak amacıyla;
 
•         T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı,
•         Okul diploma veya tasdiknamesinin aslı veya kurumca tasdikli örneği,
•         Askerlik durum belgesi,
•         4,5x6 cm ölçülerinde (6) adet fotoğraf,
•         Adli sicil belgesi,
•         Müracaat ettiği il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ettiğini belirtir belge,
•         Aile Hekimliğinden alınacak adayın boy ve beden kitle endeksini belirtir belge,
•   Hazırlık okumuş ise belgesini ibraz etmek zorundadır
       
e) Adaylar başvuru süresi içerisinde başvuru dilekçesinde eksiklik görmeleri halinde, görevli personele düzelttirip yeniden imzalayacaklardır. Başvuru dilekçesinde belirtilen bilgiler, yapılacak işlemler için esas alınacağından, beyan edilen yanlış bilgilerden adayın kendisi sorumlu olacaktır.
4.      SÖZLÜ SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ VE KONULARI
 
a) Sözlü sınav 06 Aralık 2017-  18Aralık 2017  tarihleri arasında yapılacaktır.
 
b) Bekçi olmaya engel hali bulunmadığı anlaşılan isteklilere fotoğraflı ve açık kimlik bilgileri yazılı birer “Sınava Giriş Belgesi” verilecektir. Bu belgede, sözlü sınavın yapılacağı yer ve saati de belirtilecektir.
c) Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, Sınava Giriş Belgesi”ni İlçe Emniyet Müdürlüğünden bizzat imzalayarak alacaklardır. Sözlü sınava katılacak tüm adayların katılım sırasına göre liste halinde imzaları alınacak ve bu aşamada “Sınav Giriş Belgesindeki imzasının doğruluğu karşılaştırılacaktır. “Sınav Giriş Belgesini sınava getirmeyenler veya imzası farklı olanlar sözlü ve/veya yazılı sınava alınmayacaktır.
d) Sınav komisyonunca adaylar, birer birer sözlü sınava tabi tutulacaktır.
e) Sözlü sınavda adayların:
•         Genel kültür durumu,
•         Genel görünüş, hal ve tavırları ile vakara uymayan konuşma itiyadı,
•         Herhangi bir düşünce ve duygunun sözle anlatılmasında güçlük,
Gibi bekçiliğe girmeye mani halleri olup olmadığı değerlendirilecektir.
f) Sözlü sınavda 100 tam puan üzerinden 70 puan alan adaylar başarılı sayılarak yazılı sınava çağrılacaktır.
g) Sözlü sınav sonuçları, sınav tarihinden sonra en geç iki gün içerisinde Kaymakamlığımızın internet adresinden ilan edilecektir.
5.      YAZILI SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ VE KONULARI
 
a) Yazılı sınav 24 Aralık 2017 Pazar günü yapılacaktır.
 
b) Sözlü sınavda başarılı olan adaylar, kendilerine verilecek Sınav Giriş Belgesinde belirtilen yer ve saatte yapılacak olan yazılı sınava gireceklerdir. Sınav Giriş Belgesini getirmeyen adaylar yazılı sınava alınmayacaktır.
 
c) Yazılı Sınav soruları Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi ve Matematik derslerinden tertip olunacaktır.
 
d) Yazılı sınavda adaylara çoktan seçmeli (50) soru yöneltilecek olup, sınav süresi (60) dakika olacaktır.
 
