T.C.
ADANA VALİLİĞİ
İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
 
 
 
BASIN BÜLTENİ
 
Vatandaşlarımızın huzur ve güven ortamı içinde yaşamaları Devletimizin asli görev ve sorumluluklarındandır. Bu çerçevede, kamu düzeninin unsurları arasında yer alan güvenlik, esenlik ve genel sağlık ihtiyacının güvence altına alınması önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın günlük hayatlarının aksama ve sıkıntı olmaksızın idamesine ilişkin her turlu tedbiri alma yetki, görev ve sorumluluğu ise şüphesiz kamu idarelerine aittir.
 
İlimiz sınırları içinde, güvenlik güçleri tarafından yürütülen operasyonlar, etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarının cenazeleri, gözaltı ve tutuklamalar ile benzeri olaylar bahane edilmek suretiyle önceki dönemlerde işyerlerinin çeşitli provokatif ve yasadışı saik ve yönlendirmelerle toplu olarak kapatıldıkları gözlenmiştir.
 
İşyerlerinin toplu halde kapatılmasının halkın günlük yaşamını sürdürmesini zorlaştırarak huzur ve sükûnunu bozduğu, kişilerin güvenlik, dirlik ve esenlik İçinde günlük ihtiyaçların sağlamak suretiyle sağlıklı yaşamasını Önemli ölçüde zafiyete uğrattığı tespit edildiğinden, kamu düzeni ve kamu güvenliğinin temini, vatandaşlarımızın huzur ve güven ortamı içerisinde yaşamaları, ekonomik hayatın sürdürülebilir şekilde devamını sağlamak amacıyla ilimiz genelinde bazı tedbirlerin alınması gereği hasıl olmuştur.
 
Bilindiği üzere;
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 167'ncî Maddesine göre "Devlet, para, kredi, sermaye, mal ve hizmet piyasalarının sağlıklı ve düzenli işlemelerini sağlayıcı ve geliştirici tedbirleri alır." 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11'inci Maddesinin (c) fıkrasında; "II sınırları İçinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyet, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi Valiliğin ödev ve görevlerindendir. Bunları sağlamak için Vali gereken karar ve tedbirleri alır. Bu hususta alınan ve ilan olunan karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında 66'ncı Madde hükmü uygulanır."
 
Anılan kanunun 66'ncı Maddesinde; "(Değişik';23/0l/2008-5728/125 md.) İl Genel Kurulu veya İdare Kurulları yahut en büyük Mülkiye amirleri tarafından kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz ve usulen tebliğ veya ilan olunan karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet eden veya müşkülat gösterenler veya riayet etmeyenler, mahalli mülki amir tarafından Kabahatler Kanununun 32'inci Maddesi hükmü uyarınca cezalandırılır. (Ek cümle: 27/03/2015-6638/16 md.) Ancak, kamu düzenini ve güvenliğini veya kişilerin can ve mal emniyetini tehlikeye düşürecek toplumsal olayların baş göstermesi halinde Vali tarafından kamu düzenini sağlamak amacıyla alınan ve usulüne göre ilan olunan karar ve tedbirlere aykırı davrananlar 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır."
 
5326 sayılı Kabahatler Kanununun "emre aykırı davranış" başlıklı 32'inci maddesinde:" (I) Yetkili makamlar tarafından adli işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye idari para cezası verilir. Bu cezaya emri veren makam tarafından karar verilir." hükümleri amirdir.
 
Bu itibarla, kamu düzeninin korunması için yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri gereğince ilimiz sınırları içinde bulunan işyerlerinin toplu olarak kapatılmasının yasaklanması, aksine davranılması halinde mevzuat çerçevesinde adli ve idari İşlemler yapılması, bu kararın tüm vatandaşlar ile kamu kurum ve kuruluşlarına tebliğ edilmesi Valilik Makamının 15/11/2016 tarihli ve 2016/5136 sayılı Oluru İle uygun görülmüştür.
 
Bu karar yayım tarihînden itibaren yürürlüğe girecektir.
 
İlanen kamuoyuna, kamu kurum ve kuruluşlarına tebliğ olunur.