e) Sınavda adayların diğer adaylar ile konuşmaları, birbirinden veya dışardan kopya almaları yasaktır. Bu hareketleri yaptıkları görülenler derhal sınav dışı edilecek ve kâğıtlarına durum işaret edilecektir. Bu husus sınav sonunda düzenlenecek tutanağa da kaydedilecektir.
f) Sınava özürlü veya özürsüz olarak saatinde girmemiş olanlar o sınava girme hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu nedenle adayların sınavdan en az 15 dakika Önce sınav salonunda yerlerini alacak şekilde hazır olması gerekmektedir.
g) Her bir soru (2) puan olmak kaydıyla, yazılı sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek ve yanlış cevaplar doğruyu götürmeyecektir.
6.     KESİN BAŞARI LİSTESİ
 
a) Yazılı sınavda en yüksek puan alanlardan başlamak üzere sınavda başarı gösterenlerin ad ve soyadları ile puanlarını içeren liste hazırlanacaktır. Bu listenin başından itibaren boş kadro sayısı kadar aday “Asil Aday Listesi”ni, geri kalan kısmı da “Yedek Aday Listesi”ni teşkil edecektir.
b) Asil ve Yedek Aday Listesi oluşturulurken, yazılı sınav puanları eşit olan adaylardan yaşça küçük olana öncelik verilecektir.
c) Asıl ve yedek aday listesi, yazılı sınav tarihinden sonra en geç iki gün içerisinde Kaymakamlığımızın internet adresinden ilan edilecektir.
7.     SONUÇLARA İTİRAZ
Yazılı sınav sonuçlarında maddi hata bulunduğuna dair itirazlar, asil ve yedek aday listelerinin ilanından itibaren iki iş günü içinde sınav komisyonuna yapılabilecek olup, bu kapsamdaki itirazlara yine iki iş günü içerisinde komisyonca cevap verilecektir.
8.     SINAVI KAZANANLARIN ATANMASI
 
a) Asil aday listesine girenlerden; yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olanlar, tebligat üzerine en yakın tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alacakları Sağlık Kurul Raporlarını İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
b) Bekçiliğe girmeye elverişli olduğu anlaşılanlar aday memur olarak atanacaktır. Ataması yapılanlardan, vazgeçenler ile geçerli bir mazereti olmaksızın kanuni süresi içerisinde görevine başlamayanların atamaları ise iptal edilecektir.
c) Ataması yapılan aday memurlar arasından kanuni süreler içerisinde göreve başlamayanların yerine, yedek listesinden sıra ile aday çağrılacak ve (8.a) maddesinden itibaren belirtilen işlemler bu adaylar için de yapılacaktır.
                                                                                                                                     İLAN OLUNUR.
                SARIÇAM KAYMAKAMLIĞINA
        Sarıçam Kaymakamlığına alınacak olan Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınavlarına başvurmak istiyorum.
 
        Sınav yerine gidiş-dönüş ve zaruri masraflar ile sınavı kazandığım takdirde sağlık kurulu raporu almak üzere yapacağım masraflar tarafıma ait olup, ileride bu konuda herhangi bir talepte bulunmayacağım.
 
        Valilik/Kaymakamlık internet sitesinde yayınlanan Çarşı ve Mahalle Bekçisi alım ilanını okudum ve içeriği hakkında bilgi sahibi oldum. Ayrıca müracaatımdan itibaren alım süresince yapılacak muhtemel duyuruları Valilik ve ilgili Kaymakamlık internet adresinden takip etmem gerektiğini biliyorum.
 
        Alım ilanının (3.d) maddesinde belirtilen müracaat evrakları ekte sunulmuş olup; aşağıdaki tabloda belirtmiş olduğum bilgilerin ve ekli belgelerin doğru olduğunu beyan ediyor ve aksinin tespit edilmesi durumunda başvurumun geçersiz sayılacağını kabul ve taahhüt ediyorum.    .…/..…/2017
 
 
 
İmza
Adı Soyadı
 
Başvuru Sahibinin;
 
Adı Soyadı
 
T.C. Kimlik Numarası
 
Doğum Yeri/Tarihi
 
Medeni Durumu
 
İkamet Adresi
 
 
 
Telefon Numarası
 
E-mail Adresi
 
Mesleği/Yaptığı İşler
 
Askerlik Durumu
 
Öğrenim Durumu
 
Adli Sicil Kaydının Olup Olmadığı
 
Lisede Hazırlık Okuyup Okumadığı
 
 
 
Ek     :
 1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 2. Okul Diploma veya Tasdiknamesi,
 3. Askerlik Durum Belgesi,
 4. 4,5x6 cm Ölçülerinde 6 adet Fotoğraf,
 5. Adli Sicil Belgesi,
 6. Müracaat ettiği il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ettiğini belirtir belge,
 7. Aile Hekimliğinden alınacak adayın boy ve beden kitle endeksini belirtir belge,
 8. Hazırlık Okumuş ise Belgesi.
 
 
T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
CEYHAN KAYMAKAMLIĞI
 
ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ ALIM İLANI
 
1.      GENEL HUSUSLAR
 
a) 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu kapsamında Emniyet Hizmetleri Sınıfında Ceyhan ilçesi mülki sınırları içerisinde görevlendirilmek üzere (50) Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.
b) Aranan şartları taşıyan adaylar öncelikle sözlü sınava tabi tutulacak olup, sözlü sınavdan geçerli not alan adaylar yazılı sınava girmeye hak kazanacaktır. Yazılı sınav sonuçlarına göre ise asil ve yedek aday listesi belirlenecektir.
c) İlçemiz sınırları içinde çalıştırılmak üzere alınacak adaylar için giriş sınavları ilçe merkezinde yapılacaktır.
d) Valilik ve Kaymakamlığımızın internet adresinden yapılacak tüm duyurular adaylar için tebligat niteliğinde olacağından, belirtilen resmi internet adreslerinin personel alım süresince takip edilmesi gerekmektedir.
e) Alım sürecinin herhangi bir aşamasında başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan adayların işlemleri iptal edilecektir.
2.       ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR
 
a) Erkek ve Türk vatandaşı olmak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c) Askerlik ödevini bitirmiş olup 30 yaşından büyük olmamak, (Asıl aday listesine girenlerin bekçiliğe giriş sınavı için verdikleri dilekçenin Kaymakamlık tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğüne havale olduğu tarih; yedek aday listesine girenlerin ise adaylığa tayin tarihi dikkate alınacaktır.)
d) Görevini yapmaya engel olabilecek bir hastalık veya engeli bulunmadığını sağlık kurulu tarafından verilmiş raporla belgelemek,
e) Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
f) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’nci maddesindeki şartları taşımak,
g) Türk toplum telakkilerine (anlayışına) göre kötü şöhretli tanınmamak,
h) Kamu haklarından mahrum olmamak veya kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,
i) Müracaat ettiği il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,
j) En az 167 cm boyunda olmak,
k) Herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak. {ağırlık(kg)/[boy(m)]2} örnek: 80/1,75²=26
 
3.       BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ ve TARİHİ:
 
a) Başvurular 16-30 Kasım 2017 tarihleri arasında, hafta içi mesai saatlerinde (08:30 ile 17:00) İlçe Emniyet Müdürlüğünebizzat yapılacaktır.
 
b) Adaylar, çalışmak istedikleri ilçe için ekte yer alan Örnek dilekçe ve istenilen diğer evraklarla birlikte başvuracaklardır. Aynı anda birden fazla ilçe için başvuru kabul edilmeyecektir.
c) Dilekçe ve ekli belgelerin incelenmesi sonucunda; bekçiliğe giriş için gerekli nitelikleri taşımadığı açıkça anlaşılan veya bekçi olmaya engel hali tespit edilen istekliye, Kaymakamlıkça isteğin kabul edilmediği gerekçeli bir yazı ile bildirilir. Dilekçesi ve ekleri istemi halinde sahibine geri verilir.
d) Adaylar yapılacak olan sözlü ve yazılı sınava katılmak amacıyla;
 
•         T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı,
•         Okul diploma veya tasdiknamesinin aslı veya kurumca tasdikli örneği,
•         Askerlik durum belgesi,
•         4,5x6 cm ölçülerinde (6) adet fotoğraf,
•         Adli sicil belgesi,
•         Müracaat ettiği il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ettiğini belirtir belge,
•         Aile Hekimliğinden alınacak adayın boy ve beden kitle endeksini belirtir belge,
•   Hazırlık okumuş ise belgesini ibraz etmek zorundadır
       
e) Adaylar başvuru süresi içerisinde başvuru dilekçesinde eksiklik görmeleri halinde, görevli personele düzelttirip yeniden imzalayacaklardır. Başvuru dilekçesinde belirtilen bilgiler, yapılacak işlemler için esas alınacağından, beyan edilen yanlış bilgilerden adayın kendisi sorumlu olacaktır.
4.      SÖZLÜ SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ VE KONULARI
 
a) Sözlü sınav 06 Aralık 2017-  18Aralık 2017  tarihleri arasında yapılacaktır.
 
b) Bekçi olmaya engel hali bulunmadığı anlaşılan isteklilere fotoğraflı ve açık kimlik bilgileri yazılı birer “Sınava Giriş Belgesi” verilecektir. Bu belgede, sözlü sınavın yapılacağı yer ve saati de belirtilecektir.
c) Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, Sınava Giriş Belgesi”ni İlçe Emniyet Müdürlüğünden bizzat imzalayarak alacaklardır. Sözlü sınava katılacak tüm adayların katılım sırasına göre liste halinde imzaları alınacak ve bu aşamada “Sınav Giriş Belgesindeki imzasının doğruluğu karşılaştırılacaktır. “Sınav Giriş Belgesini sınava getirmeyenler veya imzası farklı olanlar sözlü ve/veya yazılı sınava alınmayacaktır.
d) Sınav komisyonunca adaylar, birer birer sözlü sınava tabi tutulacaktır.
e) Sözlü sınavda adayların:
•         Genel kültür durumu,
•         Genel görünüş, hal ve tavırları ile vakara uymayan konuşma itiyadı,
•         Herhangi bir düşünce ve duygunun sözle anlatılmasında güçlük,
Gibi bekçiliğe girmeye mani halleri olup olmadığı değerlendirilecektir.
f) Sözlü sınavda 100 tam puan üzerinden 70 puan alan adaylar başarılı sayılarak yazılı sınava çağrılacaktır.
g) Sözlü sınav sonuçları, sınav tarihinden sonra en geç iki gün içerisinde Kaymakamlığımızın internet adresinden ilan edilecektir.
5.      YAZILI SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ VE KONULARI
 
a) Yazılı sınav 24 Aralık 2017 Pazar günü yapılacaktır.
 
b) Sözlü sınavda başarılı olan adaylar, kendilerine verilecek Sınav Giriş Belgesinde belirtilen yer ve saatte yapılacak olan yazılı sınava gireceklerdir. Sınav Giriş Belgesini getirmeyen adaylar yazılı sınava alınmayacaktır.
 
c) Yazılı Sınav soruları Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi ve Matematik derslerinden tertip olunacaktır.
 
d) Yazılı sınavda adaylara çoktan seçmeli (50) soru yöneltilecek olup, sınav süresi (60) dakika olacaktır.
 
e) Sınavda adayların diğer adaylar ile konuşmaları, birbirinden veya dışardan kopya almaları yasaktır. Bu hareketleri yaptıkları görülenler derhal sınav dışı edilecek ve kâğıtlarına durum işaret edilecektir. Bu husus sınav sonunda düzenlenecek tutanağa da kaydedilecektir.
f) Sınava özürlü veya özürsüz olarak saatinde girmemiş olanlar o sınava girme hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu nedenle adayların sınavdan en az 15 dakika Önce sınav salonunda yerlerini alacak şekilde hazır olması gerekmektedir.
g) Her bir soru (2) puan olmak kaydıyla, yazılı sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek ve yanlış cevaplar doğruyu götürmeyecektir.
6.     KESİN BAŞARI LİSTESİ
 
a) Yazılı sınavda en yüksek puan alanlardan başlamak üzere sınavda başarı gösterenlerin ad ve soyadları ile puanlarını içeren liste hazırlanacaktır. Bu listenin başından itibaren boş kadro sayısı kadar aday “Asil Aday Listesi”ni, geri kalan kısmı da “Yedek Aday Listesi”ni teşkil edecektir.
b) Asil ve Yedek Aday Listesi oluşturulurken, yazılı sınav puanları eşit olan adaylardan yaşça küçük olana öncelik verilecektir.
c) Asıl ve yedek aday listesi, yazılı sınav tarihinden sonra en geç iki gün içerisinde Kaymakamlığımızın internet adresinden ilan edilecektir.
7.     SONUÇLARA İTİRAZ
Yazılı sınav sonuçlarında maddi hata bulunduğuna dair itirazlar, asil ve yedek aday listelerinin ilanından itibaren iki iş günü içinde sınav komisyonuna yapılabilecek olup, bu kapsamdaki itirazlara yine iki iş günü içerisinde komisyonca cevap verilecektir.
8.     SINAVI KAZANANLARIN ATANMASI
 
a) Asil aday listesine girenlerden; yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olanlar, tebligat üzerine en yakın tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alacakları Sağlık Kurul Raporlarını İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
b) Bekçiliğe girmeye elverişli olduğu anlaşılanlar aday memur olarak atanacaktır. Ataması yapılanlardan, vazgeçenler ile geçerli bir mazereti olmaksızın kanuni süresi içerisinde görevine başlamayanların atamaları ise iptal edilecektir.
c) Ataması yapılan aday memurlar arasından kanuni süreler içerisinde göreve başlamayanların yerine, yedek listesinden sıra ile aday çağrılacak ve (8.a) maddesinden itibaren belirtilen işlemler bu adaylar için de yapılacaktır.
                                                                                                                                       İLAN OLUNUR.
                CEYHAN KAYMAKAMLIĞINA
        CeyhanKaymakamlığına alınacak olan Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınavlarına başvurmak istiyorum.
 
        Sınav yerine gidiş-dönüş ve zaruri masraflar ile sınavı kazandığım takdirde sağlık kurulu raporu almak üzere yapacağım masraflar tarafıma ait olup, ileride bu konuda herhangi bir talepte bulunmayacağım.
 
        Valilik/Kaymakamlık internet sitesinde yayınlanan Çarşı ve Mahalle Bekçisi alım ilanını okudum ve içeriği hakkında bilgi sahibi oldum. Ayrıca müracaatımdan itibaren alım süresince yapılacak muhtemel duyuruları Valilik ve ilgili Kaymakamlık internet adresinden takip etmem gerektiğini biliyorum.
 
        Alım ilanının (3.d) maddesinde belirtilen müracaat evrakları ekte sunulmuş olup; aşağıdaki tabloda belirtmiş olduğum bilgilerin ve ekli belgelerin doğru olduğunu beyan ediyor ve aksinin tespit edilmesi durumunda başvurumun geçersiz sayılacağını kabul ve taahhüt ediyorum.    .…/..…/2017
 
 
 
İmza
Adı Soyadı
 
Başvuru Sahibinin;
 
Adı Soyadı
 
T.C. Kimlik Numarası
 
Doğum Yeri/Tarihi
 
Medeni Durumu
 
İkamet Adresi
 
 
 
Telefon Numarası
 
E-mail Adresi
 
Mesleği/Yaptığı İşler
 
Askerlik Durumu
 
Öğrenim Durumu
 
Adli Sicil Kaydının Olup Olmadığı
 
Lisede Hazırlık Okuyup Okumadığı
 
 
 
Ek     :
 1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 2. Okul Diploma veya Tasdiknamesi,
 3. Askerlik Durum Belgesi,
 4. 4,5x6 cm Ölçülerinde 6 adet Fotoğraf,
 5. Adli Sicil Belgesi,
 6. Müracaat ettiği il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ettiğini belirtir belge,
 7. Aile Hekimliğinden alınacak adayın boy ve beden kitle endeksini belirtir belge,
 8. Hazırlık Okumuş ise Belgesi.